ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

တတိယ မဂ် ရှု့ပွားကွက်များ

တတိယ မဂ် ရှု့ပွားကွက်များ

[crazyplayer_narrow id="01" title=" 01. တတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 1" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/ovsmlvgi7whu4sa/01.%20%E1%80%90%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%201.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="02" title=" 02. တတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 2" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/n6tkhbwl1a1tobz/02.%20%E1%80%90%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%202.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="03" title=" 03. တတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 3" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/1j7vgce7pzs3sqp/03.%20%E1%80%90%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%203.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="04" title=" 04. တတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 4" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/ela8db8faa42ylj/04.%20%E1%80%90%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%204.MP3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="05" title=" 05. တတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 5" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/nhrayf7rwdgxbz3/05.%20%E1%80%90%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%205.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="06" title=" 06. တတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 6" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/k0lvw08zuh83w0c/06.%20%E1%80%90%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%206.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download