လူသစ္တရားစခန္း (မင္းဓမၼ) – (၅.၂.၂၀၁၆ ~ ၁၂.၂.၂၀၁၆)

ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ လွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျကပါေစ။

လူသစ္တရားစခန္း (မင္းဓမၼ)

1. မင္းဓမၼလူသစ္-တရားစခန္းဖြင့္ပြဲ ဩဝါဒ (၅၊၀၂၊၂၀၁၆) - ဦးသီရိဓမၼ

2. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (ပထမေန႕) ဩဝါဒ (၅၊၂၊၂၀၁၆) - ဦးေကလာသ

3. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (ဒုတိယေန႕) ဩဝါဒ (၆၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၁) - ဦးသီရိဓမၼ

4. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (ဒုတိယေန႕) ဩဝါဒ (၆၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၂) - ဦးေကလာသ

5. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (ဒုတိယေန႕) ဩဝါဒ (၆၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၃) - ဦးေကလာသ

6. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (တတိယေန႕) ဩဝါဒ (၇၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၁) - ဦးေကလာသ

7. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (တတိယေန႕) ဩဝါဒ (၇၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၂) - ဦးေကလာသ

8. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (စတုတၳေန႕) ဩဝါဒ (၈၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၁) - ဦးေကလာသ

9. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (စတုတၳေန႕) ဩဝါဒ (၈၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၂) - ဦးစေႏၵာဘာသ

10. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (စတုတၳေန႕) ဩဝါဒ (၈၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၃) - ဦးေကလာသ

11. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (စတုတၳေန႕) ဩဝါဒ (၈၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၄) - ဦးစေႏၵာဘာသ

12. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (ပဥၥမေန႕) ဩဝါဒ (၉၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၁) - ဦးေကလာသ

13. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (ပဥၥမေန႕) ဩဝါဒ (၉၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၂) - ဦးေကလာသ

14. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (ပဥၥမေန႕) ဩဝါဒ (၉၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၃) - ဦးသီရိဓမၼ

15. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (ပဥၥမေန႕) ဩဝါဒ (၉၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၄) - ဦးေကလာသ

16. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (ဆ႒မေန႕) ဩဝါဒ (၁၀၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၁) - ဦးေကလာသ

17. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (ဆ႒မေန႕) ဩဝါဒ (၁၀၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၂) - ဦးစေႏၵာဘာသ

18. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (ဆ႒မေန႕) ဩဝါဒ (၁၀၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၃) - ဦးေကလာသ

19. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (ဆ႒မေန႕) ဩဝါဒ (၁၀၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၄) - ဦးစေႏၵာဘာသ

20. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (သတၱမေန႕) ဩဝါဒ (၁၁၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၁) - ဦးစေႏၵာဘာသ

21. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (သတၱမေန႕) ဩဝါဒ (၁၁၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၂) - ဦးေကလာသ

22. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (သတၱမေန႕) ဩဝါဒ (၁၁၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၃) - ဦးသီရိဓမၼ

23. မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (ေနာက္ဆုံးေန႕) ဩဝါဒ (၁၂၊၂၊၂၀၁၆) - ဆရာေတာ္ ဦးစေႏၵာဘာသ

မင္းဓမၼ လူသစ္-တရားစခန္း (ပဥၥမေန႕) ႐ႉကြက္ (၉၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင္း (၃) - ဦးသီရိဓမၼ

သကၤန္းအလွဴမွတ္တမ္း