ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာ

1. ဖွင့်ပွဲဩဝါဒ - ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မ (၀၆.၁၁.၂၀၂၀) /source> Download 2. ဖွင့်ပွဲဩဝါဒ - ဆရာကြီး ဒေါ်ခေမိဿရ (၀၆.၁၁.၂၀၂၀) /source> Download 3. ပထမနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၀၇.၁၁.၂၀၂၀) /source> Download 4. ပထမနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၀၇.၁၁.၂၀၂၀) /source> Download 5. ပထမနေ့ ဒုတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၀၇.၁၁.၂၀၂၀) /source> Download 6. ပထမနေ့ ဒုတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၀၇.၁၁.၂၀၂၀) /source> Download 7. ပထမနေ့ တတိယအချိန် ဟောတရားတော် - […]

ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာ သို့ သင့်၏လှူဒါန်းမှုများ ရောက်ရှိပါမည်။

$
အလှူရှင်၏ အချက်အလက်များဖြည့်ရန်
ဤအချက်အလက်များကိုမည်သူ့ကိုမျှမျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။
Personal Info

Make your donation quickly and securely with PayPal

How it works: You will be redirected to PayPal to pay using your PayPal account, or with a credit or debit card. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Donation Total: $1