ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ပထမအကြိမ်မြောက် Zoom Online တရားစခန်း (၂၀၂၀၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ~ ၁၅)

1. ဖွင့်ပွဲဩဝါဒ - ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မ (၀၆.၁၁.၂၀၂၀)

2. ဖွင့်ပွဲဩဝါဒ - ဆရာကြီး ဒေါ်ခေမိဿရ (၀၆.၁၁.၂၀၂၀)

3. ပထမနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၀၇.၁၁.၂၀၂၀)

4. ပထမနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၀၇.၁၁.၂၀၂၀)

5. ပထမနေ့ ဒုတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၀၇.၁၁.၂၀၂၀)

6. ပထမနေ့ ဒုတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၀၇.၁၁.၂၀၂၀)

7. ပထမနေ့ တတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးတိက္ခဉာဏ (၀၇.၁၁.၂၀၂၀)

8. ပထမနေ့ တတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၀၇.၁၁.၂၀၂၀)

9. ဒုတိယနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၀၈.၁၁.၂၀၂၀)

10. ဒုတိယနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၀၈.၁၁.၂၀၂၀)

11. ဒုတိယနေ့ ဒုတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးစန္ဒောဘာသ (၀၈.၁၁.၂၀၂၀)

12. ဒုတိယနေ့ ဒုတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၀၈.၁၁.၂၀၂၀)

13. ဒုတိယနေ့ တတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာကြီး ဒေါ်ခေမိဿရ (၀၈.၁၁.၂၀၂၀)

14. ဒုတိယနေ့ တတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၀၈.၁၁.၂၀၂၀)

15. တတိယနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးဩဘာသ (၀၉.၁၁.၂၀၂၀)

16. တတိယနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၀၉.၁၁.၂၀၂၀)

17. တတိယနေ့ ဒုတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၀၉.၁၁.၂၀၂၀)

18. တတိယနေ့ ဒုတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၀၉.၁၁.၂၀၂၀)

19. တတိယနေ့ တတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာကြီး ဒေါ်ခေမိဿရ (၀၉.၁၁.၂၀၂၀)

20. တတိယနေ့ တတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၀၉.၁၁.၂၀၂၀)

21. စတုတ္ထနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးဉာဏိန္ဒ (၁၀.၁၁.၂၀၂၀)

22. စတုတ္ထနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၁၀.၁၁.၂၀၂၀)

19. စတုတ္ထနေ့ ဒုတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးတိက္ခဉာဏ (၁၀.၁၁.၂၀၂၀)

24. စတုတ္ထနေ့ ဒုတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၀.၁၁.၂၀၂၀)

25. စတုတ္ထနေ့ တတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးဩဘာသ (၁၀.၁၁.၂၀၂၀)

26. စတုတ္ထနေ့ တတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၀.၁၁.၂၀၂၀)

27. ပဥ္စမနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၁၁.၁၁.၂၀၂၀)

28. ပဥ္စမနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၁၁.၁၁.၂၀၂၀)

29. ပဥ္စမနေ့ ဒုတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးစန္ဒောဘာသ (၁၁.၁၁.၂၀၂၀)

30. ပဥ္စမနေ့ ဒုတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၁.၁၁.၂၀၂၀)

31. ပဥ္စမနေ့ တတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာကြီး ဒေါ်ခေမိဿရ (၁၁.၁၁.၂၀၂၀)

32. ပဥ္စမနေ့ တတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၁.၁၁.၂၀၂၀)

033. ဆဋ္ဌမနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးတိက္ခဉာဏ (၁၂.၁၁.၂၀၂၀)

34. ဆဋ္ဌမနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၁၂.၁၁.၂၀၂၀)

35. ဆဋ္ဌမနေ့ ဒုတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးဉာဏိန္ဒ (၁၂.၁၁.၂၀၂၀)

36. ဆဋ္ဌမနေ့ ဒုတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၂.၁၁.၂၀၂၀)

37. ဆဋ္ဌမနေ့ တတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၁၂.၁၁.၂၀၂၀)

38. ဆဋ္ဌမနေ့ တတိယအချိန် ရှု့ကွက် - (၁၂.၁၁.၂၀၂၀)

39. သတ္တမနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးဩဘာသ (၁၃.၁၁.၂၀၂၀)

40. သတ္တမနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၁၃.၁၁.၂၀၂၀)

41. သတ္တမနေ့ ဒုတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးစန္ဒောဘာသ (၁၃.၁၁.၂၀၂၀)

42. သတ္တမနေ့ ဒုတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၃.၁၁.၂၀၂၀)

43. သတ္တမနေ့ တတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာကြီး ဒေါ်ခေမိဿရ (၁၃.၁၁.၂၀၂၀)

44. သတ္တမနေ့ တတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၃.၁၁.၂၀၂၀)

45. အဋ္ဌမနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးတိက္ခဉာဏ (၁၄.၁၁.၂၀၂၀)

046 အဋ္ဌမနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၁၄.၁၁.၂၀၂၀)

47. အဋ္ဌမနေ့ ဒုတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၁၄.၁၁.၂၀၂၀)

48. အဋ္ဌမနေ့ ဒုတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၄.၁၁.၂၀၂၀)

49. အဋ္ဌမနေ့ တတိယအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာကြီး ဒေါ်ခေမိဿရ (၁၄.၁၁.၂၀၂၀)

50. အဋ္ဌမနေ့ တတိယအချိန် ရှု့ကွက် (၁၄.၁၁.၂၀၂၀)

51. နောက်ဆုံးနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးဩဘာသ (၁၅.၁၁.၂၀၂၀)

52 နောက်ဆုံးနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၁၅.၁၁.၂၀၂၀)

53. နောက်ဆုံးနေ့ ပထမအချိန် ဟောတရားတော် - ဆရာတော် ဦးကေလာသ (၁၅.၁၁.၂၀၂၀)

54. နောက်ဆုံးနေ့ ပထမအချိန် ရှု့ကွက် (၁၅.၁၁.၂၀၂၀)

55. ပိတ်ပွဲဩဝါဒ - ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိဓမ္မ (၁၅.၁၁.၂၀၂၀)