ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

2014 ဝါကြိုရှု့ကွက်များ

2014 ဝါကြိုရှု့ကွက်များ

[crazyplayer_narrow id="1" title="1.၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -1 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AADybWVFyjoaJsybTNzPkyzza/064%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-1.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="2" title="2. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -2 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AACGkZF7JP3IR3yqe4HwL5EMa/065%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-2.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="3" title="3. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -3 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AABpxfCkQz4YkW2KzpG6K_Ata/066%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-3.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="4" title="4. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -4 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AAAvGszOcqrumo1DchHX2SsJa/067%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-4.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="5" title="5. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -5 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AABqNxZ3ukbkXvUB27XcTM5xa/068%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-5.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="6" title="6.၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -6 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AADTutH-LPs4hJ-Qduf4yHIBa/069%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-6.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="7" title="7. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -7 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AABisiFxn75xcpFl70T8jJLFa/070%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-7.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="8" title="8. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -8 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AACHbvkpIH5b5ymJ1i-Zdg4qa/071%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="9" title="9. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -9 " artist=" (2014) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AACw9AWsJb8k3FRctdVryBGra/072%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="10" title="10. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -10 " artist=" (2014) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AAAp_BVi2cd4QTu4oOKwXHk_a/073%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-10.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="11" title="11. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -11 " artist="(2014) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AAAjM7kUiEJ26jLFRdc5kWfEa/074%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-11.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="12" title="12.၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -12 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AAD7OKygJlw0JtZq97eZO0oba/075%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-12.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="13" title="13. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -13 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AAD6os7KaBsLJ9tqfknR5ad3a/076%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-13.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="14" title="14. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -14 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AAA-pJKdQpGSGbkWgmgCyADZa/077%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-14.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="15" title="15. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -15 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AADIVN2SQQ0cJjTFse8eQvqza/078%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-15.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="16" title="16.၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -16 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AADlax43lNUiEn9adpwErqN3a/079%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-16.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="17" title="17.၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -17 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AABr_8Td5-9ZKwA5J4OYXEgJa/080%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-17.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="18" title="18. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -18 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AAAVv0VcbLgWQUEDo-533_Mua/081%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-18.mp3?dl= 1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="19" title="19. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -19 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AADoPx1FZ2bJNp_IExjNxAxra/082%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-19.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="20" title="20. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -20 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AAAAwVx6I1DUSCimdZd19GTMa/083%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-20.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="21" title="21.၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -21 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AACts0iUbMw9eM8-xhETwuWsa/084%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-21.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="22" title="22. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -22 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AAAB1a-AEmv6ORfZeOQSnlRRa/085%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-22.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="23" title="23. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -23 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AAAcJuWAAGhdTFVSwEh6_YTja/086%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-23.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="24" title="24. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -24 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AAAhAB8Ll--fnnzabeJccPCda/087%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-24.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="25" title="25.၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -25 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AAAfBgvY0qSwP-rrr9yC2Po0a/088%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-25.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="26" title="26. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -26 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AABgGdrG73ksSSV9663qZtMFa/089%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-26.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="27" title="27. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -27 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AADXI48_O7yWs43Yr2atAqZca/090%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-27.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="28" title="28. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -28 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AAC_sC26NxV03FNf7k4_UqcHa/091%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-28.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="29" title="29. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -29 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AAAW9BwtH9nfNtEZHzuwz2ula/092%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="30" title="30. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -30 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AACNeG_BuSzYWqYEDiNZS7-7a/093%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-30.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="31" title="31.၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -31 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AAC3TP9N1Jx54OaPadKCQflLa/094%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-31.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="32" title="32. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -32 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AACDu4XUfDxjAShZfvbULYlOa/095%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-32.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="33" title="33.၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -33 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AAAlG2YyC5JpL2r3POxPZOIwa/096%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-33.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="34" title="34. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -34 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AACSaIab0wOIWyq_eUs7kO3Ra/097%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-34.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="35" title="35. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -35 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AABm0O7KX39uUwUhfJRBRlXfa/098%20%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-35.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="36" title="36. ၀ါႀကိဳရႉကြက္မ်ား -36 " artist=" (2014) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/znfgzi6jnphsl1d/AAB5x0ninn9bVeZoGr9UyQOUa/099%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%202014%20-36.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download