ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

2016 ဝါကြို လက္ခဏာစခန်း ရှု့ကွက်များ

 

2016 ဝါကြို လက္ခဏာစခန်း ရှု့ကွက်များ

[crazyplayer_narrow id="1" title="1.လကၡဏာစခန္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း(၁) " artist="(၇.၇.၂၀၁၆)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AAAyfiq7YJgJkIrq5g1BwCmEa/274%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%87.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%81%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="2" title="2. လကၡဏာစခန္းရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း(၂)" artist=" (၇.၇.၂၀၁၆)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AACYiigIB9h_Gt19OnryB2Fma/275%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%87.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%82%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="3" title="3. လကၡဏာစခန္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း(၃) " artist=" (၇.၇.၂၀၁၆) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AAASnh4CLsfc2cf6el_IpLY3a/276%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%87.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%83%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="4" title="4. လကၡဏာစခန္းရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၄ ) " artist=" (၇.၇.၂၀၁၆) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AABaTq6OnldlvNB4pXK2809ya/277%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%87.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%84%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="5" title="5. လကၡဏာစခန္းရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၁ ) " artist=" (၈.၇.၂၀၁၆)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AACWP_wpt-tA3uNetBwVHKsEa/278%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%88.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%81%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="6" title="6. လကၡဏာစခန္းရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၂ ) " artist=" (၈.၇.၂၀၁၆) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AABzFHQ42uktxlFHZUMtP5T3a/279%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%88.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%82%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="7" title="7. လကၡဏာစခန္းရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၃ )" artist=" (၈.၇.၂၀၁၆) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AACPvbPAsAVkjeoWoxKE2TVna/280%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%88.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%83%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="8" title="8. လကၡဏာစခန္းရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၄ ) " artist=" (၈.၇.၂၀၁၆)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AADlyrArkdMpGfH_Aom3z2Eva/281%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%88.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%84%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="9" title="9. လကၡဏာစခန္းရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၁ ) " artist=" (၉.၇.၂၀၁၆)" url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AABLJjxTVVS3geQ3BhChfAYTa/282%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%89.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%81%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="10" title="10. လကၡဏာစခန္းရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၂ ) " artist=" (၉.၇.၂၀၁၆)" url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AADZg4atXgjLkwBkfuC8rRgSa/283%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%89.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%82%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="11" title="11. လကၡဏာစခန္းရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၃ ) " artist=" (၉.၇.၂၀၁၆) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AACGvV7jpXr1fTT_rWU6lNxxa/284%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%89.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%83%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="12" title="12. လကၡဏာစခန္းရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၁ )" artist=" (၁၀.၇.၂၀၁၆) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AADGkkWDaLFk54ee6PYxNeDda/285%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%80.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%81%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="13" title="13. လကၡဏာစခန္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၂ ) " artist="(၁၀.၇.၂၀၁၆) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AABpoV8MaXhZSbV6OW7L09x_a/286%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%80.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%82%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="14" title="14. လကၡဏာစခန္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၃ ) " artist=" (၁၀.၇.၂၀၁၆)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AAAJlG1Uw5dZs6bAB9prFhlSa/287%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%80.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%83%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="15" title="15. လကၡဏာစခန္းရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၄ ) " artist=" (၁၀.၇.၂၀၁၆)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AAA2P7dh0Mvqqrsr8k_18wtEa/288%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%80.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%84%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="16" title="16. လကၡဏာစခန္းရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၁ ) " artist=" (၁၁.၇.၂၀၁၆)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AAAubP9uTtzFPjmWnIavV4VHa/289%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%81.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%81%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="17" title="17. လကၡဏာစခန္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၂ )" artist=" (၁၁.၇.၂၀၁၆)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AAByAL2Ab6eTQ66PYEyZioOWa/290%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%81.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%82%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="18" title="18. လကၡဏာစခန္းရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၃ ) " artist=" (၁၁.၇.၂၀၁၆) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AADo6YoPS_Fp992TUOBKBC4ha/291%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%81.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%83%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="19" title="19. လကၡဏာစခန္းရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၁ ) " artist=" (၁၂.၇.၂၀၁၆)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AACF5MNp2Ck5vOtqR10-5TL5a/292%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%82.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%81%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="20" title="20. လကၡဏာစခန္းရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၂ )" artist=" (၁၂.၇.၂၀၁၆) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AAAhk7q0gG1TH67OTn9sBz3oa/293%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%82.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%82%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="21" title="21. လကၡဏာစခန္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၃ ) " artist="(၁၂.၇.၂၀၁၆)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AAC5yHTPTYz-HrLnKjOyJCYaa/294%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%82.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%83%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="22" title="22. လကၡဏာစခန္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၁ ) " artist=" (၁၃.၇.၂၀၁၆) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AAAefqwxs2dBGSaetxPSfoHNa/295%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%83.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%81%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="23" title="23. လကၡဏာစခန္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၂ ) " artist=" (၁၃.၇.၂၀၁၆)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AAB1WNwMU1at5EO91Ddc7sBQa/296%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%83.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%82%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="24" title="24. လကၡဏာစခန္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၁ ) " artist=" (၁၄.၇.၂၀၁၆) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AACQw-Rqv-7l3knI3Ssc5VHia/297%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%84.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%81%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="25" title="25. လကၡဏာစခန္းရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၂ ) " artist=" (၁၄.၇.၂၀၁၆) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AAD_hpehc5p5JbwlOrsBPrrIa/298%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%84.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%82%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="26" title="26. လကၡဏာစခန္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၃ )" artist=" (၁၄.၇.၂၀၁၆) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AABIsUHbzyOLmF92VeP0OotHa/299%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%84.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%83%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="27" title="27. လကၡဏာစခန္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၁ ) " artist=" (၁၅.၇.၂၀၁၆) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AAAhwNJs3onLYJn6NilXtfEJa/300%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%85.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%81%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="28" title="28. လကၡဏာစခန္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၂ ) " artist=" (၁၅.၇.၂၀၁၆)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AAA-2xt5wfc6UeFgZ2Kq89uYa/301%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%85.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%82%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="29" title="29. လကၡဏာစခန္းရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း( ၃ ) " artist=" (၁၅.၇.၂၀၁၆) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AAD66UDftwI2njkiXQHyybcWa/302%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%85.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%83%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="30" title="30. လကၡဏာစခန္း ရွဳ႕ကြက္ - ေမတၱာပုိ႔တရားထိုင္ " artist=" (၁၆.၇.၂၀၁၆) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AABXf_jgsbL_-b7SBb_AbwGLa/303%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%E1%81%86.%E1%81%87.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="31" title="31. လကၡဏာစခန္း ၃နာရီ အထူးရွဳ႕ကြက္ - နံနက္အာရံု " artist=" (2016) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/h3kfwiiofiy0ttf/AACbyL3Y1GtnIcBKZCIxadZTa/304%20%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%83%29%20%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%80%94%E1%80%B6%E1%80%94%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%B6.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download