ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ပထမအကြိမ်မြောက် Zoom Online တရားစခန်း နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၀

Author Archives: Vizawdaya Theinn

1. ဖွင့်ပွဲဩဝါဒ - ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မ (၀၆.၁၁.၂၀၂၀)

2. ဖွင့်ပွဲဩဝါဒ - ဆရာကြီး ဒေါ်ခေမိဿရ (၀၆.၁၁.၂၀၂၀)

3. ပထမနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၀၇.၁၁.၂၀၂၀)

4. ပထမနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၀၇.၁၁.၂၀၂၀)

5. ပထမနေ့ ဒုတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၀၇.၁၁.၂၀၂၀)

6. ပထမနေ့ ဒုတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၀၇.၁၁.၂၀၂၀)

7. ပထမနေ့ တတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးတိက္ခဉာဏ (၀၇.၁၁.၂၀၂၀)

8. ပထမနေ့ တတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၀၇.၁၁.၂၀၂၀)

9. ဒုတိယနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၀၈.၁၁.၂၀၂၀)

10. ဒုတိယနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၀၈.၁၁.၂၀၂၀)

11. ဒုတိယနေ့ ဒုတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးစန္ဒောဘာသ (၀၈.၁၁.၂၀၂၀)

12. ဒုတိယနေ့ ဒုတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၀၈.၁၁.၂၀၂၀)

13. ဒုတိယနေ့ တတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာကြီး ဒေါ်ခေမိဿရ (၀၈.၁၁.၂၀၂၀)

14. ဒုတိယနေ့ တတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၀၈.၁၁.၂၀၂၀)

15. တတိယနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးဩဘာသ (၀၉.၁၁.၂၀၂၀)

16. တတိယနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၀၉.၁၁.၂၀၂၀)

17. တတိယနေ့ ဒုတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၀၉.၁၁.၂၀၂၀)

18. တတိယနေ့ ဒုတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၀၉.၁၁.၂၀၂၀)

19. တတိယနေ့ တတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာကြီး ဒေါ်ခေမိဿရ (၀၉.၁၁.၂၀၂၀)

20. တတိယနေ့ တတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၀၉.၁၁.၂၀၂၀)

21. စတုတ္ထနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးဉာဏိန္ဒ (၁၀.၁၁.၂၀၂၀)

22. စတုတ္ထနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၁၀.၁၁.၂၀၂၀)

19. စတုတ္ထနေ့ ဒုတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးတိက္ခဉာဏ (၁၀.၁၁.၂၀၂၀)

24. စတုတ္ထနေ့ ဒုတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၀.၁၁.၂၀၂၀)

25. စတုတ္ထနေ့ တတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးဩဘာသ (၁၀.၁၁.၂၀၂၀)

26. စတုတ္ထနေ့ တတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၀.၁၁.၂၀၂၀)

27. ပဥ္စမနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၁၁.၁၁.၂၀၂၀)

28. ပဥ္စမနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၁၁.၁၁.၂၀၂၀)

29. ပဥ္စမနေ့ ဒုတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးစန္ဒောဘာသ (၁၁.၁၁.၂၀၂၀)

30. ပဥ္စမနေ့ ဒုတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၁.၁၁.၂၀၂၀)

31. ပဥ္စမနေ့ တတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာကြီး ဒေါ်ခေမိဿရ (၁၁.၁၁.၂၀၂၀)

32. ပဥ္စမနေ့ တတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၁.၁၁.၂၀၂၀)

033. ဆဋ္ဌမနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးတိက္ခဉာဏ (၁၂.၁၁.၂၀၂၀)

34. ဆဋ္ဌမနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၁၂.၁၁.၂၀၂၀)

35. ဆဋ္ဌမနေ့ ဒုတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးဉာဏိန္ဒ (၁၂.၁၁.၂၀၂၀)

36. ဆဋ္ဌမနေ့ ဒုတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၂.၁၁.၂၀၂၀)

37. ဆဋ္ဌမနေ့ တတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၁၂.၁၁.၂၀၂၀)

38. ဆဋ္ဌမနေ့ တတိယအချိန် ရှု့ကွက် - (၁၂.၁၁.၂၀၂၀)

39. သတ္တမနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးဩဘာသ (၁၃.၁၁.၂၀၂၀)

40. သတ္တမနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၁၃.၁၁.၂၀၂၀)

41. သတ္တမနေ့ ဒုတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးစန္ဒောဘာသ (၁၃.၁၁.၂၀၂၀)

42. သတ္တမနေ့ ဒုတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၃.၁၁.၂၀၂၀)

43. သတ္တမနေ့ တတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာကြီး ဒေါ်ခေမိဿရ (၁၃.၁၁.၂၀၂၀)

44. သတ္တမနေ့ တတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၃.၁၁.၂၀၂၀)

45. အဋ္ဌမနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးတိက္ခဉာဏ (၁၄.၁၁.၂၀၂၀)

046 အဋ္ဌမနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၁၄.၁၁.၂၀၂၀)

47. အဋ္ဌမနေ့ ဒုတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၁၄.၁၁.၂၀၂၀)

48. အဋ္ဌမနေ့ ဒုတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၄.၁၁.၂၀၂၀)

49. အဋ္ဌမနေ့ တတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာကြီး ဒေါ်ခေမိဿရ (၁၄.၁၁.၂၀၂၀)

50. အဋ္ဌမနေ့ တတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၄.၁၁.၂၀၂၀)

51. နောက်ဆုံးနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးဩဘာသ (၁၅.၁၁.၂၀၂၀)

52 နောက်ဆုံးနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၁၅.၁၁.၂၀၂၀)

53. နောက်ဆုံးနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၁၅.၁၁.၂၀၂၀)

54. နောက်ဆုံးနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၁၅.၁၁.၂၀၂၀)

55. ပိတ်ပွဲဩဝါဒ - ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မ (၁၅.၁၁.၂၀၂၀)

708. ထိုင်ခွင်အကြိုဟောတရား ဦးကေလာဿ

401. ဒိဋ္ဌိသတ်၊ တဏှာသတ် ရှု့ကွက်-၁ (13.04.2018)

402. ဝေဒနာတခါချုပ်အရေးကြီးပုံ - ဘုန်းဘုန်းကြီး (13.04.2018)

403. ဒိဋ္ဌိသတ်၊ တဏှာသတ် ရှု့ကွက်-၂ (13.04.2018)

404. ဖြစ်ပျက်ခန္ဓာ - ဘုန်းဘုန်းကြီး (14.04.2018)

405. အနာဂမ်ရှု့တဲ့အသုဘ - ဘုန်းဘုန်းကြီး (14.04.2018)

406. ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့် - ဘုန်းဘုန်းကြီး (17.04.2018)

407. ဉာဏ်စဉ်နှင့်ဒုက္ခသစ္စာလမ်း - ဘုန်းဘုန်းကြီး (17.04.2018)

408. အနိစ္စ - ဘုန်းဘုန်းကြီး (17.04.2018)

409. ပရိကံ-ဘုန်းဘုန်းကြီး

410. ကံကိုမြင်မှ ဦးသီရိဓမ္မ

411. သန်လျင် ရုပ်ဇာတိ၊ နာမ်ဇာတိ (ဦးသီရိဓမ္မ)

413. ခန္ဓာ ဓမ္မစကြာၤ ဦးသီရိဓမ္မ

414. ခန္ဓာဒုက္ခ၊ ခန္ဓာသမုဒယ ဦးသီရိဓမ္မ

415. ခန္ဓာသိတဲ့တရား ဦးသီရိဓမ္မ

416. စိတ်နပမ်းလုံးပွဲ ဦးသြဘာသ

417. စိတ်အလေ့အကျင့် ဦးသီရိဓမ္မ

418. ဒီအထိရောက်လာမှတော့ ဦးသီရိဓမ္မ

419. ပုံတော်မှ၊ ဂုဏ်တော် ဦးသီရိဓမ္မ

420. ပတ္တမြားကောက်သူ ဦးသီရိဓမ္မ

421. ပထမဈာန်တည်စိတ် ဦးသီရိဓမ္မ

422. အကျင့် ခေတ် သာသနာ ဦးသီရိဓမ္မ

423. ကံကြွေး၊ ကံပြတ်၊ ကံချ ဦးသီရိဓမ္မ

424. ကမ္ဘာမီးလောင်သားတောင်ချနင်း ဦးသီရိဓမ္မ

425. ကိုလှအောင် ဦးသီရိဓမ္မ

426. မြိတ်ပိတ်ပွဲသြဝါဒ 1 ဦးသီရိဓမ္မ

427. မြိတ်ပိတ်ပွဲသြဝါဒ 2 ဦးသီရိဓမ္မ

428. ငရဲမီးစားခံနိုင်တဲ့တရား ဦးသီရိဓမ္မ

429. စိတ်မနာရင် ရုပ်မနာဘူး ဦးသီရိဓမ္မ

430. တိရိစ္ဆာန်ဘုံ ဦးသီရိဓမ္မ

431. ဘီလူးမ မာယာ ဦးသီရိဓမ္မ

433. ရခဲလှတဲ့လူ့ဘဝ၊ ကျင့်နိုင်ခဲတဲ့တရား ဦးသီရိဓမ္မ

434. သာလိကာသိ ဦးသီရိဓမ္မ

435. အတ္တကို အတ္တနဲ့ရှာ ဦးသီရိဓမ

436. နေထက်မြန်တဲ့ခန္ဓာ ဦးသီရိဓမ္မ

437. ဇာတိတရား ဦးသီရိဓမ္မ

438. တကယ်သိချင်ရင် တကယ်ကျင့် ဦးသီရိဓမ္မ

439. ဒိဋ္ဌိ ဦးသီရိဓမ္မ

440. ပုံကြမ်းကောင်းမှ ပုံချောကောင်းမယ် ဦးသီရိဓမ္မ

441. ဘယ်သူ့ကန်တော့တာလဲ ဦးသီရိဓမ္မ

442. ဘီလူးမဖြစ်ပါစေနဲ့ ဦးသီရိဓမ္မ

443. မြစ်ရေနှစ်ခါမမြင်ကောင်းဘူး ဦးသီရိဓမ္မ

444. လိုက်လေကုန်လေ ဦးသီရိဓမ္မ

445. သစ္စာ ဦးသီရိဓမ္မ

446. သဒ္ဓါပါပါအားထုတ်ပါ ဦးသီရိဓမ္မ

447. အက္ခရာနဲ့ သညာခွဲခန်း ဦးသီရိဓမ္မ

448. အချိန်အခါနဲ့ အခွင့်အရေး ဦးသီရိဓမ္မ

449. ခေတ်မှီ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးသီရိဓမ္မ

450. ဖွင့်ပွဲသြဝါဒ-၁၃.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

451. အသိနှင့်သတိ-၁၄.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

452. အမှားချုပ်-၁၅.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

453. တည်စိတ်နဲ့ဘဝင်အကြောင်း-၁၆.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

454. ဒေါ်ပစ်နှင့်အနိစ္စ-၁၇.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

455. အသိ၊ သတိနှင့်အာရုံ-၁၇.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

456. ရုပ်ဇာတိ၊ နာမ်ဇာတိ -၁၈.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

457. ရုပ်ဇာတိ၊ နာမ်ဇာတိရှင်းတမ်း -၁၉.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

458. ရုပ်ဇာတိ၊ နာမ်ဇာတိရှင်းတမ်း-၁၉.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

459. ပိတ်ပွဲသြဝါ -၂၀.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

460. မကောင်းဆိုးဝါး ဦးသီရိဓမ္မ

461. စခန်းဖွင့် သြဝါဒ ဦးသီရိဓမ္မ

462. ပဋာစာရီ ဦးသီရိဓမ္မ

463. တည်ရာမှီရာ ဦးသီရိဓမ္မ

464. များများရင်းလေ များများရလေ ဦးသီရိဓမ္မ

465. အမူအယာထူး ဦးသီရိဓမ္မ

466. ကံကိုမြင်တဲ့ဉာဏ် ဦးသီရိဓမ္မ

467. နိဗ္ဗာန် (ဦးသီရိဓမ္မ)

468. ပုံပျက်မှမဆုံမက်မယ် (ဦးသီရိဓမ္မ)

469. ဒုက္ခ-သစ္စာ ဦးသီရိဓမ္မ

301. အနိစ္စ ဦးကေလာသ

302. အကြံကြီးလေ ဒုက္ခကြီးလေ ဦးကေလာသ

303. အာရုံခြောက်ပါးတိုက်မှုပေါ်၌အယူမှန် ဦးကေလာသ

304. ဥပဒါန်ရုပ် ဦးကေလာသ

305. ဝေဒနာကြောက်လျှင်၊ ရှုလေဈာန်ပိုင်အောင်ယူ ဦးကေလာသ

306. ဒုက္ခမြင်မှ သမုဒ္ဒယပါယ် ဦးကေလာဿ

307. မခံစားနိုင်တဲ့ငါ ဦးကေလာဿ

308. သင်ညာအရွယ်မှ သဘောဉာဏ် ဦးကေလာဿ

309. အတိတ်ဆွေမျိုး ဦးကေလာဿ

310. အသိပြောင်းမှ ဦးကေလာသ

311. အာနာပါနဈာန် ဘာ့ကြောင့် အရေးပါတယ် ဦးကေလာဿ

312. လျော့သွားတဲ့အချိန်တွေ ဦးကေလာဿ

313. ဝေဒနာကျေးဇူးရှင် ဦးကေလာဿ

314. ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်အထိနာ ဦးကေလာသ

315. ငါစွဲဖြုတ်တဲ့တရား ဦးကေလာသ

316. ဝေဒနာ-၁၄.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

317. အတိတ်ကံ-၁၄.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

318. ပစ္စုပ္ပန်တရား-၁၅.၆.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

319. တစ်မှုံ တစ်သိ-၁၅.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

320. ဥပါဒါန် အာရုံပုံ-၁၅.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

321. သဒ္ဓါစိတ်-၁၅.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

322. ပုထုဇဉ်အကန်း-၁၆.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

323. ဝေဒေနာသမာဓိ-၁၆.၇.၂၀၁၈ (ဦးကလောသ)

324. အနိစ္စ-၁၇.၈.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

325. တစ်အာရုံ တစ်စိတ်-၁၇.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

326. မကောင်းတဲ့စိတ်-၁၇.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

327. ရုပ်ဇာတိ၊ နာမ်ဇာတိ ရှင်းတမ်း -၁၈.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

328. ကိုယ်ကျင့်မှ ကိုယ်ရမယ်-၂၀.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

329. စိတ်လှည့်စားမှု -၂၀.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

330. ရုပ်၊ နာမ်ရှု့ပုံ အဆင့်ဆင့် (ဦးကေလာသ)

331. အဓိဋ္ဌာန်တင်ပါ ဦးကေလာဿ

332. အယူစိတ် ဦးကေလာဿ

333. ကျွဲစီးရင်းကျွဲပျောက် ဦးကေလာသ

334. ပညတ်အပြော၊ ခန္ဓာသဘော ဦးကေလာသ

335. အာရုံပေါ်ကပ်ညိသောအစွဲ ဦးကေလာသ

336. ထောင်မြင်ရာစွန့် ဦးကေလာသ

337. ဥပဒါန်ရုပ် ဦးကေလာသ

338. တန်ရာတန်ကြေးရင်းပါ ဦးကေလာသ

339. ရှု့ကွက်ရှင်းတန်း ဦးကေလာဿ

340. ထိုင်ခွင်အကြိုဟောတရား ဦးကေလာဿ

341. အာနာပါနရှုလေဈာန်နှင့် ကပ်ညိစိတ် ဦးကေလာဿ

342. ရည်ရွယ်ချက်မပျောက်တဲ့သဒ္ဓါ ဦးကေလာဿ

343. တရားဆိုတာ ဦးကေလာဿ

344. အချိန်နဲ့တန်ဖိုး ဦးကေလာဿ

345. လက်ငင်းချမ်းသာ ဦးကေလာဿ

346. ကိုယ်ပြုတဲ့ကံ ကိုယ့်ထံပြန် ဦးကေလာဿ

347. အကျင့်ဟောင်းပါယ်မှ ဦးကေလာသ

348. ရဟန်းလောကဓံ ဦးကေလာသ

349. စိတ်ရှု့ပုံ ဦးကေလာသ

350. အယူပြုတ်မှ ဦးကေလာသ

351. အလေ့အကျင့်နှင့် စိတ်၊ ရုပ် ဦးကေလာသ

352. ကြောက်စိတ် ဦးကေလာသ

353. မျက်ဖြူဆိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေ ဦးကေလာသ

354. စိတ်ကိုနိုင်ချင်လျှင် အဓိဋ္ဌာန်တင်ပါ ဦးကေလာသ

355. မုံရွာ စခန်းသိမ်းပွဲ သြဝါဒ ဦးကေလာသ

356. အချောင်မလိုချင်နဲ့ ဦးကေလာသ

357. သာသနာ့ဘောင်နဲ့ အချိန်အခါ ဦးကေလာသ

358. ဓါတ်ကူး ဦးကေလာသ

359. အကုသိုလ်အရိပ် ဦးကေလာသ

360. နာမ်သဘာဝ နဲ့ ငါ ဦးကေလာသ

361. ငါ နှင့် အယူ ဦးကေလာသ

362. ရှု့ကွက်အမျိုးမျိုး ဦးကေလာသ

363. အစွဲရုပ် ဦးကေလာသ

364. အယူအဆကွာလျှင် ဦးကေလာသ

365. စိတ်မနာအောင်ကျင့်နည်း ဦးကေလာသ

366. စိတ်ရှု့နည်း ဦးကေလာသ

367. မောဟစင်ရင် ဦးကေလာသ

368. မေတ္တာသုတ်အကြောင်းခံ ဦးကေလာသ

369. ခံစားတဲ့ရုပ် ဦးကေလာသ

370. ထင်သလိုမဟုတ် ဦးကေလာသ

371. လောကချမ်းသာ၊ သောကချမ်းသာ ဦးကေလာသ

372. အတွင်းလောက၊ အပြင်လောက ဦးကေလာသ

373. တရားအားထုတ်ဖို့သာ အဓိက ဦးကေလာသ

374. ကိုယ်ပိုင်ရတနာ ဦးကေလာသ

375. မသိတာကခက် ဦးကေလာသ

376. ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်စစ် ဦးကေလာသ

377. အချိန်ကျလာရင် ဦးကေလာသ

378. ဘဝသစ် ဦးကေလာသ

379. အရိယာနယ်မြေ ဦးကေလာသ

380. သတိမြဲလျှင်တရားရ ဦးကေလာသ

381. မခံသာမှန်ပါဘိ ဒီတရား ဦးကေလာသ

382. အသိသုံးသိ ဦးကေလာသ

383. တရားကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အထူးအဆန်းများ ဦးကေလာသ

384. တရားပြအတွေ့အကြုံ ဦးကေလာသ

385. တစ်ကိုယ်စာကောင်း ဦးကေလာသ

386. နှလုံးသွင်းကွာရင် ဦးကေလာသ

387. မသိရင်ကြမ်းတယ် ဦးကေလာသ

388. မသိလို့ခက် ဦးကေလာသ

389. ရပ်ခြင်း၊ ပြေးခြင်း ဦးကေလာသ

390. သဒ္ဓါမတူရင် ဦးကေလာသ

391. အကုသိုလ်စိတ် နဲ့ ဗိုလ်ငါးပါး ဦးကေလာသ

1. ဖွင့်ပွဲသြဝါဒ-၁၃.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

2. အသိနှင့်သတိ-၁၄.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

3. မောဟ-၁၄.၇.၂၀၁၈ (ဦးဉာဏိန္ဒ)

4. ဝေဒနာ-၁၄.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

5. အတိတ်ကံ-၁၄.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

6. အမှားချုပ်-၁၅.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

7. အစ္စုပ္ပန်တရား-၁၅.၆.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

8. တစ်မှုံ တစ်သိ-၁၅.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

9. ဥပါဒါန် အာရုံပုံ-၁၅.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

10. သဒ္ဓါစိတ်-၁၅.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

11. ပုထုဇဉ်အကန်း-၁၆.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

12. တည်စိတ်နဲ့ဘဝင်အကြောင်း-၁၆.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

13. ဝေဒနာသမာဓိ-၁၆.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

14. ဒေါ်ပစ်နှင့်အနိစ္စ-၁၇.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

15. အနိစ္စ-၁၇.၈.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

16. တစ်အာရုံ တစ်စိတ်-၁၇.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

17. မကောင်းတဲ့စိတ်-၁၇.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

18. အသိ၊ သတိနှင့်အာရုံ-၁၇.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

19. ရုပ်စစ်၊ စိတ်စစ်-၁၈.၇.၂၀၁၈ (ဦးဉာဏိန္ဒ)

20. ရုပ်ဇာတိ၊ နာမ်ဇာတိ -၁၈.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

21. ရုပ်ဇာတိ၊ နာမ်ဇာတိ ရှင်းတမ်း -၁၈.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

22. ရုပ်ဇာတိ၊ နာမ်ဇာတိရှင်းတမ်း -၁၉.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

23. ရုပ်ဇာတိ၊ နာမ်ဇာတိရှင်းတမ်း-၁၉.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

24. ကိုယ်ကျင့်မှ ကိုယ်ရမယ်-၂၀.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

25. စိတ်လှည့်စားမှု -၂၀.၇.၂၀၁၈ (ဦးကေလာသ)

26. ပိတ်ပွဲသြဝါ -၂၀.၇.၂၀၁၈ (ဦးသီရိဓမ္မ)

1. ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်အထိနာ ဦးကေလာသ

2. ငါစွဲဖြုတ်တဲ့တရား ဦးကေလာသ

3. စခန်းဖွင့်ပွဲ သြဝါဒ ဦးကေလာသ

4. စိတ်ပြောင်းမှ ဦးကေလာသ

5. ဇာတိတရား ဦးသီရိဓမ္မ

6. တကယ်သိချင်ရင် တကယ်ကျင့် ဦးသီရိဓမ္မ

7. ဒိဋ္ဌိ ဦးသီရိဓမ္မ

8. ပုံကြမ်းကောင်းမှ ပုံချောကောင်းမယ် ဦးသီရိဓမ္မ

9. ပစ္စုပ္ပန် တစ်ရှုတစ်ရိူက် ဦးကေလာသ

10. ဘယ်သူ့ကန်တော့တာလဲ ဦးသီရိဓမ္မ

11. ဘဝင်ဇော ဦးကေလာသ

12. ဘဝင်ရောက်လျှင် ဦးကေလာသ

13. ဘီလူးမဖြစ်ပါစေနဲ့ ဦးသီရိဓမ္မ

14. မျက်မှန်စိမ်းတတ်ပြီးကြည့်သလို ဦးကေလာသ

15. မြစ်ရေနှစ်ခါမမြင်ကောင်းဘူး ဦးသီရိဓမ္မ

16. လက်တွေ့ကျကျ အားထုတ်ပါ ဦးကေလာသ

17. လိုက်လေကုန်လေ ဦးသီရိဓမ္မ

18. သစ္စာ ဦးသီရိဓမ္မ

19. သတိလက်လွတ် ဦးကေလာသ

20. သဒ္ဓါပါပါအားထုတ်ပါ ဦးသီရိဓမ္မ

21. သဘာဝတရား ဦးကေလာသ

22. အက္ခရာနဲ့ သညာခွဲခန်း ဦးသီရိဓမ္မ

23. အချိန်အခါနဲ့ အခွင့်အရေး ဦးသီရိဓမ္မ

24. အပိုစိတ်ကိုသိမှ ဦးကေလာသ

25. အကြံကုန်မှ ဦးကေလာသ

26. အာရုံ နဲ့ဉာဏ်ကွဲမှ ဦးကေလာသ

27. ခေတ်မှီ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးသီရိဓမ္မ

28. မောဟအလွှာအစားစား ဦးစန္ဒောဘာသ

29. လောကအစ၊ လောကအဆုံး ဦးကေလာသ

1. ကံကြွေး၊ ကံပြတ်၊ ကံချ ဦးသီရိဓမ္မ

2. ကမ္ဘာမီးလောင်သားတောင်ချနင်း ဦးသီရိဓမ္မ

3. ကိုလှအောင် ဦးသီရိဓမ္မ

4. မြိတ်ပိတ်ပွဲသြဝါဒ 1 ဦးသီရိဓမ္မ

5. မြိတ်ပိတ်ပွဲသြဝါဒ 2 ဦးသီရိဓမ္မ

6. ငရဲမီးစားခံနိုင်တဲ့တရား ဦးသီရိဓမ္မ

7. စိတ်မနာရင် ရုပ်မနာဘူး ဦးသီရိဓမ္မ

8. တိရိစ္ဆာန်ဘုံ ဦးသီရိဓမ္မ

9. ဒုက္ခမြင်မှ သမုဒ္ဒယပါယ် ဦးကေလာဿ

10. ဘီလူးမ မာယာ ဦးသီရိဓမ္မ

11. မခံစားနိုင်တဲ့ငါ ဦးကေလာဿ

12. မခံစားနိုင်တဲ့ငါ ဦးကေလာဿ

13. ငြိမ်တာ မှိန်းတာ တရားမဟုတ်ပါ ဦးဉာဏိန္ဒ

14. ရခဲလှတဲ့လူ့ဘဝ၊ ကျင့်နိုင်ခဲတဲ့တရား ဦးသီရိဓမ္မ

15. လိမ်မှန်းသိမှ ဦးစန္ဒောဘာသ

16. သင်ညာအရွယ်မှ သဘောဉာဏ် ဦးကေလာဿ

17. သာလိကာသိ ဦးသီရိဓမ္မ

18. အတ္တကို အတ္တနဲ့ရှာ ဦးသီရိဓမ္မ

19. အတိတ်ဆွေမျိုး ဦးကေလာဿ

20. အနိစ္စ ဦးဉာဏိန္ဒ

21. အရှုဈာန် လက်နက်ကောင်းဆောင်ပါ ဦးစန္ဒောဘာသ

22. အသိပြောင်းမှ ဦးကေလာသ

23. အာနာပါနဈာန် ဘာ့ကြောင့် အရေးပါတယ် ဦးကေလာဿ

24. အကြောင်းကင်းအောင်နေတတ်မှ ဦးဉာဏိန္ဒ

25. နေထက်မြန်တဲ့ခန္ဓာ ဦးသီရိဓမ္မ

26. မောဟရန်သူ ဦးစန္ဒောဘာသ

27. လျော့သွားတဲ့အချိန်တွေ ဦးကေလာဿ

28. ဝေဒနာကျေးဇူးရှင် ဦးကေလာဿ

1. ကံကိုမြင်မှ ဦးစန္ဒောဘာသ

2. ခန္ဓာ ဓမ္မစကြာၤ ဦးသီရိဓမ္မ

3. ခန္ဓာဒုက္ခ၊ ခန္ဓာသမုဒယ ဦးသီရိဓမ္မ

4. ခန္ဓာသိတဲ့တရား ဦးသီရိဓမ္မ

5. စိတ်နပမ်းလုံးပွဲ ဦးသြဘာသ

6. စိတ်အလေ့အကျင့် ဦးသီရိဓမ္မ

7. တရားစဉ်ပြောင်းခြင်း ဦးကေလာသ

8. တရားရတယ်ဆိုတာ ဦးကေလာသ

9. ဒီအထိရောက်လာမှတော့ ဦးသီရိဓမ္မ

10. ပုံတော်မှ၊ ဂုဏ်တော် ဦးသီရိဓမ္မ

11. ပတ္တမြားကောက်သူ ဦးသီရိဓမ္မ

12. ပထမဈာန်တည်စိတ် ဦးသီရိဓမ္မ

13. ပျက်တတ်တဲ့ရုပ်သဘာဝ ဦးကေလာသ

14. ကြာချိန် ဦးကေလာသ

15. ယုံကြည်သူ၊ နာလွယ်သူ ဦးကေလာသ

16. ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုပေါ် အစွဲတရားများ ဦးကေလာသ

17. လူတိုင်းမလှုနိုင်တဲ့အလှု ဦးကေလာသ

18. သတ္တဝါ ဆိုသည်မှာ ဦးကေလာသ

19. သဘာဝ အတိုင်းတိုင်း ဦးကေလာသ

20. သမုဒ္ဒယ၊ ဒုက္ခ နှင့် ဒုက္ခ၊ သမုဒ္ဒယ ဦးကေလာသ

21. သူတစ်ထူး၏ စိတ်ကိုသိချင်လျှင် ဦးကေလာသ

22. အကျင့် ခေတ် သာသနာ ဦးသီရိဓမ္မ

23. အခွင့်သာတုန်း တရားကျင့်ပါ ဦးစန္ဒောဘာသ

24. အနိစ္စ ဦးကေလာသ

25. အကြံကြီးလေ ဒုက္ခကြီးလေ ဦးကေလာသ

26. အာရုံခြောက်ပါးတိုက်မှုပေါ်၌အယူမှန် ဦးကေလာသ

27. ဥပဒါန်ရုပ် ဦးကေလာသ

28. ဝေဒနာကြောက်လျင်၊ ရှုလေဈာန်ပိုင်အောင်ယူ ဦးကေလာသ

1. ကံကိုမြင်မှ ဦးသီရိဓမ္မ

2. ကံတို့အစ မနောမှ ဦးစန္ဒောဘာသ

3. ကိုယ့်ဒုက္ခနဲ့ကိုယ် ဦးစန္ဒောဘာသ

4. ခန္ဓာ ၃၁ ဘုံ ဦးစန္ဒောဘာသ

5. ခန္ဓာရုပ်ရှင် ဦးကေလာသ

6. စိတ်၊ အာရုံ ဦးကေလာသ

7. စီစစ်ရတဲ့တရား ဦးစန္ဒောဘာသ

8. ဓါတ်ကြီးလေးပါးရုပ်၊ အာရုံရုပ် ဦးကေလာသ

9. ဓါတ်ကြီးလေးပါးဝေဒနာနဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာဟောင်း ဦးကေလာသ

10. နဂိုမရှိ ဦးကေလာသ

11. ပစ္စုပ္ပန်ပေါ်စိတ်နဲ့ အကြောင်းသတ်၊ အကျိုးသတ် ဦးစန္ဒောဘာသ

12. လွတ်အောင်ကြံတဲ့စိတ် ဦးစန္ဒောဘာသ

13. သည်းခံနိုင်မှ ဦးစန္ဒောဘာသ

14. သန်လျင် ရုပ်ဇာတိ၊ နာမ်ဇာတိ (ဦးသီရိဓမ္မ)

15. အစွဲတရားနဲ့ ဒုက္ခ ဦးကေလာသ

16. အတိတ်ပါရမီကံ ဦးကေလာသ

17. အလိုဇော ဦးစန္ဒောဘာသ

301. မောင်မဲ နွား

302. စခန်း အစ သြဝါဒ

303. ဝင်ကစွတ် နှင့် မောင်မဲ၊မောင်ဖြူ

304. ဒုက္ခ ရှာသောမျောက်

305. ကြိုးမဖြုတ်ဘဲ လှော်တဲ့လှေ

306. ဓူတင်စခန်း သြဝါဒ

307. ငရဲ ပြိတ္တာ နှင့်ဈန်လမ်း

308. အသေဝနာစ ဗာလာနံ

309. အဝိဇ္ဇာ ပိတ်ကာဆို့

310. ဖုတ်စိတ် နှင့်မောင်ပဏ္ဍိ

311. အာရုံ ငါးပါး နှင့်မင်းချင်းများ 2

312. ဉာဏ်ချယ်တဲ့ဒီဆယ်လှိုင်း

313. ဝေဒနာ ကျား

314. ပေါက်ပင်လည်းစိမ်းကျေးလည်းစိမ်

315. ယုန်ကိုယ်နဲ့ခွေးစိတ်

316. ပစ္စုပ္ပန်စိတ် ရှု့နည်း

317. အကုသိုလ်စိတ် ကုသိုလ်စိတ်

318. ဘာမှမရှိဘူး သိသောစိတ်

319. တရားဟောနေသောစိတ်

320. ပဋာစာရီ

321. ရဟန္တာ တပါး ၏ စကား

322. သတ္တဝါ 6 ကောင် ဖမ်းနည်း

323. သတ္တဝါ 6 ကောင်

324. ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်

325. လောကဝိဒူ

326. ရုပ်ဇာတိ နမ်ဇာတိ

327. သာလိကာ အသိ

328. စောင် ကုန်သည်

329. ဝါကြို စခန်းသြဝါဒ

330. ထိုင်ခွင် အကြိူ ဟောကွက်

331. ခန္ဓာဇာတိ ရှူနည်း

332. သညာသိ ဝိညာဉ်သိ

333. ပဋာစာရီ 3

334. ညီတော် မင်းနန်

ဘုရင့် မြွှေလေးကောင် နှင့် ရာဇဝတ်သား

336. ကိလေသာ မျက်နှာသာ မပေးနဲ့

337. ဝရမ်းပြေး နှင့် ကိုယ်တွေ့ကျင့်စဉ်

338. မအို ၊မနာ ၊မသေ နှင့် ဆရာကောင်း အရေးကြီး ပုံ

339. တောထွက် မမှားရ အောင်

340. သမုဒ္ဒယနယ် ခင်မင်တွယ်

341. ရှူလေ အရေးကြီးပုံ

342. တိဿ မထေရ်

343. ချစ်တီးနွား

344. သာလိကာ အသိ

345. တခါသေဖူး ပြင်ဖိုးနားလည်

346. ပညတ်၊ ပရမတ်

347. အခါ အခွင့် 2

348. ရုပ်ခွဲ နမ်ခွဲ

349. တောကြက် ဆိုသောခံစားစိတ်

350. ပုံကြမ်း မှ ပုံချော ပြောင်းသောတရား

351. သောတပန် ဆွမ်းစားနည်း

352. နဝင်္ဂ သီလ

353.စကြာၤမင်း အဓိဋ္ဌာန်

354. ကိုလှအောင်

355. ပရမတ် ဒါန၊သီလ

356. ခန္ဓာ ဇာတိ အကြို ဟောကွက် 2014032707

357. ခန္ဓာ ဇာတိ ဟောကွက် 2014032713

358. မရှိတာကို မြင်တဲ့ ပုတုဇဉ် 2014032719

359. ဥပါဒါန် အာရုံပုံ 2014032807

360. ဟောကွက် 2014032817

361. ထိမှု့၊သိမှု့ သတိပြု

362. ဆွမ်းစား ဆင်ခြင်နည်း

363. ရှူ လေဈာန်

364. ဆွမ်းစား ဆင်ခြင်နည်း 2

365. သံဃာ ဆွမ်းကျွေးပွဲ 20140413

366. အစွဲရှိသော သတ္တဝါ 20140413

367. သမုဒ္ဒယကို ပယ် 20140413

368. ဝင်ကစွတ် 20140414

369. ဥတ္တရ လုလင် 2015041601

370. သညာ ဆိုသော ဓမ္မကထိက 2014041803

371. စခန်းအစ သြဝါဒ

372. ဖဿ ပစ္စယာ ဝေဒနာ

373. သီလယူ နှင့် ပစ္စုပ္ပန်

374. အနိစ္စ ဟူသည် 2014062903

375. စိတ်ဆင်ရိုင်း ကျုံးသွင်းသလို

376. ကိုယ်စိတ်ကို စစ်ပါ

377. သဒ္ဒါ မလျှော့ပါနှင့်

378. စြင်္ကန် ကမ္မဋ္ဌန်း

379. သစ္စာ

380. သမ္မာသံဗုဒ္ဓ နှင့် အဂ္ဂသာဝက

381. ပညတ် ၅ မျိုး တရား

382. အာရုံ နှင့် စိတ်

383. အကျိုးသတ် ၊ အကြောင်းသတ်

384. ကိုယ်တွေ့ကျင့်စဉ် ၃

385. ခံစားမှု့ သည် ဝေဒနာ

386. လုပ်ပီတိ ၊ လုပ် အသုဘ

387. မောဟ

388. ဆရာကန်တော့ပွဲ သြဝါဒ

390. လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ (၃) စိတ်

389. ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်စစ်ပါ

391. ဝေဒနာ သညာ ၊ဝေဒနာ ပညာ

392. ဒုလ္လဘနှင့်ကိုယ်တွေ့ကျင့်စဉ်-ဘုန်းဘုန်းကြီး (09.04.2018)

393. တာနောယက္ခနှင့်သမူဟသိင်္ဂီ-ဘုန်းဘုန်းကြီး (09.04.2018)

394. ဆွမ်းဆင်ခြင်တရား ၁ -ဘုန်းဘုန်းကြီး (10.04.2018)

395. ဆွမ်းဆင်ခြင်တရား ၂ -ဘုန်းဘုန်းကြီး (10.04.2018)

396. အရိပ်သုံးပါးတရားတော်-ဘုန်းဘုန်းကြီး (10.04.2018)

397. အနာထပိဏ်သူဋ္ဌေးနှင့်ဝေဒနာ-ဘုန်းဘုန်းကြီး (11.04.2018)

398. မြေကြောချုံ့ဥပမာပေးတရား - ဘုန်းဘုန်းကြီး (12.04.2018)

399. လောကီနှင့်လောကုတ္တရာပညာ - ဘုန်းဘုန်းကြီး (13.04.2018)

400. ငါ နှင့် ၃၂ ကောဋ္ဌာသ - ဘုန်းဘုန်းကြီး (13.04.2018)