ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ဒုတိယ မဂ် ရှု့ပွားကွက်များ

ဒုတိယ မဂ် ရှု့ပွားကွက်များ

[crazyplayer_narrow id="01" title="01. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 1" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/l3xuv4rgyftw2cr/01.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%201.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="02" title="02. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 2" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/yljssezs6fqptin/02.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%202.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="03" title="03. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 3" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/pqypsf13mpqxdby/03.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%203.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="04" title="04. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 4" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/5y3rt9qaitt1opj/04.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%204.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="05" title="05. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 5" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/p8ky68mws64p19d/05.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%205.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="06" title="06. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 6" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/m6j6kk87hc63m23/06.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%206.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="07" title="07. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 7" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/vzfslgh64b3ph6d/07.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%207.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="08" title="08. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 8" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/onzht4u3pawrpf8/08.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%208.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="09" title="09. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 9" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/063f6hmbk2m5bvk/09.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%209.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="10" title="10. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 10" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/o5zmvqxl4cvrm38/10.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2010.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="11" title="11. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 11" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/55pib0kyeot9tpr/11.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2011.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="12" title="12. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 12" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/lq40vbg1w238p23/12.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2012.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="13" title="13. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 13" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/gbtbzbg1pkustap/13.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2013.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="14" title="14. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 14" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/5pb5wzv2f7emoaq/14.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2014.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="15" title="15. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 15" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/g8cugbae50trvgw/15.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2015.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="16" title="16. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 16" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/5hf5riv40v2dfrl/16.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2016.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="17" title="17. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 17" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/x65z4ctigs6ntmi/17.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2017.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="18" title="18. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 18" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/7syx6vrmeet63dh/18.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2018.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="19" title="19. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 19" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/k0rbny346ikn18c/19.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2019.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="20" title="20. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 20" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/jdmp922tfqf0f67/20.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2020.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="21" title="21. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 21" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/hthwt06qn4fxffn/21.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2021.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="22" title="22. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 22" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/hpnzxg6w06vw1h0/22.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2022.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="23" title="23. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 23" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/nwbh698kwou65w3/23.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2023.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="24" title="24. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 24" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/az9x45trlrmwv9f/24.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2024.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="25" title="25. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 25" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/sc966q9eznmpc74/25.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2025.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="26" title="26. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 26" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/s8b9drglnamjtm2/26.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2026.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="27" title="27. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 27" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/xvdtuwqai2chba2/27.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2027.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="28" title="28. ဒုတိယ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ 28" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/mihdsc964qwhwkz/28.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2028.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download