ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မ-1

ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မ

1. အတ္တချုပ်၊ ဈာန်ချုပ်၊..

2. စိတ်ရှည်၊ သည်းခံ၊ ဇွဲရှိရန်..

3. ဝေဒနာဉာဏ်ချုပ်

4. အောင်ဒင် ဘောင်မဝင်တဲ့စကား

5. ရုပ်ဝေဒနာ မှ ခံစားမှု့...

6. သဗ္ဗေသတ္တာ ကံမသကာ...

7. ကုလားကြီး ဝေဒနာချုပ်ကြောင်း

8. ဉာဏ်မပါလျှင်

9. ကံ ကံ၏ အကျိုး

10. ဥပါဒါန် အာရုံ

11.အာရုံ

12. ဝရမ်းပြေး နှင့် ဓုတင်

13. မအို ၊မနာ၊ မသေ နှင့်ဆရာ...

14. တောထွက် မမှားရ အောင်

15. သမုဒ္ဒယနယ် ခင်မင်တွယ်

16. ရှူ လေ အရေးကြီးပုံ

[crazyplayer_narrow id="17" title="17. ခ်စ္တီးႏြား " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAATMhIUUoRJhqPFXGh2Mp6ja/017.%20%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="18" title="18. တိႆမေထရ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADkiHvS-SctnSmEzEg2VB2oa/018.%20%E1%80%90%E1%80%AD%E1%82%86%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%9B%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

19. သာလိကာအသိ

20. တခါသေဖူး ပျဉ်ဖိုးနားလည်

[crazyplayer_narrow id="21" title="21. ပညတ္၊ ပရမတ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABfXURHsREnBhtTZ8N5ISMda/021.%20%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%95%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="22" title="22.အခါ အခြင့္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAD6wLjGc_uhnrym_k9qcjnpa/022.%20%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%AB%20%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="23" title="23. ရုပ္ခြဲ နာမ္ခြဲ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABpmldD-Ol4jDkNgtf1PvTEa/023.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%B2%20%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%B2%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="24" title="24. ေတာႀကက္ဆိုေသာခံစားစိတ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABZ47tF9whOVmeozih69yaha/024.%20%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="25" title="25. ပုံႀကမ္း မွ ပုံေခ်ာ... " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAD7Mi1MH4o_XmvCjnSyOscoa/025.%20%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%99%E1%80%BD%20%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AC%20%E1%80%B1%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="26" title="26. ေသာတာပန္ ဆြမ္းစားနည္း " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAC4_6UJhTP-jdMxuewrkuFHa/026.%20%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%20%E1%80%86%E1%80%BC%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="27" title="27. န၀ဂၤသီလ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABpC1SGjKnIUSQSs6iRE4iWa/027.%20%E1%80%94%E1%81%80%E1%80%82%E1%81%A4%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9C%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="28" title="28. စၾကၤာမင္း အဓိ႒ာန္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAZ_eqyA0hUBpHK8p3bym0Qa/028.%20%E1%80%85%E1%82%80%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%A1%E1%80%93%E1%80%AD%E1%82%92%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="29" title="29. ကိုလွေအာင္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABbpTDFlewwE6NrizifBxdba/229.%20%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%97%E1%81%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6%282%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="30" title="30. ပရမတ္ ဒါန၊ သီလ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAA_BriAH_QRLOr1Doh6AgJba/030.%20%E1%80%95%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%94%E1%81%8A%20%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9C%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="31" title="31. ခႏၶာ ဇာတိ အႀကိဳ... " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAANrruPWfLvbSeTeHRyYcTKa/031.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%20%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%20%E1%80%A1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="32" title="32. ခႏၶာ ဇာတိ ေဟာကြက္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABrb2n6DAf2Xjl42sjFoQY4a/032.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%20%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%20%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="33" title="33. မရွိတာကို ၿမင္တဲ႔ ပုတုဇဥ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAC1L9QcduOz6CJ7izU90SlWa/033.%20%E1%80%99%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%20%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94%20%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%87%E1%80%A5%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="34" title="34. ဥပါဒါန္ အာရံုပံု " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADKzmX3BDZKsW0PgNeqXq0Ra/034.%20%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%AF%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="35" title=" 35. အတိတ္စိတ္၊ ၀ဋ္ေႀကြး " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABquXQbeHQ_L4KwD2Xb0dUBa/035.%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%81%80%E1%80%8B%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="36" title="36. ထိမွဳ႕၊ သိမွဳ႕ သတိၿပဳ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAALkgLSbTUk_nLOWNpwqNiha/036.%20%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%81%8A%20%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%B3%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="37" title="37. ဆြမ္းစား ဆင္ၿခင္နည္း " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADsk5enNFu-T_v0tPES7Ilwa/037.%20%E1%80%86%E1%80%BC%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%20%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="38" title="38. ရွဴ ေလစ်ာန္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABAEODzFIPWdgV8nGM9i1gOa/038.%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B4%20%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="39" title="39. ဆြမ္းစား ဆင္ၿခင္နည္း " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADg_9ZxzQiEp0F7se9E4UWCa/039.%20%E1%80%86%E1%80%BC%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%20%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="40" title="40. ေ၀ဒနာ သညာ ၊ေ၀ဒနာ... " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAwQe2JsrzJV3cjvqET4cfra/040.%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%AC%20%E1%81%8A%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="41" title="41. သံဃာ ဆြမ္းေကၽြးပြဲ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAeiGgLmk39Bi4nDjttXRxha/041.%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%83%E1%80%AC%20%E1%80%86%E1%80%BC%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%81%BD%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="42" title="42. အစြဲရွိေသာ သတၱ၀ါ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACIwZfjYv9IAW5DmLo3FZFTa/042.%20%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%81%B1%E1%81%80%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="43" title="43.သမုဒၵယကိုပယ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABQKBEaO7qKQHydTTJRjLN2a/043.%20%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%92%E1%81%B5%E1%80%9A%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%9A%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="44" title="44.၀င္ကစြတ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABD6LuWc4I8bVmCKnT17_4aa/044.%20%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%85%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="45" title="45. ဥတၱရလုလင္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADsgsxcg5MnXRq7q0ANBF9Ia/045.%20%E1%80%A5%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%9B%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="46" title="46. သညာဆိုေသာ ဓမၼ... " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABkVqSLSbCSpkgwV6D_bq_pa/046.%20%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%20%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%80%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%80%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="47" title="47. စခန္းအစ ႀသ၀ါဒ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABrt2R9igQ7hzb-vbd2YLD4a/047.%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%85%20%E1%82%80%E1%80%9E%E1%81%80%E1%80%AB%E1%80%92.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="48" title="48. ဖႆ ပစၥယာ ေ၀ဒနာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACKzaGHbFQVHcIYBWtiE0d_a/048.%20%E1%80%96%E1%82%86%20%E1%80%95%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%9A%E1%80%AC%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="49" title="49. သီလယူ ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAB6toybeR1tZhFHJ4oBiopqa/049.%20%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%9A%E1%80%B0%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%95%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%B3%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="50" title="50. အနိစၥ ဟူသည္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABKurVvWrQGFzTuH7HRDg7Va/050.%20%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A5%20%E1%80%9F%E1%80%B0%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="51" title="51. စိတ္ဆင္ရိုင္း က်ံဳးသြင္းသလို " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAAUF_kA27kot--CpjUSaJ9a/051.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%B6%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="52" title="52. ကိုယ့္စိတ္ကို စစ္ပါ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABema8brLaWlvYwt2XmrvYga/052.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="53" title="53. သဒၶါ မေလွ်ာ့ပါႏွင့္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABerAKyTSJC6b7x-8qFHtOQa/053.%20%E1%80%9E%E1%80%92%E1%81%B6%E1%80%AB%20%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%95%E1%80%AB%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="54" title="54. စၾကၤန္ကမၼ႒န္း " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAC9J4yIQEfLZGcDJY8_1yK7a/054.%20%E1%80%85%E1%82%80%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%99%E1%81%BC%E1%82%92%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="55" title="55. သစၥာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAS36PeIW9al-MTMhsk4XhLa/055.%20%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="56" title="56. သမၼာသံဗုဒၶ ႏွင့္အဂၢ..." artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAB9JLUoZChE68NTH0jr34NWa/056.%20%E1%80%9E%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%97%E1%80%AF%E1%80%92%E1%81%B6%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%82%E1%81%A2%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%81%80%E1%80%80%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="57" title="57. ပညတ္ ၅ မ်ိဳး တရား " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAD_KQk5JVU8OVXYTU3r3mrYa/057.%20%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%81%85%20%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="58" title="58. အာရံု ႏွင့္ စိတ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABHshpxLoq0XkQHZnbi_jdJa/058.%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="59" title="59. အက်ိဳးသတ္ ၊ အေႀကာင္းသတ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAB6FojS1_wPPYK38MM_pPhWa/059.%20%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="60" title="60. ကိုယ္ေတြ ့က်င့္စဥ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABZT-YAgmysCCjZuqFpk63Ta/060.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%20%E1%80%B7%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="61" title="61. ခံစားမွဳ႕ သည္ ေ၀ဒနာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAB8k__MKSxbBAoP9eXg-4bMa/061.%20%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%20%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="62" title="62.လုပ္ပီတိ ၊ လုပ္ အသုဘ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAwXsQS_lKhmW91TbnudfDKa/062.%20%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%90%E1%80%AD%20%E1%81%8A%20%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%98%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="63" title="63. ေမာဟ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACQ7QQcvXx1y8V2ew80Nkbfa/063.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9F%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="64" title="64. ဆရာကန္ေတာ႔ပြဲ ၾသ၀ါဒ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACg7Tu_Ro5EysggAPZeDi9-a/064.%20%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%82%94%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%20%E1%81%BE%E1%80%9E%E1%81%80%E1%80%AB%E1%80%92%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="65" title="65.ကိုယ့္စိတ္ ကိုယ္စစ္ပါ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACeBc-IFxsr8bZrVSIYw0qYa/065.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="66" title="66. ေလာဘ ၊ေဒါသ ၊ေမာဟ... " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAJQVzeg1T5BH5gP2dvvohla/066.%20%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%98%20%E1%81%8A%E1%80%B1%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%9E%20%E1%81%8A%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9F%20%28%E1%81%83%29%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="67" title="67. အမွားကို ရွာရွဳ႕ရန္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAbhWCrHBPDjVAbtj6Q1bBya/067.%20%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="68" title="68. ေပၚဆဲရုပ္၊နမ္ ပစၥဳပန္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAxeRpVD5D6FeBP0mXZZjKTa/068.%20%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%86%E1%80%B2%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%81%8A%E1%80%94%E1%80%99%E1%80%B9%20%E1%80%95%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="69" title="69. သေဗၺသတၱာ၊ ကံမၼသကာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABP-5kzcbOT0zhIZWx7vMhRa/069.%20%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%97%E1%81%BA%E1%80%9E%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%AC%E1%81%8A%20%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9E%E1%80%80%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="70" title="70. ပသာဒ (ေခၚ) အႀကည္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADmzA3DeOHUxitpNrpouoQGa/070.%20%E1%80%95%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%92%20%28%E1%80%B1%E1%80%81%E1%81%9A%29%20%E1%80%A1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="71" title="71. ဥေပကၡါေ၀ဒနာ ရွု ့နည္း " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADbJzqAVor_s3gnUzXmu7wba/071.%20%E1%80%A5%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%AB%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AF%20%E1%80%B7%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="72" title="72. ကၠုုုုုေၿႏၵ ၆ တန္၊ အမွန္လံုလွ်င္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABDCxZPZGkeMrsfJHNQbtjla/072.%20%E1%80%80%E1%81%A0%E1%80%AF%E1%80%AF%E1%80%AF%E1%80%AF%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%81%BF%E1%82%8F%E1%81%B5%20%E1%81%86%20%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="73" title="73. တရားရႏိုးႏိုး " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAOvHZ7nu6KK5G86YgKUXRTa/073.%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="74" title="74. ဘ၀င္ၿပဳတ္လွ်င္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADw3dAEtilOrZnwvl76ba5Oa/073.%20%E1%80%98%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%B3%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="75" title="75. ဆရာကန္ေတာ႔ပြဲ ႀသ၀ါဒ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACpyFCBN-DqUwxfOspCMiLra/075.%20%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%82%94%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%20%E1%82%80%E1%80%9E%E1%81%80%E1%80%AB%E1%80%92%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="76" title="76. ေသာတာပန္ဆိုသည္မွာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAD2-lU2JjixSt30UIv5SO6Ma/076.%20%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="77" title="77. လွည္းကူး အေႀကာင္းသတ္... " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAcU0SaIVyBzkNnI0uGEQLla/077.%20%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%B0%E1%80%B8%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="78" title="78. အဓိဌာန္တင္ပါ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACIVTU2mf6k_nqaHHN7iDHOa/078.%20%E1%80%A1%E1%80%93%E1%80%AD%E1%80%8C%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="79" title="79. လွည္းကူး ခႏၶာ ဇာတိ-1 " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADVjf-KBnVNADk8eT5szjnFa/079.%20%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%B0%E1%80%B8%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%20%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD-1%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="80" title="80.လွည္းကူး ခႏၶာ ဇာတိ-2 " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAC_L_sDM-Di5T1aXZALYVr7a/080.%20%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%B0%E1%80%B8%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%20%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD-2%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="81" title="81.လွည္းကူး ခႏၶာ ဇာတိ-3 " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACzv0PxUi1AF5lJDKQcW8mJa/081.%20%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%B0%E1%80%B8%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%20%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD-3%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="82" title="82. စ်ာန္ ၊ မဂ္ ၊ ဖိုလ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABG1SD40M5mer-kbXrWKYkUa/082.%20%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%20%E1%81%8A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%81%8A%20%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="83" title="83. တရားစခန္းဖြင့္ပြဲ ဩဝါဒ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADrxs0ZcEpkdPeEfy3iOP4fa/083.%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%20%E1%80%A9%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%92%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="84" title="84. ဒိ႒ိ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAC-RKgRMxUEjuBMcbrXXxCla/084.%20%E1%80%92%E1%80%AD%E1%82%92%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="85" title="85. သီလ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAC_krly6DIqq1OwXxY6vE8_a/085.%20%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9C%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="86" title="86. အဓိ႒ာန္တင္ပါ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABk6PZzVYW22CfQBOn9p-Gma/086.%20%E1%80%A1%E1%80%93%E1%80%AD%E1%82%92%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="87" title="87. သစၥာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADAI2R8_Q2Zxb1-w4pNOiFca/087.%20%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="88" title="88. ကုလားႀကီး အနိစၥ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAB9ab4C7bcQ4t18gPZ84LTXa/088.%20%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%20%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A5%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="89" title="89. အ၀ိဇၨာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAqS5jjfGPoOx-Q9K9kExFXa/089.%20%E1%80%A1%E1%81%80%E1%80%AD%E1%80%87%E1%81%A8%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="90" title="90. ၀င္ကစြပ္လို ရုပ္ " artist="(ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABPMt6qDDXwUBKRb-sxSrgYa/090.%20%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%85%E1%80%BC%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="91" title="91. အေျမွာက္ၾကိဳက္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABcXg-mfE7opdUmxn-zIlnJa/091.%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="92" title="92. ဘ၀င္ ႏွင့္ အတိုင္းအဆ " artist="(ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAByNciL5JkVMkBFGcoStWDga/092.%20%E1%80%98%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%86%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="93" title="93. ဘီလူးမႏွင့္ ေစာင္ကုန္သည္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADnsix8l6ZYuuS9WT378RrSa/093.%20%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%99%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="94" title="94. ကန္ေတာ့ပြဲႏွင့္ပိတ္ပြဲ ဩဝါဒ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAD1nIcq7QuBbVyvAXCgth1va/094.%20%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%20%E1%80%A9%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%92%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="95" title="95. စခန္းဖြင့္တရားေတာ္..." artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADv3EiOpK7lvVJKDmhoHaBKa/095.%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%20%28%E1%81%81.%E1%81%81.%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%20%29%20%20%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="96" title="96. ရွဴေလ ႏွင့္ ေ၀ဒနာ... " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACA-PKCisDcgL8lQ_0gOUota/096.%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B4%E1%80%B1%E1%80%9C%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="97" title="97. ရွဴေလစ်ာန္ ၊ ဘ၀င္ ၊ ပညတ္... " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACuDFRacLlEFYtUFlcGJudQa/097.%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B4%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%20%E1%81%8A%20%E1%80%98%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%81%8A%20%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%90%E1%80%B9-%E1%80%95%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="98" title="98. အခါ အခြင့္ ၊ တရားေတာ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABQMhchFi3IwdGB2zsZRQP4a/098.%20%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%AB%20%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%81%8A%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="99" title="99. စူဠ ေသာတာပန္... " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAB4gCjxVOOprKaSPR-Wlqraa/099.%20%E1%80%85%E1%80%B0%E1%80%A0%20%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="100" title="100. ပညတ္-ပရမတ္ သိတတ္... " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAB_nZ1fFFITRiuwmIaO387ga/100.%20%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%90%E1%80%B9-%E1%80%95%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%B0%E1%80%99%E1%80%BD%20%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download