ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မ-3

ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မ

[crazyplayer_narrow id="201" title="201. တန္ဖိုးရွိေသာဆံုးမစကား " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACSg79MEiqpAQYRDODjTp23a/201.%20%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%86%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="202" title="202. ေတာေခြးႏွင္လိပ္ဥမာေပးတရားေတာ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAA1cY7nHzZpe_NsQmfOGUwBa/202.%20%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="203" title="203. ဆာဒူးႀကီးဥပမာေပးတရားေတာ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAClaPi9VGJzwWW4hxWct4Tfa/203.%20%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%92%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="204" title="204. ေမာဟတိုက္ပြဲ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAVmrA2qSiq1ncoXbTUhKuaa/204.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9F%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="205" title="205. ဉာဏ္ျမင္ဉာဏ္ေပါက္ဥပမာမ်ား " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAiT4a5x2B-fZORdcyOMX4Ka/205.%20%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="206" title="206. ေလာဟိတနတ္သား " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAC6gSV5bxTJ6ImSkedVjyyha/206.%20%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="207" title="207. ပိတ္ပြဲၾသဝါဒ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACeIO7jSQSxKKgdpxDrcNLea/207.%20%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%81%BE%E1%80%9E%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%92%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="208" title="208. မသိတာက..စ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABN8OCmC6ZMoRr0LqF6HJJXa/208.%20%E1%80%99%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%80..%E1%80%85%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="209" title="209. ေ၀ဒနာတခါခ်ဳပ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABZCNT0wagJCrvRtfnzMBWKa/209.%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%81%E1%80%AB%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="210" title="210. သိ-ႀကားသာသနာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAABuHS0HZMeN8ZituB5Sg21a/210.%20%E1%80%9E%E1%80%AD-%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="211" title="211. အက်ိဳးသတ္ အေႀကာင္းသတ္ " artist="(ဦးသီရိဓမၼ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADpA880xJQfEJRJFM0KdslPa/211.%20%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="212" title="212. ေမ်ာက္ ႏွင့္ ေခြး ၊ ကိုလွေအာင္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADurVjYSjTI6kdjZBkP8q-ra/212.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%B8%20%E1%81%8A%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="213" title="213. ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ သစၥာအဓိဌာန္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAacuwSSFBtN4hNRShsk8iOa/213.%20%E1%80%9B%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%93%E1%80%AD%E1%80%8C%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="214" title="214. ထိ ၊သိ ၊သတိ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACw_xYBskNiuaj650a-S7eBa/214.%20%E1%80%91%E1%80%AD%20%E1%81%8A%E1%80%9E%E1%80%AD%20%E1%81%8A%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="215" title="215. စိတၱံ ၀ိပၸံလာသ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAv4ZAJQHJw1cEOjOry8h06a/215.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%B6%20%E1%81%80%E1%80%AD%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="216" title="216. ခႏၶာ ဉာဏ္လွည့္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACvVQjU3PSPAf5vBKb2otqha/216.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%20%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%8A%E1%80%B7%E1%80%B9%20%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="217" title="217. ရုပ္ေဇာ ၊ စိတ္ေဇာ ၊ အာရံုေဇာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABGf4_3kAZxLuoFpZb2KkI6a/217.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%87%E1%80%AC%20%E1%81%8A%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%87%E1%80%AC%20%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%87%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="218" title="218. အေႀကြးကင္းမွ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAb3AzQwFf1WYOy0K_avPW2a/218.%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="219" title="219. ရုပ္ဇာတိ ၊ နာမ္ဇာတိ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADmnyEP-Zkm2hXu6r_ehifca/219.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%20%E1%81%8A%20%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="220" title="220. ဆုေတာင္း " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAD8E5tEBbn-Jo4fuxeJpy01a/220.%20%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="221" title="221. မသိတာ...ရုပ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAA4ojhLq_KQwLaMNa7BHYrba/221.%20%E1%80%99%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%AC...%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="222" title="222. ကိုယ္တိုင္လြတ္မွ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADFnpoQPBiLy5Uy2iS3aEwWa/222.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="223" title="223. ဖႆ (ဦးသိရီဓမၼ).mp3 " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABvL0zFMNi6JXPbP41pLZwEa/223.%20%E1%80%96%E1%82%86%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="224" title="224.၀ိမုတၱိ ယုဂ ေခတ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADZDfQ0DbEi30frscACCGJQa/224.%20%E1%81%80%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%AD%20%E1%80%9A%E1%80%AF%E1%80%82%20%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="225" title="225. သိမွဴ႕ ဒုကၡသစၥာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACF4ZClRMJGWVDhzROVrDDQa/225.%20%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B4%E1%82%95%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="226" title="226. သူရဲ ႏွင့္ မဟာပလႅင္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACD0qI171mDNjapC0VrRULya/226.%20%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%9B%E1%80%B2%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%9C%E1%82%85%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="227" title="227. ခႏၶာရာဂ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAGv_6eyBo8T6CGXnEl0GL7a/227.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%82%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="228" title="228. ၾသကာသေလာက " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAi8AXHoDlQ-P4W-YrgP_nva/228.%20%E1%81%BE%E1%80%9E%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%80%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="229" title="229. ၿငိမ္တာသတိထား " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABpmz4MVS9BmcBKBPbvN5WGa/229.%20%E1%81%BF%E1%80%84%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="230" title="230. ဖြင့္ပြဲဩဝါဒ (23.12.2017) " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AACmB2fzHsnbixM1iFudhBdta/230.%20%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%80%A9%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%92%20%2823.12.2017%29%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="231" title="231. ဓေမၼာဒယဓမၼာရံုဖြင့္ပြဲေဟာတရား " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAg1rDOkS1a8o9ohkomA6M0a/231.%20%E1%80%93%E1%80%B1%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%AC%E1%80%92%E1%80%9A%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%28%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9E%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%29%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="232" title="232. ကနဦးဘုရား " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABuC49ROz-3VC1gZkFAHl1_a/232.%20%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%98%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="233" title="233. အသစ္တက္ခ်င္ရင္အက်င့္ေဟာင္းကိုပါယ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADxT7sfxXM6Ii7ojlb2eflIa/233.%20%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9A%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="234" title="234. စက္ဘီးစီးဥပမာေပးတရားေတာ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADSjQSoFFMUo9ZVspJemdI2a/234.%20%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="235" title=" 235. အ႐ူးအက်င့္ က်င့္ပါတယ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAC0--YEIXhv1s2eWVW7Witwa/235.%20%E1%80%A1%E1%82%90%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="236" title="236. သုတၱန္ကိုခႏၶာနဲ႔စပ္ၿပီးနာတတ္ဖို႔ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABp_YypUkcSRn6hkfZGJICUa/236.%20%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94%E1%80%85%E1%80%95%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="237" title="237. အသိနဲ႔သတိကြဲမွ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABmR52JNxIug-_dO2ewVJy7a/237.%20%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%80%99%E1%80%BD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="238" title="238. အရိယာသစၥာ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AABmT4y5rHVloNCb0VVW2kY6a/238.%20%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="239" title="239. က်င့္စဥ္ ႏွင့္ဉာဏ္စဥ္ (၁၆)ပါး တရားေတာ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAaCWZyEpMPzdjhlOO_e1W4a/239.%20%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%20%28%E1%81%81%E1%81%86%29%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="240" title="240. စတုတၳၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႔တရားစခန္း (စကၤာပူ…)" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AAAxVMzMeq2p48wrfHaV8s1Qa/240.%20%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%90%E1%81%B3%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%81%83%29%E1%80%9B%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%29%20-%20%2802.03.2018%29%20-%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="241" title="241. စတုတၳၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႔တရားစခန္း (စကၤာပူ…) " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADA-Wk9yh9CjEDW7cLw9Vcoa/241.%20%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%90%E1%81%B3%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%81%83%29%E1%80%9B%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%29%20-%20%2803.03.2018%29%20-%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="242" title="242. စတုတၳၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႔တရားစခန္း (စကၤာပူ…) " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/k6spa31cn7n6xmc/AADFUunFN4eyHuyqf18YDDMDa/242.%20%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%90%E1%81%B3%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%81%83%29%E1%80%9B%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%29%20-%20%2804.03.2018%29%20-%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
 Download

[crazyplayer_narrow id="243" title="243. ကိုယ္ေတြ႕က်င္႔စဥ္ " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/83rj28vkeu8qrxz/243.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="244" title="244. ေစာင္ကုန္သည္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/7a03dg8vkf8nd5e/244.%20%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="245" title="245. ခႏၶာဇာတိရွင္းတမ္း" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/8j4f33ve47cdsjc/245.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="246" title="246. အေၾကာင္းသတ္၊အက်ိုဳးသတ္ ဥာဏ္ခ်ဳပ္ တရားေတာ္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/edimoi51vg1ahzs/246.%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%8A%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%80%A5%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%B9%20%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
 Download

[crazyplayer_narrow id="247" title="247. ဘ၀င္ႏွင္႔ သစၥာေလးပါး ၿမတ္တရား" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/qxa420yvjjlo4x9/247.%20%E1%80%98%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%20%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%20%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="248" title="248. ေလာက သံုးပါး တရားေတာ္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/p1o7yllo7130aaj/248.%20%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%80%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="249" title="249. ဟိတ္အေၾကာင္း ႏွင္႔ ဆရာေကာင္းအေရးၾကီးပံု တရား" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/ktjtn66th1g5krp/249.%20%20%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%20%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%AF%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="250" title="250. အားကိုးမမွားၾကနဲ႔ တရားေတာ္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/tfyy2ojz7jbfn56/250.%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
 Download

[crazyplayer_narrow id="251" title="251. ဆင္ေသေကာင္ေပၚကက်ီးမိုက္ႏွင္႕အၾကာင္းသတ္၊ အက်ိဳးသတ္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/0ugbagu1h5q8gwx/251.%20%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%80%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%95%E1%80%A1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="252" title="252. ေစတီေလးပါး" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/ql7hmgq73gm4fwn/252.%20%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%AE%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="253" title="253. သတၱ၀ါေၿခာက္ေကာင္ ႏွင္႔ မဟာဒုတ္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/lccht7i1f3e86ab/253.%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%81%B1%E1%81%80%E1%80%AB%E1%80%B1%E1%81%BF%E1%80%81%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%20%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="254" title="254. ေ၀ဒနာ တခါခ်ဳပ္ အေရးၾကီးပံု" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/ytx86ru7v7hb701/254.%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%E1%80%90%E1%80%81%E1%80%AB%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%AF.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
 Download

[crazyplayer_narrow id="255" title="255. ပဋာစာရီ အေၾကာင္းခံတရား" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/e9rfpd5sa5mtqy6/255.%20%E1%80%95%E1%80%8B%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="256" title="256. ဒုကၡကိုရွာေသာေမ်ာက္ ႏွင္႔ ဘီလူးစား မခံရေသာ မင္းသား" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/7m24j3u57p4zy4e/256.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%20%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%20%E1%80%99%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="257" title="257. ကိုယ္ေတြ႕က်င္႕စဥ္ 2" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/ukb8ht20pg9p1pf/257.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%95%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%20%202.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="258" title="258. ကံကံ၏အက်ိဳး၊ အခါအခြင္႔ ၊ အမ်ိဳးခၽႊတ္ပြဲ" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/7cu8estero798rr/258.%20%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%80%E1%80%B6%E1%81%8F%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%AB%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%20%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%81%E1%81%BD%E1%82%8A%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
 Download

[crazyplayer_narrow id="259" title="259. 18.8.03 ေမြးေန႔ႏွင္႔ေက်ာင္းေရစက္ခ်" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/irb8i3834xnivrj/259.%2018.8.03%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="260" title="260. ကပ္ၾကီးသံုးပါးတရားေတာ္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/io2yx38gwqch1ox/260.%20%E1%80%80%E1%80%95%E1%80%B9%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="261" title="261. ဘီလူးမႏွင္႔ေစာင္ကုန္သည္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/kuifjknj808wg97/261.%20%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%99%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="262" title="262. အာရံုငါးပါးပဥၥ၀ုဓ" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/zpsljoo4jkua86l/262.%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%A5%E1%81%A5%E1%81%80%E1%80%AF%E1%80%93.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
 Download

[crazyplayer_narrow id="263" title="263. အဂၢိခေႏၶာပမသုတၱံ ကလီေထာ္ေက်ာင္း" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/n0lh3qfvysb64dp/263.%20%E1%80%A1%E1%80%82%E1%81%A2%E1%80%AD%E1%80%81%E1%80%B1%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%99%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%B6%20%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AE%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="264" title="264. ပ႑ိတသာမေဏ" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/ql1sbv94jc69acu/264.%20%E1%80%95%E1%82%91%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%8F.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="265" title="265. ပညတ္ငါးမ်ိဳး" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/mohfi2pr3q3edoc/265.%20%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="266" title="266. (24.10.08)ငါးပါးသီလအစတုဏၰိလ" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/aqtdy8k2n4y3snx/266.%20%2824.10.08%29%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%8F%E1%81%B0%E1%80%AD%E1%80%9C.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
 Download

[crazyplayer_narrow id="267" title="267. ၀ိသုဒၶိမဂ္ 7 ပါးႏွင္႔ အာရံု6 ပါး" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/ceaiqb0ekwso7cf/267.%20%E1%81%80%E1%80%AD%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%92%E1%81%B6%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%207%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF6%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="268" title="268. ရုပ္ဇာတိ နမ္ဇာတိ တရားေတာ္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/sq95j72t96y1idh/268.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%20%E1%80%94%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="269" title="269. ခႏၶာ ငါးပါး တရားေတာ္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/oue6qzbe929m6s7/269.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%20%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%AD.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="270" title="270. ေ၀ဒနာခ်ဳပ္ ႏွင္႔ စ်ာန္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/j6h710jbqlf3wg9/270.%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%B9%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%20%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%B9.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
 Download

[crazyplayer_narrow id="271" title="271. ကိုယ္က်င္႔တရား ႏွင္႔ ဥပမာ" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/6mo6gdhptoozi4i/271.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%AD%E1%82%94%20%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%99%E1%80%AC.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="272" title="272. ၀ိမုတၱိ ယုဂေခတ္ အနတၱသာသနာ(ေသာတာပန္ ဆိုသည္မွာ)" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/p8v9r7sf0j7llln/272.%20%E1%81%80%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%AD%20%E1%80%9A%E1%80%AF%E1%80%82%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%AC%28%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%20%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="273" title="273. ဘ၀င္ ၿပဳတ္လွ်င္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/2qiorspngfy26xa/273.%20%E1%80%98%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%B3%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9--.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="274" title="274. ကၠုုုုုေၿႏၵ ၆ တန္၊ အမွန္လံုလွ်င္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/kj61zg2saagyf0a/274.%20%E1%80%80%E1%81%A0%E1%80%AF%E1%80%AF%E1%80%AF%E1%80%AF%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%81%BF%E1%82%8F%E1%81%B5%20%E1%81%86%20%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%B9%E1%81%8A%20%20%20%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%20%28MIREC010%20%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
 Download

[crazyplayer_narrow id="275" title="275. ဥေပကၡါေ၀ဒနာ ရွဳႈ႔နည္း" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/s5niuk8s485r57v/275.%20%20%E1%80%A5%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%AB%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%20%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%88%E1%82%94%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%20%20%28MIREC0011%20%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="276" title="276. ပသာဒ ၊ (ေခၚ)အႀကည္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/zyq7w4z1lrc5zb9/276.%20%E1%80%95%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%92%20%E1%81%8A%20%28%E1%80%B1%E1%80%81%E1%81%9A%29%E1%80%A1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9%20%20%28MIREC008%20%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="277" title="277. သေဗၺသတၱာ၊ ကံမၼသကာ" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/u3amv0nsdmnbjxd/277.%20%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%97%E1%81%BA%E1%80%9E%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%AC%E1%81%8A%20%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9E%E1%80%80%E1%80%AC%20%20%28MIREC007%20%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="278" title="278. ေပၚဆဲရုပ္၊နမ္ ပစၥဳပန္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/bok3hbg2w1jfqp5/278.%20%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%86%E1%80%B2%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%81%8A%E1%80%94%E1%80%99%E1%80%B9%20%E1%80%95%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%20%28MIREC003%20%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
 Download

[crazyplayer_narrow id="279" title="279. အမွားကို ရွာရွဳ႕ရန္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/lfm19i5ewrw13vg/279.%20%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%B9%20%20%28MIREC001%20%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="280" title="280. ဘ၀င္ခ်ဳပ္နည္း" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/rvjntu1f127u932/280.%20%E1%80%98%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="281" title="281. ေ၀ဒနာသမာဓိ" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/2d9y58kjr0ykhyg/281.%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%93%E1%80%AD.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="282" title="282. ေမ်ာက္ ႏွင္႔ ေခြး" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/bvm0pciwaewfjx1/282.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%20%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%B8.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
 Download

[crazyplayer_narrow id="283" title="283. ရုပ္နမ္ ခႏၶာ ဇာတိ" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/rtu09myqce35k0u/283.%20%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%99%E1%80%B9%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%20%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="284" title="284. ကၽြဲတလင္းစခန္းသိမ္းပြဲ 2011" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/ao5teyqf3r1a4qq/284.%20%E1%80%80%E1%81%BD%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%80%90%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%202011.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="285" title="285. ဘ၀င္ ရွဳ႕ကြက္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/iofr1sp81na1wx5/285.%20%E1%80%98%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%82%90%E1%82%89%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="286" title="286. အသားႏုအေဖႏွင္႔ ေကာင္းတယ္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/qu1ej2y4ac9flvk/286.%20%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%AF%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%96%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%20%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
 Download

[crazyplayer_narrow id="287" title="287. သမာဒိဌိဥာဏ္" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/vk7fas3wjqsf594/287.%20%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%8C%E1%80%AD%E1%80%A5%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="288" title="288. ၀ိသုဒၶိမဂ္ 7 ပါးႏွင္႔အာရံု6 ပါး" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/nh2rf4b21890cbo/288.%20%E1%81%80%E1%80%AD%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%92%E1%81%B6%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%207%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF6%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="289" title="289. ေ၀ဒနာ၏ သေဘာတရား" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/584tuvwj7hbr6ej/289.%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%E1%81%8F%20%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="290" title="290. ေ၀ဒနာ ရွဳ႕နည္း" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/mrdsjott5pc4vw2/290.%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
 Download

[crazyplayer_narrow id="291" title="291. ကိုလွေအာင္ႏွင္႔ ေ၀ဒနာ" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/vd49xw5vbnl8yos/291.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="292" title="292. ( ၂၀၁၂ ၀ါတြင္း )ဇာတိတရား " artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/wycrsf4zr9xp1mm/292.%20%28%20%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%82%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%29%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="293" title="293. ၾကက္တူေေရြးအသိႏွင္႔ ခဏိကမရဏ" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/okeyw5gh1kuyzx4/293.%20%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B0%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%20%E1%80%81%E1%80%8F%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%9B%E1%80%8F.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="294" title="294. ေမြးေန႔အလွဴေဟာတရား" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/wo5ezu0x78v5ozg/294.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%B4%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
 Download

[crazyplayer_narrow id="295" title="295. ဘ၀င္စိတ္ရွဳ႔နည္း" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/udhx4ecig3ost86/295.%20%E1%80%98%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%94%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%201.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="296" title="296. ဘ၀င္စိတ္ရွဳ႔နည္း" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/8z17udd9lbgtgga/296.%20%E1%80%98%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%94%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%202.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="297" title="297. ရုပ္ဇာတိနမ္ဇာတိ 042011" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/kltgiwjum4kxbqa/297.%20%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%20042011.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="298" title="298. သူရဲေႀကာက္တဲ႔ ေဒၚနီ" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/ddg3km7v2rasmk0/298.%20%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94%20%E1%80%B1%E1%80%92%E1%81%9A%E1%80%94%E1%80%AE.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
 Download

[crazyplayer_narrow id="299" title="299. သတၱ၀ါ ၆ ေကာင္ ၂" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/k7od0rflv5zxzcb/299.%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%81%B1%E1%81%80%E1%80%AB%20%E1%81%86%20%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%81%82.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="300" title="300. ေ၀ဒနာ နိေရာေဓါနိဗၺၺာန္နံ" artist=" (ဦးသီရိဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/w33msxwj2j3huju/300.%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%93%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%97%E1%81%BA%E1%81%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%B6.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download