ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

မူလသဲအင်းဂူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဥက္ကဋ္ဌ-2

မူလသဲအင်းဂူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဥက္ကဋ္ဌ

101. ဦးစိန်ခို

102. သာသနာ(၃)ရပ်

103. သစ္စာ(2)ပါး

104. သံသရာ(2)ရပ်

[crazyplayer_narrow id="105" title="105. သံသရာ(3)ရပ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAEATfWRoUpmlVqKhMuWJgGa/105.%20%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9E%E1%80%9B%E1%80%AC%283%29%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="106" title="106. လူလိမၼာ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABXdN3QHSHXKUqURcjC5on7a/106.%20%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

107. ပေါဋ္ဌိလ

108. အသုဘ

[crazyplayer_narrow id="109" title="109. ေမွာ္ဘီေဆြးေႏြးျခင္း (၁) " artist="(ဦးဥကၠ႒)" url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAC_eiFivMOpVO4eq0MjwaRBa/109.%20%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%82%8F%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%81%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="110" title="110. ေမွာ္ဘီေဆြးေႏြးျခင္း (၂) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADDNIPs8TtTKhnvXrxUZGO4a/110.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%82%8F%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%28%E1%81%82%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="111" title="111. ဥပါဒါန္ကၡႏၶာ" artist="(ဦးဥကၠ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAANCUdrxg1jM3qukStwGOGha/111.%20%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%80%E1%81%A1%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="112" title="112. အဂၢသာဝက " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADxyGdfKCbmOGEoyXeWCUnRa/112.%20%E1%80%A1%E1%80%82%E1%81%A2%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9D%E1%80%80.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="113" title="113. ဆရာေကာင္းကိုရွာ " artist="(ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADrl_iPqcirRsWOuipEpLDGa/113.%20%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%BC%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="114" title="114. အ သုံးလံုး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADN44LMfCsOx3etfiYS7B5ua/114.%20%E1%80%A1%20%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="115" title="115.ဦးေအာင္ထြန္းႏွင့္ အရွင္.. " artist=" (ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADZIRiS6Ie_zSSTBYUlz6YOa/115.%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%80%E1%81%A0%E1%82%92.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="116" title="116. စ်ာန္အဘိဉာဏ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABhatvumT143AH_gqb4Lpyna/116.%20%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%98%E1%80%AD%E1%80%89%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="117" title="117. ေပါ႒ိလ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABcB1IFUO94timbt_pfU7Mga/117.%20%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%82%92%E1%80%AD%E1%80%9C.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="118" title="118. သစၥာ(၄)ပါး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADPiAO3b6ReS0qmqK9cFeUQa/118.%20%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%28%E1%81%84%29%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="119" title="119. သကၠာယဒိ႒ိ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADcvAvKvK5-ItE7E6lzxXs7a/119.%20%E1%80%9E%E1%80%80%E1%81%A0%E1%80%AC%E1%80%9A%E1%80%92%E1%80%AD%E1%82%92%E1%80%AD.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="120" title="120. ဥယ်ာဥ္ေတာ္(၁၂)ရပ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADgWJigLofzvY94sLYNnKnva/120.%20%E1%80%A5%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%28%E1%81%81%E1%81%82%29%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="121" title="121. အေၾကာင္းအက်ိဳး " artist="(ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAIYutip_qky8i_rIN9_pdla/121.%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="122" title="122. ခႏၶာ(၅)ပါး " artist="(ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADR3bPr2AhurFYjlztfEgWPa/122.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%28%E1%81%85%29%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="123" title="123. မဟာေသာတပန္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACc7zn7tP0abdc5wIR7aEfba/123.%20%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="124" title="124. အရိယာ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABVjR7rQdGn0jNkVhkrDiT9a/124.%20%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="125" title="125. သာသနာ(၃)ရပ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABBD9-7bI4NSv0_RyCMF4xya/125.%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%AC%28%E1%81%83%29%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="126" title="126. မဂၤလသုတ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABMdeWLaQWAxCQGALXXx9_La/126.%E1%80%99%E1%80%82%E1%81%A4%E1%80%9C%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="127" title="127.အသိ(၃)မ်ိဳး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADcRVdaY0knpGZu4poTKtdea/127.%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%28%E1%81%83%29%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="128" title="128. မဂ္သဳံးပါး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABKSeSPwound5RLc6TE9qKGa/128.%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B3%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="129" title="129. ယာဥ္(၃)ယာဥ္ တရားေတာ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABW_C-R6NesQ2EkxgZV2jD0a/129.%20%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%A5%E1%80%B9%28%E1%81%83%29%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%A5%E1%80%B9%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9.mp3?dl=1" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="130" title="130. သာသနာ(၃)ရပ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAheiEH_PcETyNiBqdajH1Ya/130.%20%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%AC%28%E1%81%83%29%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="131" title="131. သၾကၤန္အဓိ႒ာန္ရွူကြက္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAApLOPoad5rwgN_wV9jl_qSa/131.%20%E1%80%9E%E1%81%BE%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%93%E1%80%AD%E1%82%92%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B0%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="132" title="132. ကံသုံးကံ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAA_RN-ZiGicVZ027faj6oPSa/132.%20%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%B6.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="133" title="133. မဂ္ေလးပါး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACrXYAVT3IO48hFVEkyny-ta/133.%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="134" title="134. ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္း " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAzxMrLkwEFSZY3R21ZSLTGa/134.%20%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%A5%E1%80%B1%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="135" title=" 135. ေခမာမိဘုရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADekkmlACL6ue5q6Y-2QkWca/135.%20%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%98%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="136" title="136. မိစၧာဒိ႒ိ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAA4_dqZ1DtlG63Uj630mCbUa/136.%20%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A7%E1%80%AC%E1%80%92%E1%80%AD%E1%82%92%E1%80%AD.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="137" title="137. ေခမာမိဘုရား (2) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABtduY2YyxxwljjIQzvAy6-a/137.%20%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%98%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%282%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="138" title="138. ခ်ည္တိုင္တရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAJwJ5EQafFga-bAl_T-hiaa/138.%20%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="139" title="139. ဓမၼဒိႏၵ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACM3pM2ykoMFpI6j1a5MPbda/139.%20%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%92%E1%80%AD%E1%82%8F%E1%81%B5.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="140" title="140. ေျမာက္ဥကၠလာမဂ္ေလးပါး.mp3 " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACm8VAOO8dOl_dgtP_VtOV5a/140.%20%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%80%E1%81%A0%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="141" title="141. ပုသိမ္မဂ္ေလးပါး.mp3 " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAD72YIr9k90Xf_bDggc_QAKa/141.%20%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="142" title="142. သီရိမာ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAD3pEFm-yQtfwhbbMDzgXA6a/142.%20%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="143" title="143. မိစၧာဒိ႒ိ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADrKX7pbLFwbh6IOLB5STRHa/143.%20%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A7%E1%80%AC%E1%80%92%E1%80%AD%E1%82%92%E1%80%AD.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="144" title="144. ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACiplDNjWXAu0A5PrxSEEMCa/144.%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="145" title="145. ဟသၤာတလမ္းတိုလမ္းရွည္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACptAYEphcULORc3kgNDGwna/145.%20%20%E1%80%9F%E1%80%9E%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%8A%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="146" title="146. ညီေေတာ္မင္းနန္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAD3I7pwqIm3SVBV4OBjM-c1a/146.%20%E1%80%8A%E1%80%AE%E1%80%B1%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%94%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="147" title="147. မိေဒြးေတာ္ေဂါတမီ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAC755Rb2Xth5bAHVYSKlGka/147.%20%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%92%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%82%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%99%E1%80%AE.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="148" title="148. မေဟာ္သဓာ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACa1Os7rFj-gU4dWCRgRQnma/148.%20%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%93%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="149" title="149. မိုးေကာင္းဩဝါဒ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABx0E60RRttCNxsD3w8LxMBa/149.%20%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A9%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%92.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="150" title="150. အျမင္(၄)ရပ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADhtuLw98jhHIsHR2u9wl1xa/150.%20%E1%80%A1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%28%E1%81%84%29%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="151" title="151. မဂ္ေလးပါး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAme14BUxXWcbm36caxKBORa/151.%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="152" title="152. အ႐ူပါစ်ာန္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAABFYcI6J7cXTlKc8psZG6Qa/152%20.%E1%80%A1%E1%82%90%E1%80%B0%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="153" title="153.အလူေလးဆရာေတာ္ႏွင့္... " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACxRBQxenYqVHFC3WUOyGkta/153.%20%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%96.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="154" title="154. တကၠသိုလ္(အထူး) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACKGEHfwgG06QXjmctbkECza/154.%20%E1%80%90%E1%80%80%E1%81%A0%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%B9%28%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%B0%E1%80%B8%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="155" title="155. တကၠသိုလ္အသိ(2)မ်ိဳး " artist=" (ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAB3KXENXgaIMBc14I6KpW_Fa/155.%20%E1%80%90%E1%80%80%E1%81%A0%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%282%29%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="156" title="156. သာသနာ(၃)ရပ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAB7Xc8zyuUMWxpLlugfKmHaa/156.%20%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%AC%28%E1%81%83%29%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="157" title="157. အသိေပးတရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACU1770ydEi9fOw44sK8F_ca/157.%20%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="158" title="158. သၾကၤန္တရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACA5of77odgz9i9r6H1mt1Da/158.%20%E1%80%9E%E1%81%BE%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="159" title="159. မမေလးျမင္းေပၚတင္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAwtkUgmEO4RoHlpJGF1Ncea/159.%20%E1%80%99%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="160" title="160. သာသနာႏွင့္ဓမၼ သာသနာ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAB0SWLa_xDqnNl45AbXIsR9a/160.%20%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%AC%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="161" title="161. အဂုလႋမာလ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADXhNwbDrhx6S3M9z_VN_PMa/161.%20%E1%80%A1%E1%80%82%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%82%8B%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9C.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="162" title="162. ေစတီေလးပါး " artist=" (ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABZXu4ozRWYijcqSZDTALwHa/162.%20%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%AE%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="163" title="163. ေျမာတရား " artist=" (ဦးသိရီဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAB83w-EPw21AITrug8vj_FQa/163.%20%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="164" title="164. ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ထီးတန္းတရား(2) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAZ-kHkkvNvVqs7DLnE5uJUa/164.%20%E1%80%95%E1%80%8B%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%282%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="165" title="165. သီလေလးမ်ိဳးႏွလုံးသြင္းနည္း " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAD_GgrpawqrV1pb7dNdiHvia/165.%20%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="166" title="166. ေသာတပန္၆မ်ိဳး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAD1LezG2i4aV4RMcPoa9M-sa/166.%20%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%81%86%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="167" title="167. ေမတၱာပို႔ (2) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACKpAaruBDyjT8jC_1k9F7Ga/167.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%20%282%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="168" title="168. ေရာင္ေတာ္ျပန္တရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACABUIDM20qFdreJgMmnUyma/168.%20%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="169" title="169. ဆရာ (၂) မ္ိဳး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAk2KuOeOsQSSUmF6L9pursa/169.%20%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%20%28%E1%81%82%29%20%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="170" title="170. အဖြားအိုမေသပါနဲ႔ဦး " artist=" (ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABiYwrE4UM9m27dyYc-woPpa/170.%20%E1%80%A1%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94%E1%80%A6%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="171" title="171. ထီးျဖဴေဆာင္း " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABKi5biqM8g-7QIDh85Yrzla/171.%20%E1%80%91%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%B4%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="172" title="172. ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္း " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAApIjan1Y5jsD2_qK6TJQYBa/172.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="173" title="173. ေက်ာက္သေဘၤာဆရာေတာ္... (1)" artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACoUDB0IUtddD-d9IcCgEMFa/173.%20%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%81%BF%E1%80%96%20%281%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="174" title="174. ေက်ာက္သေဘၤာဆရာေတာ္...(2) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAC3TOndA2DXWhoxA1-yVFD1a/174.%20%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%96%282%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="175" title="175.ပညတ္မွပရမတ္သို႔.mp3 " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABOzcDG6qle2EXMbrq7n19qa/175.%20%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%95%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="176" title="176. ဒုလႅပတ္၊ အဝိဇၨာႏွင့္ ဝိဇၨာ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAC1jPOMs9BwYuMDoGAegiwVa/176.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%82%85%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%9D%E1%80%AD%E1%80%87%E1%81%A8%E1%80%AC%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%9D%E1%80%AD%E1%80%87%E1%81%A8%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="177" title="177. ပဋာစာရီ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACgwJdzP7ZeaszGiiuy0Cdma/177.%20%E1%80%95%E1%80%8B%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="178" title="178. ပုတီးႏွင့္စိတ္ပုတီး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAG04_k6rHRIWRf56iIIeJla/178.%20%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AE%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="179" title="179. စူဠေသာတပန္၊ မဇၩိမ... " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABjxe0KVmTd_ywsPmt69hs2a/179.%20%E1%80%85%E1%80%B0%E1%80%A0%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%99%E1%80%87%E1%81%A9%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="180" title="180. စိတ္သုံးစိတ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAByud7MLBCNQRod0WaaTSDua/180.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="181" title="181. အနတၱတရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAC2--o7BeiOR5_ihsGfV3YWa/181.%20%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="182" title="182. နိဗၺာန္ေလးဆင့္ျမင္ပုံ (1) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABJq5GCqQTQTOjpr8Tu19eha/182.%20%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%97%E1%81%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6%20%281%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="183" title="183. အရိယာစစ္တမ္း 1" artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAA3Mkiow7Rb4WeTiQAqPXyfa/183.%20%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%201.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="184" title="184. နိဗၺာန္ေလးဆင့္ျမင္ပုံ(2) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAB8SKkxSo7F89ySLslLV8vga/184.%20%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%97%E1%81%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6%282%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="185" title="185. အရိယာစစ္တမ္း 2 " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAA12OKtQXH-FG55hpeXBXSxa/185.%20%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%202.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="186" title="186. ေနသုံးစင္း၊ လသုံးစင္း " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAkP4rK-2DXGdchz4rP7S84a/186.%20%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%81%8A%20%E1%80%9C%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="187" title="187. ယာဥ္(၃)ယာဥ္ တရားေတာ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABkrz0Cs6TUUuNI-fuq-A3Ja/187.%20%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%A5%E1%80%B9%28%E1%81%83%29%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%A5%E1%80%B9%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="188" title="188. ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAqud0Q5tBU1dYATsqv9gVea/188.%20%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="189" title="189. မိစာၧသမၼာ " artist="(ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABftosBAYReR_TRmBwMf0fna/189.%20%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%85%E1%80%AC%E1%81%A7%E1%80%9E%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="190" title="190. ဝိပသနာအလုပ္ေပးတရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACs13eqcZwzF5aZdGJAOqNJa/190.%20%E1%80%9D%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="191" title="191. အေၾကာင္းအက်ိဳး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABOFZv4J3Tb1TUqUT7fs_Wza/191.%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="192" title="192. ေရခန္းငါးမျဖစ္မယ့္ဝပ္က်င္းရွာ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAByN62u3_YNHfWVqsbawiUTa/192.%20%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%9D%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="193" title="193. ျဖစ္စဥ္က်င့္စဥ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABwp0QceiRNn2I-RcbV1QI8a/193.%20%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="194" title="194. သရဏဂုံ(၃)ပါး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAC0Gd9Szb15aK7WQLsNoArEa/194.%20%E1%80%9E%E1%80%9B%E1%80%8F%E1%80%82%E1%80%AF%E1%80%B6%28%E1%81%83%29%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="195" title="195. မိလကၡမုဆိုးဥပမာေပးတရားေတာ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAn3qBDuBHoAr0vaslWZW9Da/195.%20%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="196" title="196. အတၳဳပၸတၱိ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAB1r-yhDxYys9SmdfZ6rpQHa/196.%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%81%B3%E1%80%B3%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%AD.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="197" title="197. ခႏၶာငါးပါးျဖစ္ပုံတရား(1) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADNMHA8NJc999dC5I3uA82Fa/197.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%281%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="198" title="198. ခႏၶာငါးပါးျဖစ္ပုံတရား(2) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACCwkqXT57jofAJPT5DOm8-a/198.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%282%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="199" title="199. မဂ္ေလးပါး " artist="(ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAA0kR6fS4s77lHUYXjjsApca/199.%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="200" title="200. စိတ္အစဥ္ႏွင့္ပညတ္ပယ္ပုံ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABNEwohn0Vdqj-1DkzXFeiEa/200.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download