ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

မူလသဲအင်းဂူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဥက္ကဋ္ဌ-4

ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဥက္ကဋ္ဌ

[crazyplayer_narrow id="301" title="301. သမထနဲ႔ဝိပသနာ" artist=" ( ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAARh4Koyc6GrYaQ927QKTRTa/301.%20%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%91%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94%E1%80%9D%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="302" title="302. ပုထုဇဥ္အႏြယ္ျဖတ္ပုံ.mp3 " artist="(ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAB3Y-z_IhL82IRvRfP6LRyqa/302.%20%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%87%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%82%8F%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="303" title="303. အကာလိေကာ " artist="(ဦးဥကၠ႒ၼ)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADLXzHItbyaW4ZF0IPb06JQa/303.%20%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="304" title="304. ဦးစုရ၏ေလၽွာက္ထားခ်က္ " artist="(ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACh7LfHiQFl5Xc04HcedkBYa/304.%20%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%81%8F%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%81%BD%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="305" title="305. နယ္ေျပာင္း၊ ဓားျပတိုက္၊ ေထာင္က်" artist=" (ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABWmoRAUIOoGCCpab-OU_EDa/305.%20%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%81%8A%20%E1%80%93%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%81%8A%20%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%BA.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="306" title="306. ေမွာ္ဘီျပန္ေရာက္ဓားျပတိုက္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAA9KJi6mspYnM_jBSid3_J4a/306.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%93%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="307" title="307. တရားက်င့္ၿပီ(1) " artist="(ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACbHpoDtE2I59sjgOTuT-03a/307.%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE%281%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="308" title="308. တရားက်င့္ၿပီ(2) " artist=" (ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAT9MTmX_ck_AnSedKSWPYta/308.%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE%282%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="309" title="309. တရားက်င့္ၿပီ (3) " artist="(ဦးဥကၠ႒)" url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADOYybJfflOZA0pDjeZ8x6Ca/309.%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE%20%283%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="310" title="310. သန္လၽွင္ စစ္တမ္း " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADEKHNd4NByCYGV4wD2kuA-a/310.%20%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%81%BD%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="311" title="311. ေက်ာက္သေဘၤာဆရာေတာ္ႏွင့္ အေမးအေၿဖ (1) " artist="(ဦးဥကၠ႒) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAC62xyZQhg_Qa9SFUbGDSSia/311.%20%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%81%BF%E1%80%96%20%281%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="312" title="312. ေက်ာက္သေဘၤာဆရာေတာ္ႏွင့္ အေမးအေျဖ(2) " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABJg2QS-R-IeylFQWJxc46Sa/312.%20%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%96%282%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="313" title="313. ဝိပႆနာယာနိက " artist="(ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAXthQRjGDf55d7hxvLT4eoa/313.%20%E1%80%9D%E1%80%AD%E1%80%95%E1%82%86%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%80.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="314" title="314. သဲအင္းဂူ (အထူး).mp3 " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACrPyYVGq7oWQgnIog3SVDta/314.%20%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%82%E1%80%B0%20%28%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%B0%E1%80%B8%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="315" title="315.တကၠသိုလ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACBr7ZXaE8UKnZWJo5C9mmqa/315.%E1%80%90%E1%80%80%E1%81%A0%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="316" title="316. အပါယ္ပိတ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAhKD0yfdEuxvjrId7c3wX2a/316.%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="317" title="317. အသုဘ.mp3 " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAN4wLvopBS8RUtkbZjJJIsa/317.%20%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%98.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="318" title="318. မဂၤလာေတာင္ညြန႔္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAD7edAZZEhuyIa7Lyb0gU1la/318.%20%E1%80%99%E1%80%82%E1%81%A4%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%8A%E1%80%BC%E1%80%94%E1%82%94%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="319" title="319. ေျမနီကုန္း.mp3 " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABbow-ltI1hrGaUCs8Clz7Ra/319.%20%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%AE%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="320" title="320. ေမာ္လၿမိဳင္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAD1pbrcDPwFqEiim3-3udOva/320.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%84%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="321" title="321. တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ုံ " artist="(ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADaTTUYrY6_VzWvRbb-NjMoa/321.%20%E1%80%90%E1%80%80%E1%81%A0%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%B9%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%AC%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%B6.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="322" title="322. ေကာ့မွူး.mp3 " artist="(ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AADQHFURkRRCNdRtFDZ_gFOja/322.%20%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B0%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="323" title="323. ေမွာ္ဘီ.mp3 " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABT_Oi41jn6KdBADDxbopDua/323.%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%AE.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="324" title="324. ထားဝယ္ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAAAcPaDgkP8IeWfmJ-uJsW-a/324.%20%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9D%E1%80%9A%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="325" title="325. ႏွင္းပုလဲ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACZtgPlpC6jAdf1FvQKTNrxa/325.%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%B2.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="326" title="326. ကမၻာေအး.mp3 " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AABA7KTNYg_xqmOPp5fhljKYa/326.%20%E1%80%80%E1%80%99%E1%81%BB%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="327" title="327. တာေမြ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AAD-6gC69Nny2PSwd_R2eVpqa/327.%20%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="328" title="328. ေျမာက္ဥကၠလာ " artist=" (ဦးဥကၠ႒) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/z872k5m8aicgfpn/AACno1eoX9nzo3qsRGaK_EK8a/328.%20%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%80%E1%81%A0%E1%80%9C%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download