ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

ပြည် လက္ခဏာစခန်း (၆.၇.၂၀၁၆ – ၁၆.၆.၂၀၁၆)

ပြည် လက္ခဏာစခန်း

1. လက္ခဏာစခန်း (၇.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၁)

2. လက္ခဏာစခန်း (၇.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၂)

3. လက္ခဏာစခန်း (၇.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၃)

4. လက္ခဏာစခန်း (၈.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၁)

5. လက္ခဏာစခန်း (၈.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၂)

6. လက္ခဏာစခန်း (၈.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၃)

7. လက္ခဏာစခန်း (၈.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၄)

8. လက္ခဏာစခန်း (၉.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၁)

9. လက္ခဏာစခန်း (၉.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၃)

10. လက္ခဏာစခန်း (၁၀.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၁)

11. လက္ခဏာစခန်း (၁၀.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၂)

12. လက္ခဏာစခန်း (၁၀.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၃)

13. လက္ခဏာစခန်း (၁၁.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၁)

14. လက္ခဏာစခန်း (၁၁.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၂)

15. လက္ခဏာစခန်း (၁၁.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၃)

16. လက္ခဏာစခန်း (၁၂.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၁)

17. လက္ခဏာစခန်း (၁၂.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၃)

18. လက္ခဏာစခန်း (၁၃.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၁)

19. လက္ခဏာစခန်း (၁၃.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၂)

20. လက္ခဏာစခန်း (၁၃.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၃)

21. လက္ခဏာစခန်း (၁၃.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၄)

22. လက္ခဏာစခန်း (၁၄.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၁)

23. လက္ခဏာစခန်း (၁၅.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၁)

24. လက္ခဏာစခန်း (၁၅.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၂)

25. လက္ခဏာစခန်း (၁၅.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၃)

26. လက္ခဏာစခန်း (၁၅.၇.၂၀၁၆) ဟောကွက် - အပိုင်း(၄)

27. လက္ခဏာစခန်း (၁၆.၇.၂၀၁၆) ရှုကွက် - မေတ္တာပို့တရားထိုင်