ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ဆရာတော် ဦးကေလာသ (101-200)

[crazyplayer_narrow id="101" title="101. ဒုကၡၿမင္မွ သမုဒၵယပ်က္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABAtLXB2PIB7MaLFgRcqO18a/101.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%20%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%92%E1%81%B5%E1%80%9A%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="102" title="102. စိတ္နဲ႔ ခ်ည္တဲ႕ ႀကိဳး " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAampaZoXVuLVQRJ_o2LPVna/102.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94%20%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%95%20%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="103" title="103. တိုက္ဆဲ သိ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAF8Mo49jdBjJKpR6dXvV74a/103.%20%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%B2%20%E1%80%9E%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="104" title="104. မပါယ္ေသးေသာ ေပၚစိတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACwpDy6Mzs-bRQPM4Cmv_0ta/104.%20%E1%80%99%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%20%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="105" title="105. ထိုင္ရုပ္ ၊ ဥပါဒါန္ရုပ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADXpDGjM8Jt_wJgdxgZZyWua/105.%20%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%E1%81%8A%20%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="106" title="106. ထိုင္ခြင္အႀကိဳေဟာတရား (၁) " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADEpASX2gmZcElleR4dJeE-a/106.%20%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%29%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.m4a?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="107" title="107. သီလေပး " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADfxXnkd-IZbEhzlj0mCNx4a/107.%20%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.m4a?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="108" title="108. ထိုင္ခြင္အႀကိဳေဟာတရား (၃) " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAC6XiLoORuJAgJEV6eLfK5va/108.%20%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%81%83%29%20-%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.m4a?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="109" title="109. ထိုင္ခြင္အႀကိဳေဟာတရား (၄ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACwb6lG7gv8mr1rqi-ezuxCa/109.%20%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%81%84%29%20-%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.m4a?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="110" title="110. ထိုင္ခြင္အႀကိဳေဟာတရား (၅) " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAC8t1Vq3VJItwbxx2QJXnXaa/110.%20%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%81%85%29%20-%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.m4a?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="111" title="111. တရားလိုခ်င္ေသာ္ " artist="(ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACD23dMTEQVeGvjHfyAT34Ea/111.%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="112" title="112. ရွဴေလစ်ာန္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABfzT15X8OYyNn7pI5OI5Aka/112.%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B4%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="113" title="113. ေမာဟ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAGwJ5-FhU-biZyRaspyYuUa/113.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9F%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="114" title="114. သဒၶါ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAB_Pda-RoHyk30CyIIX6PsSa/114.%20%E1%80%9E%E1%80%92%E1%81%B6%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="115" title="115. ရွဴေလစ်ာန္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAD6yE7elNr2P7MlqsBR799Ra/115.%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B4%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="116" title="116. အေၿပာသိ ၊သေဘာသိ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACqjxhozfjsYC-JAUplQLmaa/116.%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AD%20%E1%81%8A%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="117" title="117. မဟာတိႆ မေထရ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAClUUPaWLIW2bGxDt2dsLrLa/117.%20%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%E1%82%86%20%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%9B%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="118" title="118. အတိတ္ေဆြမ်ိဳး " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAB-lZbHGTE6Tfw9fNDVR9VZa/118.%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%BC%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="119" title="119. စ်ာန္ခ်ဳပ္၊ သမာဓိ ခ်ဳပ္" artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABIOtUW4ix3SOo05JQs18u_a/119.%20%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%93%E1%80%AD%20%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="120" title="120. ဘ၀င္ခ်ဳပ္နည္း " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACAy1ktvJlKdLcv_qSruZvBa/120.%20%E1%80%98%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="121" title="121. မခံခ်င္ေသာ ခံစားမွဳ႕ (ငါ) " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAA5mrET7EkffVjrFgo5kDesa/121.%20%E1%80%99%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%20%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%20%28%E1%80%84%E1%80%AB%29%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="122" title="122. ဒုကၡသစၥာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADaKjSMInQNAU2j27LMrdVaa/122.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="123" title="123. တရား(နာ-နား) ေထာင္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAC3NJSjxsk-z6k3qmvTrvwTa/123.%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%28%E1%80%94%E1%80%AC-%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%B8%29%20%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="124" title="124. ဥပါဒါန္ရုပ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADR9bbxaLdDHE79eFB-7SwWa/124.%20%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="125" title="125. အပါယ္ ေလးဘံု " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAB0QxhhgrSSsELtwCUTm8-ra/125.%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9A%E1%80%B9%20%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%98%E1%80%B6%E1%80%AF%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="126" title="126.စိတၱ သူႀကြယ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABQUFMNb8cOJMItFQV6u2PFa/126.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%81%B1%20%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="127" title="127. စိတ္သညာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAD4cwJC6i74tYHc-lB7SX5Qa/127.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="128" title="128. ေမာဟ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAu7LNLRi7EpMzPervbtZXNa/128.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9F%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="129" title="129. အေသ မွလြတ္ရန္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACoxj7LjzPgXUq_dqtlX5tpa/129.%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%9E%20%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="130" title="130. ေဖါက္ၿပန္မွဳ႕ ႏွင့္ မရွိ ပညတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABoV5BfTERkHcwTWl4eEoyha/130.%20%E1%80%B1%E1%80%96%E1%80%AB%E1%80%80%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%99%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%20%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="131" title="131. ကံေႀကြး ၀ဋ္ေႀကြး " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABaTFZX-nUDoZ_paUnkCkSRa/131.%20%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B8%20%E1%81%80%E1%80%8B%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="132" title="132. ပစၥဳပၸန္၊ ေပၚဆဲ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAMCU4S95U5nEaDh9olwZsUa/132.%20%E1%80%95%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%B3%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%94%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%86%E1%80%B2%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="133" title="133. ဉာဏ္နားၿဖင့္ နာပါ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAAI8uENWUttp-MiBStJOCRa/133.%20%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%81%BF%E1%80%96%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="134" title="134. ကံေၾကြး ကုန္ေသာ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACQLf1CvP39z52D9GRx-zdPa/134.%20%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B8%20%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="135" title=" 135. ၃၁ ဘံုလြတ္မွ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADODW7SQuJcbnCdLADSnHrVa/135.%20%E1%81%83%E1%81%81%20%E1%80%98%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="136" title="136. ရွဴေလကို သတိထား " artist=" (ဦးေကလာသ)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAA9bGL7y1vwLR0xa9vWgyaa/136.%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B4%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="137" title="137. ေမာဟမုန္တိုင္း " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAASf5hEM_zFqqcbcQtRAhMwa/137.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9F%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="138" title="138. အတိတ္ေဆြမ်ိဳး " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADnw3TSaYSOM6kW_u1Lr8I3a/138.%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%BC%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="139" title="139. အေၿပာ ႏွင့္ သေဘာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABDMvQLd92UO1yDLlVMxMQza/139.%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AC%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="140" title="140. ခႏၶာသိ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAMjK-AO-ASoJroKcRVJjDPa/140.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="141" title="141. ဥာဏ္ႏွင့္ သတိယွဥ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABeHMJzvo_Rb0NSPbIQU2Oia/141.%20%E1%80%A5%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%BD%E1%80%A5%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="142" title="142. တေႀကာင္းတည္း ရွဳ႕ ပါ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAR50-hQczppMzu0JeAWrbWa/142.%20%E1%80%90%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%20%E1%80%95%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="143" title="143. သစၥာ ေလးပါး " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADj0Or5nJdYzG3R-5n7Ff7Na/143.%20%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%20%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="144" title="144. အလို ဆႏၵ ၊ ခ႑ိက " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABgGQlCKkZ2TtVO2zKaKWU2a/144.%20%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%20%E1%80%86%E1%82%8F%E1%81%B5%20%E1%81%8A%20%E1%80%81%E1%82%91%E1%80%AD%E1%80%80%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="145" title="145. ကံနယ္ - ဉာဏ္နယ္ ေဇာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABoikOXCLn__EmlelS4dqsqa/145.%20%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%B9%20-%20%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%B9%20%20%E1%80%B1%E1%80%87%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="146" title="146. ဘ၀င္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACOH2r3VnBs6YOJSMM22CIKa/146.%20%E1%80%98%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="147" title="147. တထိုင္စာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADACH5COj1cyK-jHzBFBefja/147.%20%E1%80%90%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AC%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="148" title="148. ရုပ္နမ္ အစြဲ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACDsK1nlOaITATWhRRP8FQYa/148.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%99%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%BC%E1%80%B2%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="149" title="149. စ်န္ေပၚေရာက္ေအာင္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADI3llqY7exgejpe5saAlFga/149.%20%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="150" title="150. သဒၶါဗိုလ္သတိ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABlvOJsFOmDWadVGabZCvjga/150.%20%E1%80%9E%E1%80%92%E1%81%B6%E1%80%AB%E1%80%97%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="151" title="151. အဓိ႒ာန္တင္ပါ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACKKbPUF2MmILHmbdxyPmhja/151.%20%E1%80%A1%E1%80%93%E1%80%AD%E1%82%92%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="152" title="152. ဉာဏ္အေႀကာင္းကင္းေအာင္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAC5GN-lbFZG7rXChUxhDowUa/152.%20%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="153" title="153. ဘ၀င္ ႏွင့္ ေပၚ စိတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADMPy5LcUqOicn1lWKeNAXza/153.%20%E1%80%98%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="154" title="154. အတိုအစ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAK4SXkbiLt5iORarNz-0bqa/154.%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%A1%E1%80%85%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="155" title="155. အမွားစိတ္ ၊ အမွန္စိတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAnBLfyGg9eHTf_na7ayLzPa/155.%20%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="156" title="156. ေ၀ဒနာခ်ဳပ္ေႀကာင္း " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAD3IR4_ktAh97jFeR6B3QyIa/156.%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="157" title="157. ေ၀ဒနာ ႏွင့္ ကိေလသာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACesLN2aV5dCU7v459Nxb26a/157.%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%9E%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="158" title="158. အေၿပာ ႏွင့္ သေဘာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADE2jSiSqpd1-Li-Jre_8Aia/158.%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AC%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="159" title="159. သဘာ၀အတိုင္းတိုင္းစိတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAw1k8cMjd5LfWx2x796Hp-a/159.%20%E1%80%9E%E1%80%98%E1%80%AC%E1%81%80%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="160" title="160. ေလာကုတၱရာသီီလ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAtKKRA61w2jxTtuOUo-BB_a/160.%20%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%AE%E1%80%9C%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="161" title="161. အနိစၥၿမင္မွ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABjij9df1M3nhWAwv14pMi4a/161.%20%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A5%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="162" title="162. အရွိတရား " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACSVLr8hFN-JW1jc_cLzOata/162.%20%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="163" title="163. အတိုအစ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADMhcvWGgMH4UPU6KayzYS2a/163.%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%A1%E1%80%85%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="164" title="164. အတိုင္းတိုင္း " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADfNs5GVucpZznPOBHhHpuEa/164.%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="165" title="165. အမွားရွာ၊ အမွန္ထင္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAC2WmU9SSUeHaCvGRjsL1pPa/165.%20%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="166" title="166. စိတ္ေၿပာင္းမွ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACMyoamYa4Uzzr3ItcRGhfia/166.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="167" title="167. ေ၀ဒနာႏွင့္ ခံစားမွဳ႕ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAC6k-JbZKmjAchSvDNTU5IAa/167.%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%20%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="168" title="168. နဂိုစိတ္၊ အပိုစိတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABTa_Om-vRK1p_Ha2VlNOppa/168.%20%E1%80%94%E1%80%82%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="169" title="169. အပ်က္၏ ခ်ဳပ္ေႀကာင္း " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAB8pcuLNzxnAn8M85cLwa2ha/169.%20%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%81%8F%20%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="170" title="170. သညာ ႏွင့္ ေဖါက္ၿပန္မွဳ႕ " artist=" (ဦးေကလာသ)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAoA3qodB8n8QQk0SnuDMASa/170.%20%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%AC%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%B1%E1%80%96%E1%80%AB%E1%80%80%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%20%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="171" title="171. အတိုင္းတိုင္း၏အလြတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAat4NCAztY-cXmMEEMbu37a/171.%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%81%8F%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="172" title="172 ခႏၶာ ဉာဏ္လွည့္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAOwGrWXvtUrjn-qiBYHkt_a/172.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%20%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%8A%E1%80%B7%E1%80%B9%20%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="173" title="173. တိုက္ပြဲ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABMG_5hu4vqyiZk_IaRzF-Va/173.%20%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="174" title="174. ေမတၱာပို႔ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACKFGKdP4KdGrTnscN1qEiFa/174.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="175" title="175. မေဟာ္သဓါ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABWjCROy_WgjS7mvh6ik5qSa/175.%20%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%93%E1%80%AB%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="176" title="176. အိပ္ခ်ိန္၊ ေမာဟ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAD13bQlkjnTnLMlEJr2OZiwa/176.%20%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9F%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="177" title="177. ဆင္ေသေကာင္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADhSmMhjNeDC0VzK9_7ZfbSa/177.%20%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="178" title="178. အမွားအယူ အမွန္အယူ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAATAzYSqw4xaAEgIkQkzosva/178.%20%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%9A%E1%80%B0%20%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%9A%E1%80%B0%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="179" title="179. သစၥာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABKLCQBz3wZffjoi5SOMo9Ta/179.%20%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="180" title="180. အယူ၊ အစြဲ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAC8goL4jdMbk_jHU0Ak6aI_a/180.%20%E1%80%A1%E1%80%9A%E1%80%B0%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%BC%E1%80%B2%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="181" title="181. ေမာဟ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACqY_pWa5cYY40Zx5CoAR42a/181.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9F%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="182" title="182. တရားေတာ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADhaRy0nEohxsI6ulOiIot2a/182.%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="183" title="183. အဂၤုလိမာလ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAC_vdcOfT7Dp-XIU_vVOpyZa/183.%20%E1%80%A1%E1%80%82%E1%81%A4%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9C%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1 " thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="184" title="184. ကိုယ္ခံပညာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACU7dRUJYqRomBr1N4I5NKia/184.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="185" title="185. လကၡဏာသေဘာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADn3WN47YSOZBmugzPiufe8a/185.%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="186" title="186. အိမ္ေၿမွာင္ႏွင္႔ ငွက္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACyITMZqihn_AFSic8lQzxja/186.%20%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%20%E1%80%84%E1%80%BD%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="187" title="187. ခႏၶာသံေ၀ဂဥာဏ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAByd2Y00K9-61v-Amfcbe90a/187.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%82%E1%80%A5%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="188" title="188. ယံုႀကည္မွဳ႕ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABPGcZNMfOHL_zpzT7tLilha/188.%20%E1%80%9A%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%20%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="189" title="189. ဆႏၵ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAB2JxEb0A4BGZDfQbQZ3PQJa/189.%20%E1%80%86%E1%82%8F%E1%81%B5%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="190" title="190.နာရီေပ်ာက္ရွာပံုဥပမာ " artist="(ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACdQgbwwRkkWcfbFEZEKZu1a/190.%20%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%99%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="191" title="191. ဥပါဒါန္အစြဲ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAB-em_c-_KrQc9hXHXuvzmOa/191.%20%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%BC%E1%80%B2%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="192" title="192.လယ္သမားငါးဦး ဥပမာေပးတရားေတာ္ " artist="(ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AADpgF2g6d0LhzJWSDwd-mh5a/192.%20%E1%80%9C%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%A6%E1%80%B8%20%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="193" title="193. အသိနဲ႔အိပ္ေသာ႐ုပ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAcyUgYZxoEjKLNfAlSnZcHa/193.%20%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="194" title="194. အာရံု၊ 11. အာရံု၊ စိတ္ႏွင့္အစြဲ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAXiHYaZZvdqo0o-dVFU9Uga/194.%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%81%8A%2011.%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%81%8A%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%BC%E1%80%B2%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="195" title="195. ႐ုပ္သေဘာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAM4fyX9Dv1SJdO3x-4ZK6Aa/195.%20%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="196" title="196. ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AAAc6zNHESZhzmne7tq45W21a/196.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="197" title="197. နာမ္ေဝဒနာ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABePuVvAhfZfAcEGZXHD0g6a/197.%20%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9D%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="198" title="198. ေမာဟႏွင့္႐ုပ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AABhL_tlPXc4f0xVElFnNZ1Qa/198.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9F%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="199" title="199. အယူႏွင္စိတ္ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACyMJhuRaOF4pQDet-TIIzFa/199.%20%E1%80%A1%E1%80%9A%E1%80%B0%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="200" title="200. ေဝဒနာသမာဓိ " artist=" (ဦးေကလာသ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/jlaws9zzlc0fle3/AACHuAWmeSgyaZvASaoCUTZja/200.%20%E1%80%B1%E1%80%9D%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%93%E1%80%AD%20%28%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download