ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ) (၃၀.၄ -၂.၅.၂၀၁၆)

ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ လွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျကပါေစ။

ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ)

1. ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ) - ဩဝါဒ (၃၀၊၀၄၊၂၀၁၆) - ဦးဉာဏ္နိႏၵ

2. ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ) - ပထမေန႕ (၃၀၊၄၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၁) - ဦးဉာဏ္နိႏၵ

3. ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ) - ပထမေန႕ (၃၀၊၄၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၂) - ဦးသီရိဓမၼ

4. ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ) - ဒုတိယေန႕ (၁၊၅၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၁) - ဦးေကလာသ

5. ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ) - ဒုတိယေန႕ (၁၊၅၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၂) - ဦးေကလာသ

6. ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ) - တတိယေန႕ (၂၊၀၅၊၂၀၁၆) - အပိုင္း(၁) - ဦးဉာဏ္နိႏၵ

7. ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ) - တတိယေန႕ (၂၊၀၅၊၂၀၁၆) - အပိုင္း(၂) - ဦးေကလာသ

8. ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ) - ပိတ္ပြဲေဟာတရား (၂၊၀၅၊၂၀၁၆) - ဦးသီရိဓမၼ

9. ႐ုပ္နာမ္ ဇာတိတရားေတာ္-၁ (စကၤာပူ) (၃၊၀၅၊၂၀၁၆) - ဦးသီရိဓမၼ

10. ႐ုပ္နာမ္ ဇာတိတရားေတာ္-၂ (စကၤာပူ) (၆၊၀၅၊၂၀၁၆) - ဦးသီရိဓမၼ

Sayargyi Daw Aye Ka Sari

ဆရာၾကီးေဒၚဧကစာရီ-1

ဆရာၾကီးေဒၚဧကစာရီ-2

ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႕တရားစခန္း (စကၤာပူ) - တတိယေန႕ (၂၊၀၅၊၂၀၁၆) - သကၤန္းကပ္မွတ္တမ္း