ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ဆရာတော် ဦးကေလာသ (201-257)

[crazyplayer_narrow id="201" title="201. ေရေအာက္ကမၻာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAB9BMBi9T1T-MkoD0WBb3waa/201.%20%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%99%E1%82%93%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="202" title="202. ဥပါဒါန္႐ုပ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAVVrJweOZjmGDnNZ3UanxXa/202.%20%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%B9%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="203" title="203. မေနာကံ ၊ ၀စီကံ ၊ ကာယကံ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADGLLY8U0LpJ2_-pBMEvnQRa/203.%20%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B6%20%E1%81%8A%20%E1%81%80%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%80%E1%80%B6%20%E1%81%8A%20%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%9A%E1%80%80%E1%80%B6%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="204" title="204. သဒၵါ ၊ သတိႏွင့္ ရွဳေလ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACHQNVrmW56E8nUycd5eIqTa/204.%20%E1%80%9E%E1%80%92%E1%81%B5%E1%80%AB%20%E1%81%8A%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%80%B1%E1%80%9C%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="205" title="205. ခႏၶာ 5 ပါး " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABM2oAu-dtAMe1Zj8sX81T5a/205.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%205%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="206" title="206. အတိတ္ ေဆြမ်ိဳး " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAaHujSx_AfvC-niN52JC2La/206.%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%BC%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="207" title="207. ဘ၀င္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAZAsQRIpHd_aZU9MrbfJ9Qa/207.%20%E1%80%98%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="208" title="208. အာနာပါန စ်ာန္ခ်မ္းသာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABGwQ8LvZsCTvrtZaeljIGna/208.%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%94%20%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="209" title="209. ရွဳေလ စ်ာန္ေကာင္းမွ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADd5bj2IDOp2ulmGP3Ll-83a/209.%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%80%B1%E1%80%9C%20%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="210" title="210. ဒုကၡကိုၿမင္မွ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACY47j-v04ZlGA4sfNPTvH1a/210.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="211" title="211. ေ၀ဒနာ ႏွင့္ အရွဳ စ်ာန္ " artist="(ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAASf33KKv48SP0k7yRmxwR4a/211.%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%20%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="212" title="212. ဥပါဒါန္ ရုပ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABwK8pmicAIwNX3PgTskSr9a/212.%20%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="213" title="213. ကုသိုလ္စိတ္ ၊ အကုသို္လ္စိတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAA5zPZKIQ0i6NM7Ztkme7_Oa/213.%20%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="214" title="214. အသိ ႏွင့္ သတိ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAClrAQI6z19fXhugjoxUYk6a/214.%20%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="215" title="215. သတိၿမဲလွ်င္တရား " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADC0694WT77gpTuzQQl2YjWa/215.%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%B2%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="216" title="216. အေႀကာင္းသမုဒၵယ၊ အက်ိဳးဒုကၡ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADs3wGs02pIa0MyjIt738hLa/216.%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%92%E1%81%B5%E1%80%9A%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="217" title="217. အဂၤုလိမာလ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAYVIKL1qTfzzY44_cUG_pMa/217.%20%E1%80%A1%E1%80%82%E1%81%A4%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9C%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="218" title="218. ေရစက္ခ် ၊ အမ်ွေဝ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAB6FIMO4HgEDjK02-pqP20va/218.%20%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%20%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%B1%E1%81%80%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="219" title="219. သဒၶါ မေလွ်ာ့ေအာင္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABhpE4SxZMyl-Aen9DS19KCa/219.%20%E1%80%9E%E1%80%92%E1%81%B6%E1%80%AB%20%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="220" title="220. ရုပ္ သဘာ၀ ၊ နာမ္ သဘာ၀ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADQkbipGapCWUlXyuzFtZuTa/220.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%E1%80%9E%E1%80%98%E1%80%AC%E1%81%80%20%E1%81%8A%20%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%B9%20%E1%80%9E%E1%80%98%E1%80%AC%E1%81%80%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="221" title="221. ရုပ္ေပၚ လြတ္ေအာင္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACH80fgmV_YBcEJOtz4R88Ba/221.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%20%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="222" title="222. စိတ္ေၿပာင္းေသာအလုပ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADK205Hvv8FCVptbZGwoSmQa/222.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="223" title="223. ေပၚဆဲ ရုပ္နာမ္ ပစၥဳပၸန္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACrXIWVhJ-jGIRuMI5lPcNBa/223.%20%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%86%E1%80%B2%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%B9%20%E1%80%95%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%B3%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="224" title="224. သေဘာၿမင္မွ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAFSE9Z1I6o8Mjr8-vrT49Ha/224.%20%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%80%AC%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="225" title="225. သညာသိ ၊ ၀ိဉာဏ္သိ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACpw8ff1MsCb4I2cN-w3TTYa/225.%20%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AD%20%E1%81%8A%20%E1%81%80%E1%80%AD%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="226" title="226. ေ၀ဒနာ အလြတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABvSHx51gBUqrOLFJppYWesa/226.%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="227" title="227. အာရံု ႏွင့္ အကၡရာသညာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADZLVk3K45Gaoo4-mRgbNWXa/227.%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="228" title="228. ၀ဋ္ေႀကြး ၊ ကံေႀကြး " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABt0eOCFMaRSb_QYLHIQO88a/228.%20%E1%81%80%E1%80%8B%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B8%20%E1%81%8A%20%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="229" title="229. ရုပ္ေပၚ အေႀကာင္းကင္းေအာင္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAB1pgOmAKZGeaHiQP8l3cDja/229.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="230" title="230. ေမတၱာပို႔ အမ်ွေဝ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACTjUf_EqgW0DI3tT07kYt3a/230.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%20%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%B1%E1%81%80%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="231" title="231. လကၡဏာပါမွ တရား " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADMWDIIFrNkT7dtbVM68B1xa/231.%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%BD%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%20%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="232" title="232. ဒုကၡကို အရင္းတည္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADeiEYb0trOj73DC67JwYGNa/232.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%20%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%8A%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="233" title="233. အာနာပါန ႏွင့္ ဓါတ္ေလးပါး " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABTq0f2vIHdsQ4cwhLFu9wOa/233.%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%94%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%93%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="234" title="234. သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABvX_N8QWHOsDocVfxX_vy4a/234.%20%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%81%8A%20%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%93%E1%80%AD%E1%81%8A%20%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="235" title=" 235. အယူ၊ အသိ၊ သတိ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAz3YXPvqWRFT6U9Ugfz84va/235.%20%E1%80%A1%E1%80%9A%E1%80%B0%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%81%8A%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="236" title="236. ရႈေလဈာန္နဲ႔ရႈ႕ပါ " artist=" (ဦးေကလာသ)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACpfgpvVSXj8mszCh-xRy-9a/236.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%88%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="237" title="237. အပိုအလိုမရိွတဲ့တရား " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADC9w0cT_Wsne0WiGngxG23a/237.%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="238" title="238. တရားရျခင္းမရျခင္းႏွင့္ၾကာခ်ိန္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAVn9aY18ct5U19LE83ycRVa/238.%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%9B%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="239" title="239. မၿမဲတဲ့အသိ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAA2_ElW1LKfepS5ZRH8Sitwa/239.%20%20%E1%80%99%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%B2%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="240" title="240. အစဥ္ေျပာင္းလဲေနတဲ့သဘာဝ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADMtq6X2LAdODKvzRoKV5qTa/240.%20%20%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%B2%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%9E%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9D%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="241" title="241. သဘာဝအသိ၊ အျမင္ႏွင့္ ပညတ္၊ အယူ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABfcRsEoNw1lgiFZiklzKpFa/241.%20%E1%80%9E%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9D%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%9A%E1%80%B0%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="242" title="242. ပစၥဳပၸန္တည့္လ်ွင္ တစ္ခါသာျမင္ခြင့္ရိွတယ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABgZKPvejwcLZxJyL9V6xJga/242.%20%E1%80%95%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%B3%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%8A%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%BA%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%AB%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="243" title="243. အေျပာေဝဒနာ၊ သေဘာေဝဒနာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABjYcmLrxuhAasZ1gHxz-KWa/243.%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9D%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%E1%81%8A%20%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9D%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="244" title="244. ပစၥဳပၸန္တည့္လ်ွင္ တစ္ခါသာျမင္ခြင့္ရိွတယ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABgZKPvejwcLZxJyL9V6xJga/242.%20%E1%80%95%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%B3%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%8A%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%BA%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%AB%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="245" title="245. ေဝဒနာသမာဓိႏွင့္သည္းခံခြင့္လႊတ္မႈ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADaPQpPhqL5eSTDxDVMPVZ0a/245.%20%E1%80%B1%E1%80%9D%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%93%E1%80%AD%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%82%8A%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%99%E1%82%88%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="246" title="246. အသိ၊ သတိ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABAxP4RWst32s5ldYm_Ib5xa/246.%20%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%81%8A%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="247" title="247. အတိတ္ကံ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACS4M9pRI_cXfJrml8VFkuQa/247.%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%B6%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="248" title="248. သူ႔ကိစၥသူလုပ္၊ ကိုယ့္ကိစၥကိုယ္လုပ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACPdt4WXIiUk-jAV6Twwfkoa/248.%20%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%82%94%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B7%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="249" title="249. သိခ်င္တဲ့ဆႏၵနဲ႔တရားအားထုတ္ပါ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABc_gm7cwQVGaGqHT91AzVqa/249.%20%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%86%E1%82%8F%E1%81%B5%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="250" title="250. ထိုင္ခြင္သိနဲ႔တရားနာစဥ္သိတစ္ထပ္တည္းက်မွ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACWXI3fTwQkNGN-C7TP27Hea/250.%20%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="251" title="251. တရားက်င့္တယ္ဆိုတာကိုယ္ခံပညာရတာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADSQs85cAGdV1AwG0joTGPda/251.%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="252" title="252. အရိယာမွာအိပ္တဲ့မ်က္လံုးမရိွဘူး " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAB6FSAhFb6kYuk31N2xYUtba/252.%20%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%BD%E1%80%98%E1%80%B0%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="253" title="253. ဘဝင္ခ်ည္တိုင္မွလြတ္လ်ွင္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAB-cYxjV8oVEjwD1ZD4n1ssa/253.%20%E1%80%98%E1%80%9D%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%BA%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="254" title="254. ခႏၶာမွာတရားနာပါ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACF3Mve43PCQMovnCgIzlZ8a/254.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="255" title="255. စတုတၳၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႔တရားစခန္း (စကၤာပူ…18)" artist=" (ဦးေကလာသ)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADwZlg48x78VhKfW74w7ouHa/255.%20%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%90%E1%81%B3%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%81%83%29%E1%80%9B%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%29%20-%20%2802.03.2018%29%20-%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="256" title="256.စတုတၳၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႔တရားစခန္း (စကၤာပူ…18)" artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADrsyQ3rvxEHHzWfeQ7nnq9a/256.%20%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%90%E1%81%B3%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%81%83%29%E1%80%9B%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%29%20-%20%2803.03.2018%29%20-%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="257" title="257. စတုတၳၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႔တရားစခန္း (စကၤာပူ…18) " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABxW66WW-kdvNFtMI8YNXYGa/257.%20%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%90%E1%81%B3%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%81%83%29%E1%80%9B%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%29%20-%20%2804.03.2018%29%20-%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="258" title=" 258. ေသလိုေရေအး၊ ရွင္လို ေရေႏြး ေလာင္း" artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/vyyir6ismb82sc6/258.%20%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%B8%E1%81%8A%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%20%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%82%8F%E1%80%BC%E1%80%B8%20%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="259" title=" 259. ကိုယ္ေတြ႕တရား" artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/o5dgidx4ctjl4l9/259.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%82%95%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%20%2810.04.2018%29.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="260" title=" 260. ေဝေနယ်မွန္မွတရားရ" artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/futk26zdnpen60e/260.%20%E1%80%B1%E1%80%9D%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9B%20-%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%20%2812.04.2018%29.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="261" title=" 261. စိတ္ႏွင့္သတိ" artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/me1xkbgnlrbnwr1/261.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%20-%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%20%2812.04.2018%29.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="262" title=" 262. သက္သာရာရွာတဲ့စိတ္" artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/6et0r9z360dpz4o/262.%20%E1%80%9E%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%20%2814.04.2018%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="263" title=" 263. ပညတ္၊ ပရမတ္" artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/gbyv6b0eln5uish/263.%20%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%95%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%20%2815.04.2018%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="264" title="264. စခန္းဖြင့္ပြဲ ၾသဝါဒ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/fy1v6xr1pgrarkq/264.%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%20%E1%81%BE%E1%80%9E%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%92%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="265" title=" 265. စိတ္ေျပာင္းမွ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/2lucoihttueku6y/265.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="266" title=" 266. ပစၥဳပၸန္ တစ္ရႈတစ္႐ိူက္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/1fx19xi68i3eow2/266.%20%E1%80%95%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%B3%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%94%E1%80%B9%20%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%82%90%E1%80%AD%E1%80%B0%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="267" title=" 267. ဘဝင္ေဇာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/hv3t5zg8msho57d/267.%20%E1%80%98%E1%80%9D%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%87%E1%80%AC%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="268" title=" 268. ဘဝင္ေရာက္လ်ွင္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/t4i6plbcokn3a0c/268.%20%E1%80%98%E1%80%9D%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%BA%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="269" title=" 269. မ်က္မွန္စိမ္းတတ္ျပီးၾကည့္သလို" artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/1xd1364p1yucy6l/269.%20%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="270" title=" 270. လက္ေတြ႔က်က် အားထုတ္ပါ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/cblj2fbjzz3iosg/270.%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%82%94%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BA%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="271" title=" 271. သတိလက္လြတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/e8x38bf1idaoull/271.%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9C%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="272" title=" 272. သဘာဝတရား " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/vh8gjcawdv4kk5r/272.%20%E1%80%9E%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9D%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="273" title=" 273. အပိုစိတ္ကိုသိမွ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/ak5bb44058yux8e/273.%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%BD%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="274" title=" 274. အၾကံကုန္မႇ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/2nblh71pea9a6z5/274.%20%E1%80%A1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%82%87%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="275" title=" 275. အာရံု နဲ႔ဉာဏ္ကြဲမွ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/01xdvp7ibwpbgri/275.%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF%20%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%80%99%E1%80%BD%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="276" title="276. ေလာကအစ၊ ေလာကအဆံုး" artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/t4xtsw46plhkzu9/276.%20%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%A1%E1%80%85%E1%81%8A%20%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%A1%E1%80%86%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="277" title=" 277. ကိုယ္ေတြ႕တရား-(10.04.2018) " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/4nght8oultvsq3t/277.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%82%95%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%20%2810.04.2018%29.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="278" title=" 278. ရႈေလစ်ာန္အေရးႀကီးပံု-ဦးေကလာသ (11.04.2018) " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/oplm2drqho2ld0l/278.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%AF-%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%20%2811.04.2018%29.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="279" title=" 279. ေဝေနယ်မွန္မွတရားရ - ဦးေကလာသ (12.04.2018) " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/eztbvzmddavgc2j/279.%20%E1%80%B1%E1%80%9D%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9B%20-%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%20%2812.04.2018%29.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="280" title=" 280. စိတ္ႏွင့္သတိ - ဦးေကလာသ (12.04.2018) " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/7qd8ekwyzrwyv36/280.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%20-%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%20%2812.04.2018%29.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="281" title=" 281. သက္သာရာရွာတဲ့စိတ္ - (14.04.2018) " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/8khaqq553qrijgo/281.%20%E1%80%9E%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%20%2814.04.2018%29.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="282" title=" 282. ပညတ္၊ ပရမတ္ - (15.04.2018) " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/oxps1x9kglj41br/282.%20%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%95%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%20%2815.04.2018%29.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="283" title=" 283. ခႏၶာရုပ္ရွင္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/kf8qkwsd1ejy75n/283.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="284" title=" 284. စိတ္၊ အာရံု " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/x2m2ef0e3vtjx1s/284.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="285" title=" 285. ဓါတ္ၾကီးေလးပါးရုပ္၊ အာရံုရုပ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/qxyzovg0syb973o/285.%20%E1%80%93%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="286" title=" 286. ဓါတ္ၾကီးေလးပါးေဝဒနာနဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာေဟာင္း " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/ls9yweyrtbjhz9e/286.%20%E1%80%93%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9D%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B2%E1%80%B7%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%92%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="287" title=" 287. နဂိုမရိွ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/mbng3n4mzz65b0f/287.%20%E1%80%94%E1%80%82%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%BD%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="288" title=" 288. အစြဲတရားနဲ႔ ဒုကၡ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/nve9ksmlpmptqpr/288.%20%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="289" title=" 289. အတိတ္ပါရမီကံ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/j37hgyxvw52zlh1/289.%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%80%E1%80%B6%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="290" title=" 290. တရားစဥ္ေျပာင္းျခင္း " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/7x2kon33p73kkyy/290.%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="291" title=" 291. တရားရတယ္ဆိုတာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/7x2kon33p73kkyy/290.%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="292" title=" 292. ပ်က္တတ္တဲ့ရုပ္သဘာဝ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/d92mjxmvlgx5e1x/292.%20%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9D%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="293" title=" 293. ၾကာခ်ိန္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/rx7pn9l1z29uucp/293.%20%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="294" title=" 294. ယံုၾကည္သူ၊ နာလြယ္သူ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/y0zgjdik4naoaf5/294.%20%E1%80%9A%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%81%8A%20%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B0%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="295" title=" 295. ရုပ္ေဖာက္ျပန္မႈေပၚ အစြဲတရားမ်ား " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/ietwfexicroxksa/295.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%96%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%82%88%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%20%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="296" title=" 296. လူတိုင္းမလႈနိုင္တဲ့အလႈ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/iby7r0t2nn5rwjq/296.%20%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%9C%E1%82%88%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%82%88%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="297" title=" 297. သတၱဝါ ဆိုသည္မွာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/xxazwvgvl8igbfw/297.%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%9D%E1%80%AB%20%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="298" title=" 298. သဘာဝ အတုိင္းတိုင္း " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/kcw96elqwo1f1ug/298.%20%E1%80%9E%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9D%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="299" title=" 299. သမုဒၵယ၊ ဒုကၡ နွင့္ ဒုကၡ၊ သမုဒၵယ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/wy1x5mcztgr127r/299.%20%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%92%E1%81%B5%E1%80%9A%E1%81%8A%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%20%E1%80%94%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%E1%81%8A%20%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%92%E1%81%B5%E1%80%9A%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="300" title=" 300. သူတစ္ထူး၏ စိတ္ကိုသိခ်င္လ်ွင္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/lirawp5tid1ezgl/300.%20%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%81%8F%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%BA%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=0 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download