ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

မူလသဲအင်းဂူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဥက္ကဋ္ဌ-3

ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဥက္ကဋ္ဌ

201. ခေမာစာရီ

[crazyplayer_narrow id="202" title="202. ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္ " artist="(ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADVajglNtpX46qGmmcnQ6nsa/202.%20%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%85%E1%80%B9%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="203" title="203. အတၱ၊ အနတၱ၊..." artist="(ဦးဥကၠ႒ၼ)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABJJc5TfTYX8yeqsGTPd-YUa/203.%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%81%B1%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%90%E1%81%B1%E1%81%8A%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%81%8A%20%E1%80%99%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="204" title="204. ကာယသတိပ႒ာန္ " artist="(ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAJKjdRpP0xq6P4kf08LP3za/204.%20%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%9A%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%95%E1%82%92%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="205" title="205. ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABY5WXQYTSxBA_QDYQtEuHfa/205.%20%E1%80%95%E1%80%8B%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="206" title="206. သန္လၽွင္ စစ္တမ္း " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACfw0eY1kB6Jdq-IaegySVWa/206.%20%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%81%BD%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="207" title="207. ႐ုပ္ထူး၊ နာမ္ထူး " artist="(ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAA4bn5r8uMSEoFCG3Hg3PuWa/207.%20%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%81%8A%20%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%B0%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="208" title="208. ကံတြဲ၊ ညဏ္တြဲ တရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABdOlnly8PseNbjfyuiAcpua/208.%20%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%81%8A%20%E1%80%8A%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%B2%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="209" title="209. ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ထီးတန္း..." artist="(ဦးဥကၠ႒)" url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACbByPaA39eorBe_oyq5bBNa/209.%20%E1%80%95%E1%80%8B%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%281%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="210" title="210. ခႏၶာ၏အနတၱ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADfJatROQzpoH7P4CDKQ7ZPa/210.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%81%8F%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%90%E1%81%B1.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="211" title="211. ကံဝိဇၨာသုံးမ်ိဳး " artist="(ဦးဥကၠ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAC-LQDOFv0I9rnXoYtIOziVa/211.%20%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%9D%E1%80%AD%E1%80%87%E1%81%A8%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="212" title="212. ေမတၱာပို႔ (1) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADUvPKzdtgZzNicfUG5E6F3a/212.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%20%281%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="213" title="213. ဘီလူးကၽြန္းေဟာတရား " artist="(ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACOObNnNsaLVb9rwS7ZtWyJa/213.%20%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%80%E1%81%BD%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="214" title="214. ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္စစ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADr3Od80NVFy810PpeEPiwra/214.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="215" title="215. ခ်ည္တိုင္တရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABVuzl9jzkoCfI5VzOsIvgJa/215.%20%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="216" title="216. အဖြားအိုမေသပါနဲ႔ဦး (2) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABUy1CpPlvImX2IuSUJ5n-Ka/216.%20%E1%80%A1%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94%E1%80%A6%E1%80%B8%20%282%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="217" title="217.ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္း " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACupdgmbW06wgXoT5xp2WvZa/217.%20%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%A5%E1%80%B1%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="218" title="218. ေခမာမိဘုရား(1) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABPnQEkadB6mYKuGlVNObrZa/218.%20%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%98%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%281%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="219" title="219. ေခမာမိဘုရား(2) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAA95jcoBEn8Dkmu8_38Fi2na/219.%20%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%98%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%282%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="220" title="220. ဓမၼဒိႏၵ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAyCYv-p4bjmI6cN3il1yeVa/220.%20%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%92%E1%80%AD%E1%82%8F%E1%81%B5.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="221" title="221. သီရိမာ " artist="(ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACeR9o84poJwmT8LFIYH3BKa/221.%20%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="222" title="222. ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး " artist="(ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADUBWmCbgQqNgB3Ub1OEBXca/222.%20%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="223" title="223. ညီေတာ္မင္းနန္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABMU2JFlPr8DvKiZ84V9oyla/223.%20%E1%80%8A%E1%80%AE%E1%80%B1%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%94%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="224" title="224. မိေဒြးေတာ္ေဂါတမီ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABFxkjLR82LhfQfDUcQAPXda/224.%20%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%92%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%82%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%99%E1%80%AE.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="225" title="225. ေရခန္းငါးမျဖစ္မယ့္... " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADAvx7u5f6Q8pYJGpyWDNQNa/225.%20%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%9D%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="226" title="226. ပုတီးႏွင့္စိတ္ပုတီး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADUqG-PerHYnEIo6seHvKrza/226.%20%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AE%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="227" title="227. စိတ္သုံးစိတ္တရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAp_CtAyQ7jiUoB3ItFqLYUa/227.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="228" title="228.နိဗၺာန္ေလးဆင့္ျမင္ပုံ (1) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADspHosM1nLXVut13Pc459Oa/228.%20%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%97%E1%81%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6%20%281%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="229" title="229. နိဗၺာန္ေလးဆင့္ျမင္ပုံ(2) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABbpTDFlewwE6NrizifBxdba/229.%20%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%97%E1%81%BA%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6%282%29.mp3?dl=1" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="230" title="230. ေနသုံးစင္း၊ လသုံးစင္း " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAC40-JdGAiwX4zUEB3m96PSa/230.%20%20%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%81%8A%20%E1%80%9C%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="231" title="231. မိစာၦသမၼာတရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACC6Dal4AH3ccXDSG6rlk7ya/231.%20%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%85%E1%80%AC%E1%81%A6%E1%80%9E%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="232" title="232. ဝိပသနာအလုပ္ေပးတရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAB5AWTA3SH4qr6Uw0DdUxM6a/232.%20%E1%80%9D%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="233" title="233. သရဏဂုံ(၃)ပါး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAC4q8iY7lLj_vDaRQdWUuSma/233.%20%E1%80%9E%E1%80%9B%E1%80%8F%E1%80%82%E1%80%AF%E1%80%B6%28%E1%81%83%29%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="234" title="234. မိလကၡမုဆိုးဥပမာေပးတရားေတာ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAB3c80YTkD9DJogBp497qc9a/234.%20%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="235" title=" 235. ခႏၶာငါးပါးျဖစ္ပုံတရား(1) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAnEUgbErn7ecp1830BMIK0a/235.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%281%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="236" title="236. ခႏၶာငါးပါးျဖစ္ပုံတရား(2) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADwDO0K3r7-M-36hM03JM4oa/236.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%282%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="237" title="237. အလူေလးဆရာေတာ္ႏွင့္... " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABHF3I6XgxfGJX8142ikBRHa/237.%20%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%96.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="238" title="238. စိတ္အစဥ္ႏွင့္ပညတ္ပယ္ပုံ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAC3ZsYjc7sOCgA2xdJfniX0a/238.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="239" title="239. ေခမာစာရီ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAD6-3YGajmx0_w1FX5_oWNBa/239.%20%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="240" title="240. ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADv3X2eA4fnuv_K7BnDmJWWa/240.%20%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%85%E1%80%B9%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="241" title="241. အတၱ၊ အနတၱ... " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAC80_xfm52IqlsZDcbH0UK9a/241.%20%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%81%B1%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%90%E1%81%B1%E1%81%8A%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%81%8A%20%E1%80%99%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="242" title="242. သၾကၤန္တရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADAmSB1HNxvYD5Lx2kcikOQa/242.%20%E1%80%9E%E1%81%BE%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="243" title="243. မမေလးျမင္းေပၚတင္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAA1aDwtdNSY8BQtOL3KEhZ5a/243.%20%E1%80%99%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="244" title="244. သာသနာႏွင့္ဓမၼ သာသနာ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABRjXxcrTMPlSOXsdcQBSzwa/244.%20%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%AC%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="245" title="245. အဂုလႋမာလ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABczLx7Hi8OW1GVp17aMVIVa/245.%20%E1%80%A1%E1%80%82%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%82%8B%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9C.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="246" title="246. ကံတြဲ၊ ညဏ္တြဲ တရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACY4v0Jlg9dTAVff9DRNpB_a/246.%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%81%8A%20%E1%80%8A%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%B2%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="247" title="247. ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ထီးတန္း..(1) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAA8qqr48xiTBIpn5l2LHk5fa/247.%20%E1%80%95%E1%80%8B%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%281%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="248" title="248. ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ထီးတန္း...(2) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACmhncupV2ppp4YUh4mvssaa/248.%20%E1%80%95%E1%80%8B%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%282%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="249" title="249. သီလေလးမ်ိဳးႏွလုံး..." artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACbcJmkMU5tE2af0Dvhbx2Ka/249.%20%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="250" title="250. ေမတၱာပို႔ (1) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACi-JVPXsR1ofESrCsRFCKSa/250.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%20%281%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="251" title="251. ေမတၱာပို႔ (2) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABAaTHrgmciVWbTsI6IEsZfa/251.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%20%20%282%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="252" title="252. ေရာင္ေတာ္ျပန္တရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACckfTwGXR0lcNKQMiTEUKqa/252.%20%20%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="253" title="253. ဆရာ(၂) မ္ိဳး(1) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAl4ayIw2gnTBTF8uomAxb0a/253.%20%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%20%28%E1%81%82%29%20%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%20%281%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="254" title="254. ဆရာ(၂) မ္ိဳး(2) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAC1aCK-gEo4VqwZLrReyQUia/254.%20%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%20%28%E1%81%82%29%20%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%20%282%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="255" title="255. စူဠေသာတပန္၊ မဇၩိမ... " artist=" (ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADAN_WNQJNhHFYltukHDVEGa/255.%20%E1%80%85%E1%80%B0%E1%80%A0%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%99%E1%80%87%E1%81%A9%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="256" title="256.ဒုလႅပတ္၊ အဝိဇၨာ... " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAA0RQZyDeHsyZs7lYSSJ7Y6a/256.%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%82%85%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%9D%E1%80%AD%E1%80%87%E1%81%A8%E1%80%AC%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%9D%E1%80%AD%E1%80%87%E1%81%A8%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="257" title="257. ေက်ာက္သေဘၤာဆရာေတာ္..(1) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADyHP844N8bLK98YqDcCo7Sa/257.%20%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%81%BF%E1%80%96%20%281%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="258" title="258. ေက်ာက္သေဘၤာဆရာေတာ္..(2) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADXhkj1Uv6YfpeBrKw5P9aKa/258.%20%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%96%282%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="259" title="259. သီလေလးမ်ိဳး (1) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAB7sFuExjrh4WxhTiceJa-ia/259.%20%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%20%281%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="260" title="260. သီလေလးမ်ိဳး (2) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAB18Gzl_rcRxbcznYAqtsSva/260.%20%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%20%282%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="261" title="261. ႏွစ္မဂ္ႏွစ္ဖိုလ္တရား (1) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAC1yBktvZRDgl0bDTxyCZ0_a/261.%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%20%281%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="262" title="262. အသိမွားလို႔သံသရာလည္ (1) " artist=" (ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACNqUR4RQ8h1HQ229JQBF8qa/262.%20%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9E%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%B9%20%281%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="263" title="263. ေသာတပန္သုံးမ်ိဳးသုံးစား " artist=" (ဦးသိရီဓမၼ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAB1SaR8ra47F2pb8gRjZeYHa/263.%20%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="264" title="264. အစြယ္ငါးေခ်ာင္းခ်ိဳးနည္း... " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAfTA4ce6Yxf3dFKq1aix2ya/264.%20%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="265" title="265. ကံသုံးကံမွညဏ္သုံးညဏ္တရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACUYRsp5dlNTUSBZWL8lV7Ja/265.%20%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%8A%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%8A%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="266" title="266. သတိပ႒ာန္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABHXKWazyPyoia318LxtZi2a/266.%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%95%E1%82%92%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="267" title="267. ဒြာရသညာအလိမ္ခံရ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACKmP7FhYdOOjq82b3xEuoFa/267.%20%E1%80%92%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%9B.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="268" title="268. ရခဲေသာဒုလႅပတ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADFeaIOqYvAMYrvQMmYxqvXa/268.%20%E1%80%9B%E1%80%81%E1%80%B2%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%82%85%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="269" title="269. ကံျဖစ္ ကံပ်က္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADFDfMIHNkLCGm1A6L3__jMa/269.%20%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%20%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="270" title="270. သိ၊ ပယ္၊ စိုက္၊ ပြါး " artist=" (ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADNCGIoGj6L02suLjt_kPPpa/270.%20%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%81%8A%20%E1%80%95%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="271" title="271. လယ္၊ ရပ္၊ လြတ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAD6LXp0wZNhGSaMqle_celpa/271.%20%E1%80%9C%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="272" title="272. အက်င့္မွန္မွခ်မ္းသာရ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAC8-5RH54K_unxJeiptKHXwa/272.%20%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9B.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="273" title="273. မဂ္၄တန္၊ ဖိုလ္၄တန္.. " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABjIVAl_8_LQiNMbXDfwUTPa/273.%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%80%B9%E1%81%84%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%B9%E1%81%84%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%20%E1%81%84%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="274" title="274. လကၡဏာအျမင္ဘရိတ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAC_tTcxSCkjS7Jc2tjdDTeja/274.%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="275" title="275. မိတ္ေကာင္းမွခ်မ္းသာရ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAz71k_jHdG0yDS10hVYNo-a/275.%20%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%9B.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="276" title="276. အာနာပါနႏွင့္ဓါတ္.. " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACcJKH8Kp5P8FdKDefIc_zna/276.%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%94%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%93%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%B9%20%20%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="277" title="277. အေၾကာင္းသတ္၊ အက်ိဳးသတ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACmIVMokLqypkwLMqS_o7SLa/277.%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="278" title="278. လူမိုက္ေလးပါးေရွာင္.." artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACOGtWeZKiqJN9YA4nm6uVma/278.%20%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%81%BE%E1%80%80.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="279" title="279. ကံမၼသကၠာက်ခ်င္ရာ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABEZEiSNcSDqE7uUULyoHd9a/279.%20%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9E%E1%80%80%E1%81%A0%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="280" title="280. စိတ္သုံးစိတ္ႏွင့္ညဏ္.. " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADBGMok3RmVGMQFSM0aW5m6a/280.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%8A%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="281" title="281. ကုသိုလ္ကံေစတနာ.. " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAozh5Pz0Bh0bzsYRG7BsZDa/281.%20%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%AC%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="282" title="282.အသိတရား၊ အရွိတရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABZCXnCbSe-gKOVQoduPp2ta/282.%20%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="283" title="283. စိေတၱန နိယေတ.. " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACwChUu-6S-scCmVey2X_QXa/283.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%94%20%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%B1%E1%80%90%20%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%80.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="284" title="284. ဥပါဒ္ ထီေဖ်ာက္.. " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACWFgmV42jYb-psl1vD3-85a/284.%20%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%B9%20%E1%80%91%E1%80%AE%E1%80%B1%E1%80%96%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%80%98%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="285" title="285. ေရႊဥေဒါင္းႀကီးႏွင့္သီလ.. " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADdhW59Dj32lNaRFtVIm9jKa/285.%20%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%A5%E1%80%B1%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%81%84%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="286" title="286. ပညတ်မှပမတ်သို့တရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABOzcDG6qle2EXMbrq7n19qa/175.%20%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%95%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="287" title="287. ေလာကုတၱရာ သရဏဂုံ.. " artist=" (ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAC43ZqoNLQ3zHvACDnWsZR5a/287.%20%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%20%E1%80%9E%E1%80%9B%E1%80%8F%E1%80%82%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="288" title="288. သစၥာ(၄)ပါး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABPD0jwESRscX27OOArck1Ha/288.%20%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%28%E1%81%84%29%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="289" title="289. ငါျမင္တာကေလးအျမင္ " artist="(ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAB8hB4EIbbU3xkgsl4Sjl7_a/289.%20%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="290" title="290. ေဝဒနာ၏သေဘာတရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACjO3cLaZRxMMin6TFh18ZOa/290.%20%E1%80%B1%E1%80%9D%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%E1%81%8F%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="291" title="291. အားကိုးမမွားနဲ႔ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAD3wO46hbE4HxfBn5_yQTZLa/291.%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="292" title="292. က်င့္စဥ္တရားသတိ၄ပါး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACWzNQ4oU7XkbytUNg-UVina/292.%20%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%E1%81%84%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="293" title="293. အသိ(၄)မ်ိဳး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACOjUkD4xp1VOCELYPYCk3ha/293.%20%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%28%E1%81%84%29%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="294" title="294. ပယ္အပ္ေသာအသိ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABoh-aNL7J3kWg1aqqpX1ZQa/294.%20%E1%80%95%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="295" title="295. နိမိတ္၃ပါး " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACymkOmsgCG8zsGLXfhusWVa/295.%20%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%83%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="296" title="296. အသိ၃စားနဲ႔ခႏၶာ... " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABUw09f3gfejPhUoitPRLgUa/296.%20%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%81%83%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%8B%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="297" title="297. သဲအင္းဂူဓမၼတည္ဇာတ္လမ္း " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAD4S-P2SqN6UIN8pTtgzHCa/297.%20%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%82%E1%80%B0%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%90%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="298" title="298. ျဖစ္စဥ္က်င့္စဥ္၊ ေထ႐ုပၸတၱိ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACz6VbEisTYPojsrfVDjWDWa/298.%20%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%B1%E1%80%91%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%AD.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="299" title="299. အရိယာစိတ္၄ပါး " artist="(ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAlpbmo7klg9Ta08j9jdbhsa/299.%20%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%84%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="300" title="300. မီးသုံးပါးတရား " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADQTSpMd54YZt2XSW_NpPpla/300.%20%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download