ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ပထမ မဂ် ရှု့ပွားကွက်များ

ပထမ မဂ် ရှု့ပွားကွက်များ

[crazyplayer_narrow id="01" title="01. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (1)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/iddywfml8vy70xi/01.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%281%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="02" title="02. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (2)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/c0jl8h33v8go90r/02.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%282%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="03" title="03. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (3)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/28wzjreajph9lgy/03.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%283%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="04" title="04. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (4)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/7m9xflb687o2ujz/04.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%284%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="05" title="05. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (5)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/jjc2510ewrxotwt/05.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%285%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="06" title="06. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (6)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/41s0ff81j5a9269/06.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%286%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="07" title="07. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (7)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/95u73v0gb19di2g/07.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%287%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="08" title="08. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (8)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/jeoccqpcnd833tm/08.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%288%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="09" title="09. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (9)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/c0ynyqij43cedc8/09.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%289%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="10" title="10. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (10)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/8ne1wu3fh6vqz2z/10.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2810%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="11" title="11. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (11)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/emuaglo836ncfq4/11.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2811%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="12" title="12. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (12)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/xg308ins30qbpr1/12.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2812%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="13" title="13. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (13)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/7b78tnadtc6s00c/13.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2813%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="14" title="14. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (14)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/sbsqjp5thvvm3vt/14.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2814%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="15" title="15. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (15)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/k5o4j0ucsg5gke2/15.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2815%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="16" title="16. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (16)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/f19yulwzhhdk5he/16.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2816%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="17" title="17. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (17)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/nwlvhc7g2kf9coz/17.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2817%29.MP3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="18" title="18. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (18)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/2gxagv2g68l7bk2/18.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2818%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="19" title="19. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (19)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/dzzm1xgy2yo8wjd/19.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2819%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="20" title="20. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (20)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/sby2cc5k6f22gmc/20.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2820%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="21" title="21. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (21)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/3v15kssnzj7e08m/21.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2821%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="22" title="22. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (22)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/crrm9qsu8k9cjz7/22.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2822%29.MP3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="23" title="23. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (23)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/ryqp8moutfaj4rt/23.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2823%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="24" title="24. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (24)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/fqj54whtocmt0zn/24.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2824%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="25" title="25. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (25)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/34ii2vu3v5svj8o/25.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2825%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="26" title="26. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (26)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/x7tco83hw6phe1d/26.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2826%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="27" title="27. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (27)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/ubnuju7s4nrrp9o/27.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2827%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="244" title="28. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (28)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/y8t38p2ulkz144y/28.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2828%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="29" title="29. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (29)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/f5oaztztmewblgv/29.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2829%29.mp3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="30" title="30. ပထမ မဂ္ ရႈ႕ပြားကြက္ (30)" artist=" (ဦးပုညေသ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/f2bgdqjb36v2sfj/30.%20%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%2830%29.MP3?dl=0" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download