ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ဆရာတော် ဦးပုညသေဋ္ဌ ၏ ဟောတရားတော်များ

ဆရာတော် ဦးပုညသေဋ္ဌ ၏ ဟောတရားတော်များ

[crazyplayer_narrow id="01" title="01. ေဝဒနာေပၚ စိတ္မနာပါေစနဲ႔" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/jjh7t372xgsdehs/01.%20%E1%80%B1%E1%80%9D%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%20%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="02" title="02. ငါမရိွတဲ့တရား" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/pdk66pvb6fvped3/02.%20%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.MP3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="03" title="03. အႏုျမဴဗံုးေပါက္ကြဲသလို ခႏၶာ" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/f6xo9xt3xb1r1ja/03.%20%E1%80%A1%E1%82%8F%E1%80%AF%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%B4%E1%80%97%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%80%9E%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC.MP3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="04" title="04. စြဲလန္း၊ တြယ္တာ၊ ျမတ္ႏိုးမႈ ဖ်က္စီးတဲ့တရား" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/ufgod0wi9h59lgs/04.%20%E1%80%85%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%80%9C%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%81%8A%20%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%81%8A%20%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%99%E1%82%88%20%E1%80%96%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.MP3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="05" title="05. ငါမပိုင္တဲ့စိတ္" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/bhho3mcxeuh6en8/05.%20%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9.MP3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="06" title="06.ငါမပိုင္တဲ့ခႏၶာ" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/gxuxcjjwrcx4hwc/06.%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC.MP3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="07" title="07. ရႈ႕ပြားကြက္ (၁)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/bui7z0fb4ms8hq0/07.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%81%81%29.MP3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="08" title="08. ရႈ႕ပြားကြက္ (၂)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/5ls74iml7dfcfdi/08.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%81%82%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="09" title="09. ရႈ႕ပြားကြက္ (၃)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/8s3xh9yzt4c98mp/09.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%28%E1%81%83%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="10" title="10. ေသာတပန္ ျမင္အပ္၊ သိအပ္ေသာတရား" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/xdigj18ei7c3c8i/10.%20%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%20%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.MP3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="11" title="11. သဂဒါဂမ္ ျမင္အပ္၊ သိအပ္ေသာတရား" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/kiag7pi79ojzjyn/11.%20%E1%80%9E%E1%80%82%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%82%E1%80%99%E1%80%B9%20%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download