ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

လူသစ်တရားစခန်း (မင်းဓမ္မ) – (၅.၂.၂၀၁၆ ~ ၁၂.၂.၂၀၁၆)

လူသစ်တရားစခန်း (မင်းဓမ္မ)

1. မင်းဓမ္မလူသစ်-တရားစခန်းဖွင့်ပွဲ ဩဝါဒ (၅၊၀၂၊၂၀၁၆) - ဦးသီရိဓမ္မ

2. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (ပထမနေ့) ဩဝါဒ (၅၊၂၊၂၀၁၆) - ဦးကေလာသ

3. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (ဒုတိယနေ့) ဩဝါဒ (၆၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၁) - ဦးသီရိဓမ္မ

4. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (ဒုတိယနေ့) ဩဝါဒ (၆၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၂) - ဦးကေလာသ

5. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (ဒုတိယနေ့) ဩဝါဒ (၆၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၃) - ဦးကေလာသ

6. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (တတိယနေ့) ဩဝါဒ (၇၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၁) - ဦးကေလာသ

7. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (တတိယနေ့) ဩဝါဒ (၇၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၂) - ဦးကေလာသ

8. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (စတုတ္ထနေ့) ဩဝါဒ (၈၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၁) - ဦးကေလာသ

9. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (စတုတ္ထနေ့) ဩဝါဒ (၈၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၂) - ဦးစန္ဒောဘာသ

10. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (စတုတ္ထနေ့) ဩဝါဒ (၈၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၃) - ဦးကေလာသ

11. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (စတုတ္ထနေ့) ဩဝါဒ (၈၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၄) - ဦးစန္ဒောဘာသ

12. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (ပဉ္စမနေ့) ဩဝါဒ (၉၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၁) - ဦးကေလာသ

13. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (ပဉ္စမနေ့) ဩဝါဒ (၉၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၂) - ဦးကေလာသ

14. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (ပဉ္စမနေ့) ဩဝါဒ (၉၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၃) - ဦးသီရိဓမ္မ

15. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (ပဉ္စမနေ့) ဩဝါဒ (၉၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၄) - ဦးကေလာသ

16. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (ဆဋ္ဌမနေ့) ဩဝါဒ (၁၀၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၁) - ဦးကေလာသ

17. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (ဆဋ္ဌမနေ့) ဩဝါဒ (၁၀၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၂) - ဦးစန္ဒောဘာသ

18. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (ဆဋ္ဌမနေ့) ဩဝါဒ (၁၀၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၃) - ဦးကေလာသ

19. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (ဆဋ္ဌမနေ့) ဩဝါဒ (၁၀၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၄) - ဦးစန္ဒောဘာသ

20. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (သတ္တမနေ့) ဩဝါဒ (၁၁၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၁) - ဦးစန္ဒောဘာသ

21. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (သတ္တမနေ့) ဩဝါဒ (၁၁၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၂) - ဦးကေလာသ

22. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (သတ္တမနေ့) ဩဝါဒ (၁၁၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၃) - ဦးသီရိဓမ္မ

23. မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (နောက်ဆုံးနေ့) ဩဝါဒ (၁၂၊၂၊၂၀၁၆) - ဆရာတော် ဦးစန္ဒောဘာသ

မင်းဓမ္မ လူသစ်-တရားစခန်း (ပဉ္စမနေ့) ရှူကွက် (၉၊၂၊၂၀၁၆) - အပိုင်း (၃) - ဦးသီရိဓမ္မ

သင်္ကန်းအလှူမှတ်တမ်း