ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ဆရာတော် ဦးကေလာသ-1

ဆရာတော် ဦးကေလာသ

1. သွားလိုရာ ရောက်နိုင်သောတရား

2. အနိစ္စကို မြင်လျှင်

3. သစ္စာ

4. ဥပါဒါန် ရုပ် စိတ်

[crazyplayer_narrow id="5" title="5. စကၡဳပါလမေထရ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAC8tXbCvsKqcvIuURd6ooH-a/005.%20%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%9B%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="6" title="6. မလိုခ်င္မွရ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACgtS45JonKZMOFxdYbyxr1a/006.%20%E1%80%99%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%9B%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="7" title="7. ယုန္ကိုယ္ ေခြးစိတ္၊ ေခြးကိုယ္ ယုန္စိတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABOy0e6-56kLciu14EYp1Gqa/007.%20%E1%80%9A%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%20%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%20%E1%80%9A%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

8. ဘဝင်ရှု့နည်း ဟောကွက်

[crazyplayer_narrow id="9" title="9. ေ၀ဒနာ၊ တဏွာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACxNZWCdhSdP28X9E3gF_lla/009.%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%E1%81%8A%20%E1%80%90%E1%80%8F%E1%80%BD%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="10" title="10. ေလွ်ာ္ထံုးတရား " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACeUu1LdKCLEuQeBAs_0R84a/010.%20%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="11" title="11. ရုပ္အဟာရ၊ နမ္အဟာရ " artist="(ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACX34WpJxmLin1ru1pmFgaea/011.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%81%8A%20%E1%80%94%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%9B%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="12" title="12. ကိုယ့္စိတ္ကိုစစ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAA3VA2ddTBeq7Y4Mhn1sKVRa/012.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="13" title="13. ရုပ္ေဇာ ၊ စိတ္ေဇာ ၊ အာရံုေဇာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABJBTWRXHgi9jq-mPlG-ToTa/013.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%87%E1%80%AC%20%E1%81%8A%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%87%E1%80%AC%20%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%87%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="14" title="14. လုပ္ရမဲ့အလုပ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAA8gm6Ue6lU5vqMxH-p2sQEa/014.%20%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="15" title="15. ဒုကၡကိုၿမင္မွ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAAG9WFlKHBPC4YjfhbioWEa/015.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="16" title="16. ဥပါဒါန္ရုပ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABRS8uAaZ-YTk6JvglbdqMqa/016.%20%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="17" title="17. အတိတ္ကံ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAB8WPllxqh_SyslXkAD6Us0a/017.%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%B6%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="18" title="18. ေ၀ဒနာခံစားမွဳ႕ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAaOuiufN9VNfS2tZWCNhHSa/018.%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%20%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="19" title="19. ယံုႀကည္ရင္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAC2CY-4zuH0o4ArxubYRDKca/019.%20%E1%80%9A%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="20" title="20. ေတမိမင္း ဥပမာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAByA3FHRJikFweOfMoYqRkSa/020.%20%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%99%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="21" title="21. ဘ၀င္ ႏွင့္ စိတ္ထြက္ေပါက္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABhhSvzkz0CW0y7cOhUb7gMa/021.%20%E1%80%98%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="22" title="22. အရူးစိတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAJ7uz42CXhQyNePMi7KKo0a/022.%20%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="23" title="23. ၿဖစ္၊တည္၊ပ်က္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACg9qzDKikKlkdw2T6bkYyPa/023.%20%E1%81%BF%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%81%8A%E1%80%90%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%81%8A%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="24" title="24. ဒိ႒ိ အယူ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACqxqv2diVhZcrIrS9XRLfaa/024.%20%E1%80%92%E1%80%AD%E1%82%92%E1%80%AD%20%E1%80%A1%E1%80%9A%E1%80%B0%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="25" title="25. ခႏၶာဥာဏ္ၿမင္မွလြတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADLkIfYzBUk8Cbz6OG32mava/025.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%80%A5%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="26" title="26. ေ၀ဒနာ = ခံစားမွဳ႕ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAA0CqHocz_LD1pm3A6uOBRpa/026.%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%3D%20%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%20%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="27" title="27. ကိုယ္ခံ ပညာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADsv_q0YtpPcQQ7Z4wtpNBRa/027.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%B6%20%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="28" title="28. ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္ရ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAC6GwTFTIogW8C1B5dPENTda/028.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%9B%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%B1%E1%82%8F%E1%81%B5%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="29" title="29. မေကာင္း ေက်ာင္းပို႔ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAzGLpuMLWRubQbKcuRT2Wpa/029.%20%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="30" title="30. အဓိဌာန္ တင္ပါ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACLqk03fMyd80d4Ov05ZLzca/030.%20%E1%80%A1%E1%80%93%E1%80%AD%E1%80%8C%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%20%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="31" title="31. ကိုယ့္စိတ္ ကိုယ္စစ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADWT87SEw8SCUhxo_VfGQ4ha/031.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="32" title="32. ေကာင္းတယ္ ၊ ေကာင္းတယ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAD-jsA4XQ43RdQqT7vL59bla/032.%20%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%20%E1%81%8A%20%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="33" title="33. ဘ၀င္ေရာက္လွ်င္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACkSuHZCH6a7AD07toYtEmCa/033.%20%E1%80%98%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="34" title="34. ပစၥဳပၸန္ အခ်ိန္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADvblBlxP_XPuYQZ_14WXvla/034.%20%E1%80%95%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%B3%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%94%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="35" title=" 35. ငံုးမင္း သစၥာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACpWZtvPx_MIMm7UJL-DkgAa/035.%20%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="36" title="36. ဥပႆကာ ႏွင့္ မဆ၀ါ " artist=" (ဦးေကလာသ)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABt89WaCpfnR1udWGfZ8feIa/036.%20%E1%80%A5%E1%80%95%E1%82%86%E1%80%80%E1%80%AC%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%99%E1%80%86%E1%81%80%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="37" title="37. ရုပ္ႀကည္၊စိတ္ႀကည္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADim_hVSDBYH2vHGawRc8bPa/037.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%81%8A%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="38" title="38. စိတ္ေၿပာင္းေစေသာတရား " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADgegYT34kIT4miBf3eoqaJa/038.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="39" title="39. မီးၿငိမ္းတရား " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAagNWeajGPnb37AaEFN0owa/039.%20%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%81%BF%E1%80%84%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="40" title="40. အ၀ိဇၹၨာမ်က္ကန္း " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABB1KI-kb-iWy_cNiDmgVQxa/040.%20%E1%80%A1%E1%81%80%E1%80%AD%E1%80%87%E1%81%B9%E1%81%A8%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="41" title="41. တံႆတိအမတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABWuc1NAGx0J6MsdoTnGmcVa/041.%20%E1%80%90%E1%80%B6%E1%82%86%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="42" title="42. အပိုစိတ္၊ နဂိုစိတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABBW8gKSk6MXRwXtmrCfLARa/042.%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%94%E1%80%82%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="43" title="43. သီလ၊သမာဓိ ၿပည့္မွ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADDNp7dIXq8IQMWn6ZMWOwGa/043.%20%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%81%8A%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%93%E1%80%AD%20%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="44" title="44. အရွိကို အရွိအတိုင္း " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAONCT8GgQFomlzVZdsJRTga/044.%20%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%20%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="45" title="45. မဟာတိႆ မေထရ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAC2BspzwzJ-BGEYNu3u-23Ja/045.%20%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%E1%82%86%20%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%9B%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="46" title="46. အယူ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABMKnA8w1Vu4d6_k5gf-Snda/046.%20%E1%80%A1%E1%80%9A%E1%80%B0%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="47" title="47. အာနာပါနစ်ာန္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACp0F2y2Pbzd8rVz3R6dxvqa/047.%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="48" title="48. ပစၥဳပၸန္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAFYFpEUVyI6TB9wB5RhxR8a/048.%20%E1%80%95%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%B3%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="49" title="49. ရုပ္ေ၀ဒနာ၊ နာမ္ ေ၀ဒနာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACM6xWD7FV0L1RaNabWXKcMa/049.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%E1%81%8A%20%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%B9%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="50" title="50. ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႔တရားစခန္း (စကၤာပ… (၁)" artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAB_cDgkfUPKyuyXWUr8iZR9a/050.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%A1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%81%83%29%E1%80%9B%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%29%20-%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94%20%28%E1%81%81%E1%81%8A%E1%81%85%E1%81%8A%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%29%20-%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="51" title="51. ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႔တရားစခန္း (စကၤာပ… (၂)" artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACCNnL_zM7jxD0AdvrRMbPua/051.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%A1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%81%83%29%E1%80%9B%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%29%20-%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94%20%28%E1%81%81%E1%81%8A%E1%81%85%E1%81%8A%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%82%29%20-%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="52" title="52. ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ (၃)ရက္တာေန႔တရားစခန္း (စကၤာပ…(၂) " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAG6EmW8Q42C5EOtchG3QvJa/052.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%A1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%81%83%29%E1%80%9B%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%29%20-%20%E1%80%90%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94%20%28%E1%81%82%E1%81%8A%E1%81%80%E1%81%85%E1%81%8A%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%86%29%20-%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%28%E1%81%82%29%20-%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="53" title="53. ဒုကၡၿမင္မွ သမုဒၵယၿပတ္သည္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABLBToJb2djH5LJ3G0lp40Da/053.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%20%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%92%E1%81%B5%E1%80%9A%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="54" title="54. တရား ေ၀ဒနာ အဆင့္ဆင့္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACInOyHdUgw_CPC5pOHL2WCa/054.%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%E1%80%A1%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="55" title="55. ေသလ်ွင္ ေရာက္မည္႔ေနရာ " artist=" (ဦးေကလာသ)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACXoVa9PDu3BqIWGBzmddKpa/055.%20%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%9C%E1%80%BA%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%82%94%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%9B%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="56" title="56. ပရမတ္ ရဟန္း " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADNqDp4hBmThgYu1xMsRycSa/056.%20%E1%80%95%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%80%9F%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="57" title="57. ဟိတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADG74sy4hU8tm-ayn29Z19ma/057.%20%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="58" title="58. ရုပ္ ဒုကၡကိုၿမင္မွ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADsjTy7Rlhrs79gZZB3Csnqa/058.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="59" title="59. သူ ့ကံ နဲ့ သူ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABiryCUkh0M2bvRsOZhMu5Va/059.%20%E1%80%9E%E1%80%B0%20%E1%80%B7%E1%80%80%E1%80%B6%20%E1%80%94%E1%80%B2%E1%80%B7%20%E1%80%9E%E1%80%B0%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="60" title="60. ထြက္သိစိတ္ကို ရွဳ႕မွ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAs8MWxoL4PL5skbUSah4hYa/060.%20%E1%80%91%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%99%E1%80%BD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="61" title="61. စိတ္ ၊ေစတသိတ္္၊ ရုပ္၊ နိဗၺန္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAA49E2VK8s5dqbHmLDaWJha/061.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%81%8A%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%97%E1%81%BA%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="62" title="62. အာရံု " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAB4SxdUXlDZOi4e4uIQ4RHfa/062.%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="63" title="63. ခ်ုဳပ္ေႀကာင္း " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABnps1tLf6bwah-cIjRzGIEa/063.%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AF%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="64" title="64. ခႏၶာ ဉာဏ္လွည့္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADfAMF75k8NzviN0H-IQOEWa/064.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%20%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%8A%E1%80%B7%E1%80%B9%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="65" title="65. သေဘာဆိုက္ေအာင္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABK9k8yd6YROEqeATcnQcJxa/065.%20%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="66" title="66. ရုပ္ အေပၚ အလြတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAC4Ti9WPos4muAUnb37KT99a/066.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%20%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="67" title="67. ဒုကၡ၊ သုခ ၊ ဥပကၡာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACydwaYtP3HhLMvNXUkn4NJa/067.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%E1%81%8A%20%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%81%20%E1%81%8A%20%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="68" title="68. ေနခုႏွစ္စင္း " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAACP_qCtqZcVg2nbgxTuQSya/068.%20%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%81%E1%80%AF%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="69" title="69. အဓိ႒ာန္တင္ အားထုတ္ပါ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADTdpbbGgNHTlikSlSioewda/069.%20%E1%80%A1%E1%80%93%E1%80%AD%E1%82%92%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="70" title="70. ရွဴေလေပၚ သတိ " artist=" (ဦးေကလာသ)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAwInLRnAyc6HR8HGU8Wh5-a/070.%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B4%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="71" title="71. ဥပႆကာ ႏွင့္ မဆာ၀ါ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACeKekCO9I830dc2fCqPiuia/071.%20%E1%80%A5%E1%80%95%E1%82%86%E1%80%80%E1%80%AC%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%99%E1%80%86%E1%80%AC%E1%81%80%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="72" title=" ေလာက ဇာတ္ခံုုု " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAyK9s6aHn5aS9sDKRb345Ha/072.%20%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%80%20%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%AF%E1%80%AF%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

73. မောဟ

74. အသိ နှင့် သတိ

75. ခိုး ၊လု ၊သတ်

76. ဘဝင် နှင့် ဝေဒနာ

77. ရှူလေပေါ် ဉာဏ်ပါမှ

78. ဥပါဒါန်ရုပ်

79. အရေးကြီးဆုံး

80. မရှိ ပညတ်

81. မမြဲ ၊ အနိစ္စ

82. သစ္စာ သိမှ

83. ကိုယ့်စိတ်ကိုစစ်

84. အိမ် အပြန်

85. ပေါ်စိတ်ကိုသိမှ

86. အသိပြောင်းမှ

87. သုခ ဝေဒနာ

88. အသိ နှင့် သတိ

89. လမ်းဆုံးမှ ရွာတွေ့

90. တိုက်ဆဲသိ

[crazyplayer_narrow id="91" title="91. ဘာမွမေပၚတဲ့ စိတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADgoucEVF4ofuFFHNz3zYhva/091.%20%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="92" title="92. ေမာဟ တိုက္ပြဲ " artist="(ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAoI_eVors5PE_EMlhPYq6ta/092.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9F%20%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

93. ရုပ်ကြည် စိတ်ကြည်

94. ဥပါဒါန်ရုပ် မြင်အောင်

[crazyplayer_narrow id="95" title="95. သံုးရြာေပ်ာက္လို႔ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAHzkB5f88dp6Y12IvlZ6kha/095.%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="96" title="96. ပစၥဳပၸန္ ခ်မ္းသာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADrxT_3thFXr_cXHf2KmnJpa/096.%20%E1%80%95%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%B3%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%94%E1%80%B9%20%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

97. အမှားသိ၊ အမှန်သိ

98. မိတ်ဆွေကောင်း

99. အမှုန်မြင်လျှင်

100. ဝေဒနာသမာဓိ