ျပည္ လကၡဏာစခန္း (၆.၇.၂၀၁၆ – ၁၆.၆.၂၀၁၆)

ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာမွ လွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျကပါေစ။

ျပည္ လကၡဏာစခန္း

1. လကၡဏာစခန္း (၇.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၁)

2. လကၡဏာစခန္း (၇.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၂)

3. လကၡဏာစခန္း (၇.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၃)

4. လကၡဏာစခန္း (၈.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၁)

5. လကၡဏာစခန္း (၈.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၂)

6. လကၡဏာစခန္း (၈.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၃)

7. လကၡဏာစခန္း (၈.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၄)

8. လကၡဏာစခန္း (၉.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၁)

9. လကၡဏာစခန္း (၉.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၃)

10. လကၡဏာစခန္း (၁၀.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၁)

11. လကၡဏာစခန္း (၁၀.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၂)

12. လကၡဏာစခန္း (၁၀.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၃)

13. လကၡဏာစခန္း (၁၁.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၁)

14. လကၡဏာစခန္း (၁၁.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၂)

15. လကၡဏာစခန္း (၁၁.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၃)

16. လကၡဏာစခန္း (၁၂.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၁)

17. လကၡဏာစခန္း (၁၂.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၃)

18. လကၡဏာစခန္း (၁၃.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၁)

19. လကၡဏာစခန္း (၁၃.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၂)

20. လကၡဏာစခန္း (၁၃.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၃)

21. လကၡဏာစခန္း (၁၃.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၄)

22. လကၡဏာစခန္း (၁၄.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၁)

23. လကၡဏာစခန္း (၁၅.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၁)

24. လကၡဏာစခန္း (၁၅.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၂)

25. လကၡဏာစခန္း (၁၅.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၃)

26. လကၡဏာစခန္း (၁၅.၇.၂၀၁၆) ေဟာကြက္ - အပိုင္း(၄)

27. လကၡဏာစခန္း (၁၆.၇.၂၀၁၆) ရႈကြက္ - ေမတၱာပို႔တရားထိုင္