ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ)

ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ လွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျကပါေစ။

ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ)

03012016 - Section - 2 (ရုပ္နာမ္ ခႏၶာဇာတိ ႐ႉကြက္)

ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ) -01.01.2016 Section - 1

ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ)01012016 - Section - 2

ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ)02012016 - Section - 1

ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ)02012016-Section - 2

ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ)02012016 - Section - 3

ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ)03012016 - Section - 1

ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ)03012016 - Section - 3