ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

2015 ဝါကြို ၃ နာရီ ရှု့ကွက်များ

 

2015 ဝါကြို ၃ နာရီ ရှု့ကွက်များ

[crazyplayer_narrow id="1" title="1.၀ါႀကိဳ ၃ နာရီ ရႉကြက္မ်ား-1 " artist=" (2015) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AADFzShObRfADutr-LqYixnYa/220.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-1%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="2" title="2. ၀ါႀကိဳ ၃ နာရီ ရႉကြက္မ်ား-2 " artist=" (2015) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AACmm11TQFUXfUzxdN7XEJRfa/221.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-2%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="3" title="3. ၀ါႀကိဳ ၃ နာရီ ရႉကြက္မ်ား-3 " artist=" (2015) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AABZrWCOIs1J0gK6AR4iWuSBa/222.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-3%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="4" title="4. ၀ါႀကိဳ ၃ နာရီ ရႉကြက္မ်ား-4 " artist=" (2015) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AACqGpSnaV2l_UbHRlZ36W3pa/223.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-4%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="5" title="5. ၀ါႀကိဳ ၃ နာရီ ရႉကြက္မ်ား -5 " artist=" (2015) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AACuHxTbtwWs9aFfHN3QK6_ja/224.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-5%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="6" title="6. ၀ါႀကိဳ ၃ နာရီ ရႉကြက္မ်ား -6 " artist=" (2015) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AAA2koLA70oEvNexStrVX_Rpa/225.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-6%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="7" title="7. ၀ါႀကိဳ ၃ နာရီ ရႉကြက္မ်ား-7 " artist=" (2015) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AAB4gR6aaZzsL89dm38jIMqYa/226.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-7%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="8" title="8. ၀ါႀကိဳ ၃ နာရီ ရႉကြက္မ်ား-8 " artist=" (2015) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AABhnadmYuDymbe8Jh4QD3vaa/227.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-8%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="9" title="9. ၀ါႀကိဳ ၃ နာရီ ရႉကြက္မ်ား -9 " artist=" (2015) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AAAVlKoicdibVaHjx5exmJkya/228.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-9%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="10" title="10. ၀ါႀကိဳ ၃ နာရီ ရႉကြက္မ်ား -10 " artist=" (2015) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AACkcuYj0YqWX92w5VwbD86Ha/229.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-10%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="11" title="11. ၀ါႀကိဳ ၃ နာရီ ရႉကြက္မ်ား-11 " artist="(2015) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AABGi9hu6CrWYQnCK0msoZ85a/230.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-11%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="12" title="12.၀ါႀကိဳ ၃ နာရီ ရႉကြက္မ်ား-12 " artist=" (2015) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AADa1NPJPb2_et_T-KxYhM5Ka/231.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-12%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="13" title="13. ၀ါႀကိဳ ၃နာရီ ရႉကြက္မ်ား -13 " artist=" (2015) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AADWke52E1BOJSgktLXhRadRa/232.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-13%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="14" title="14. ၀ါႀကိဳ ၃ နာရီ ရႉကြက္မ်ား-14 " artist=" (2015) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AAAmcIHbvnFQ7boYrnTguApFa/233.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-14%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="15" title="15. ၀ါႀကိဳ ၃ နာရီ ရႉကြက္မ်ား-15 " artist=" (2015) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AADMwUK_FlsVcubBBspp8H4Pa/234.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-15%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="16" title="16. ၀ါႀကိဳ ၃ နာရီ ရႉကြက္မ်ား-16 " artist=" (2015) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AADvQc__qzqrNjKXE_V7swRSa/235.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-16%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="17" title="17. ၀ါႀကိဳ ၃နာရီ ရႉကြက္မ်ား -17 " artist=" (2015) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AAB-Aj9A7F2JC3CmpIlCRdT4a/236.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-17%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="18" title="18. ၀ါႀကိဳ ၃ နာရီ ရႉကြက္မ်ား-18 " artist=" (2015) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9c84wwj0fzt3oid/AABYzmTHV164h7C-bHqI5iqba/237.%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%20%E1%81%83%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AE%20%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-18%20%282015%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download