ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

2016 Dec လက္ခဏာစခန်း ရှု့ကွက်များ

2016 Dec လက္ခဏာစခန်း ရှု့ကွက်များ

[crazyplayer_narrow id="1" title="1. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း(၁) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AAAsJ-ISfxLOadgECblT38Sta/305%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-1.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="2" title="2. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း(၂)" artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AAC1ieBEaX7i0JEKXh3iuUuLa/306%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-2.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="3" title="3. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း(၃) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AABBpUDDzsaqlUHdiRaH2zkza/307%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-3.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="4" title="4. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၄ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AACYYSvfUdzEspHwQ4A1CMtfa/308%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-4.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="5" title="5. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၅ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AAAtywDQPHi4UI1Mng8M42Lca/309%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-5.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="6" title="6. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၆ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AAC-UpE57L6sGGOc0NsO6Ym2a/310%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-6.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="7" title="7. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၇ )" artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AAAlBpHF5lunlLm260YeCGnca/311%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-7.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="8" title="8. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၈ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AABUZzF5n-BgV3mGPFmNWC7ra/312%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="9" title="9. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၉ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AADI0dAak1Pm4ZVdTrtkh9G4a/313%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="10" title="10. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၁၀ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AABgdjVP199anz2HrhLbCDUra/314%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-10.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="11" title="11. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၁၁ ) " artist="( 2016 ) Dec " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AAB0a2gqpuyVyY5SUql8VCyEa/315%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-11.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="12" title="12. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၁၂ )" artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AADv5aPMFLhHRrGqZfI2-Eq_a/316%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-12.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="13" title="13. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၁၃ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AAANghZccgfmLGzF8XepuMU6a/317%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-13.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="14" title="14. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၁၄ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AACBNKSNrphDNoQlpc461BNpa/318%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-14.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="15" title="15. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၁၅ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AADPTqkPSfbeXoPWg9qN6EoOa/319%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-15.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="16" title="16. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၁၆ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AABl7gS8aCoEMwMkCRvpv0B_a/320%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-16.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="17" title="17. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၁၇ )" artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AABakO9xL4Cxu-EsDMHKLGlaa/321%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-17.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="18" title="18. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၁၈ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AACtWlY9dsK6RvYnxzEw_QEGa/322%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-18.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="19" title="19. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၁၉ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AACqqQe63gn_JDkO-w-Nd_5xa/323%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-19.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="20" title="20. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၂ )" artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AADRvhjMsPOS0dvJB9bTP0Gga/324%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-20.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="21" title="21. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၂၁ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AACBThp1WXQCcAV6dHnxFe6ga/325%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-21.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="22" title="22. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၂၂ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AADpoWWGeS7-ppk5l6JDmg6La/326%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-22.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="23" title="23. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၂၃ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AABfSPhxbW--i4mnuqnecBaya/327%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-23.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="24" title="24. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၁ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AAB-oRYXNTv3UrTu30kgQo1Ga/328%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-24.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="25" title="25. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၂၅ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AAAGRAqlMCddtZk1sTwBNz5ma/329%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-25.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="26" title="26. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၂၆ )-26 " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AABdznHaqLUpQRsC8v9sRu7Ca/330%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-26.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="27" title="27. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား အပိုင္း( ၂၇ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AACXWA5CA8IwqHELxRtjw4W9a/331%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-27.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="28" title="28. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၂၈ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AAAUpjVnzkeAurICRMZhKzYva/332%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-28.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="29" title="29. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၂၉ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AADEH4jsq94VtWf0-qKxMHwGa/333%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="30" title="30. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း ( ၃၀ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AAAvTaq-pxh8M_UBDpGNzakca/334%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-30.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="31" title="31. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း ( ၃၁ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AAAhNcKbFrAc-qF7PHNgTLqUa/335%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-31.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="32" title="32. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၃၂ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AAA727NiMzbob8QUxZaJP-E8a/336%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-32.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="33" title="33. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၃၃ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AAAIWbCfXXA5zgdr-2SHi82Ka/337%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-33.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="34" title="34. လကၡဏာစခန္းရႉကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၃၄ ) " artist=" ( 2016 ) Dec " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/i1l3weycdad26vq/AACC_QaQpzybc-pdAaPPO6Jva/338%20%202016%20Dec%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-34.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download