ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ကျိုက်ဝိုင်း သဲအင်းဂူ ဆရာတော် ဦးမုနိန္ဒ ဟောတရားတော်များ

ကျိုက်ဝိုင်း သဲအင်းဂူ ဆရာတော် ဦးမုနိန္ဒ ဟောတရားတော်များ

[crazyplayer_narrow id="1" title="1. အထူးဉာဏ္စဥ္ရႈ႕ကြက္ (၁) " artist=" ဦးမုနိႏၵ " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w16nay3kr7ehsdl/AAC6j1LrlYZcwSMR-skSuGtTa/01.%20%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%81%81%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="2" title="2. အထူးဉာဏ္စဥ္ေဟာကြက္ " artist=" ဦးမုနိႏၵ " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w16nay3kr7ehsdl/AABfnhCgD3b_0PHlA_qzT73pa/02.%20%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="3" title="3. ဉာဏ္စဥ္ေဟာကြက္ " artist=" ဦးမုနိႏၵ " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w16nay3kr7ehsdl/AACuq_jmcErTrIZWDv0AzkVJa/03.%20%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="4" title="4. ဉာဏ္စဥ္ေဟာရွု႕ကြက္ " artist=" ဦးမုနိႏၵ " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w16nay3kr7ehsdl/AAD3QrhZ0sr3tjFB-A-qrV3Va/04.%20%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AF%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="5" title="5. ဉာဏ္စဥ္ရွု႕ကြက္ " artist=" ဦးမုနိႏၵ " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w16nay3kr7ehsdl/AACXRdijJ0LHmnWvVCytUpJJa/05.%20%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AF%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="6" title="6. အထူးဉာဏ္စဥ္ရႈ႕ကြက္ (၂) " artist=" ဦးမုနိႏၵ " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w16nay3kr7ehsdl/AAAQOTtjsGpVjGxuU_3-3g0Aa/06.%20%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%81%82%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download