“လူသစ္တရားစခန္း-ဆားေတာင္ေက်ာင္းတိုက္၊ (မႏၲေလး)”

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးသီရိဓမၼအား အမႉးထား၍ “လူသစ္တရားစခန္း-ဆားေတာင္ေက်ာင္းတိုက္၊ (မႏၲေလး)”

🔹ေန႔ရက္။ ၂၀၁၈၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ~ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ။

ေလးစားစြာျဖင့္
ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာ
www.vizawdayatheinn.com