ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

2017 ပြင်ဦးလွင် ရှု့ကွက်များ

2017 ပြင်ဦးလွင် ရှု့ကွက်များ

[crazyplayer_narrow id="1" title="1.ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင္႔ သစၥာအဓိဌာန္" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AABcyM9Fj4nnrQjhpfwt94-na/513.%E1%80%9B%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%20%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%93%E1%80%AD%E1%80%8C%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="2" title="2. ေက ေ၀ဒနာ အလြတ္" artist="(2017)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AABurhLaZ1VGfbZ9W6ot8HYYa/514.%20%E1%80%B1%E1%80%80%20%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%AC%20%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="3" title="3.ၿပင္ဦးလြင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၁ )" artist="( 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AABpxi6-zokiPEva7jdKBZHva/515.%20%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%81.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="4" title="4.ထိ ၊သိ ၊သတိ" artist=" ( 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AADLHMIw3yJPGwh4hF4RgiBwa/516.%20%20%E1%80%91%E1%80%AD%20%E1%81%8A%E1%80%9E%E1%80%AD%20%E1%81%8A%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="5" title="5. ၿပင္ဦးလြင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၂ )" artist=" ( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AAC9tX7cwc1rNhiWOIvHPz0qa/517.%20%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%82.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="6" title="6.စိတၱံ ၀ိပၸံလာသ" artist=" ( 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AADT3wu8J-YqEITT6AkvB_T-a/518.%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%B6%20%E1%81%80%E1%80%AD%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9E.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="7" title="7. ၿပင္ဦးလြင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၃ )" artist=" ( 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AADA9UEkDvyqhSDnDSQ6ByhRa/519.%20%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%83.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="8" title="8.ခႏၶာ ဥာဏ္လွည္႕" artist=" ( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AADghkVtyiDs92hGRK2tszbAa/520.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%20%E1%80%A5%E1%80%AC%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%82%95.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="9" title="9. ၿပင္ဦးလြင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၄ )" artist="( 2017 )" url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AAAOBLOEMzZNCTW4rAYLi9oda/521.%20%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%84.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="10" title="10. ေက ရုပ္ေဇာ ၊ စိတ္ေဇာ ၊ အာရံုေဇာ" artist="( 2017 )" url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AAA9z9FekJ2a7OH3MRbyglyza/522.%20%20%E1%80%B1%E1%80%80%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%87%E1%80%AC%20%E1%81%8A%20%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%87%E1%80%AC%20%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%87%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="11" title="11.ၿပင္ဦးလြင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၅ )" artist=" ( 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AAD4eItzjClWLLxofh2X9kuQa/523.%20%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%85.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="12" title="12. ေက အာရံု ႏွင္႔ အကၡရာ သညာ" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AACSsAorw4LqoUOq3X4Tlf7Ba/524.%20%20%E1%80%B1%E1%80%80%20%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%20%E1%80%A1%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%9B%E1%80%AC%20%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="13" title="13.ၿပင္ဦးလြင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၆ )" artist="( 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AACnBggIFnXXgyGYc3BWSB5ha/525.%20%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%86.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="14" title="14. ၿပင္ဦးလြင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၇ )" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AAAOo4202CEXPaixECxG899ba/526.%20%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%87.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="15" title="15 ေက ၀ဋ္ေႀကြး ၊ ကံေႀကြး" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AAA9HC8g2HnHYk7JVqdgfAGYa/527.%20%E1%80%B1%E1%80%80%20%20%E1%81%80%E1%80%8B%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B8%20%E1%81%8A%20%E1%80%80%E1%80%B6%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="16" title="16.ၿပင္ဦးလြင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၈ )" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AADySx_HrcOKtnJeE3lPoU_8a/528.%20%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%88.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="17" title="17.အေႀကြးကင္းမွ" artist=" ( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AAAdhTvoJiWUjjHNTKoQr2pra/529.%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="18" title="18. ၿပင္ဦးလြင္ ရွဳ႕ကြက္ ( 9 )" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AACiAt7svXDPsEsAaXhsIw0ra/530.%20%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%89.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="19" title="19. ေက ရုပ္ေပၚ အေႀကာင္းကင္းေအာင္" artist=" ( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AABDckrFu6p08dM_kuVjgTUqa/531.%20%20%E1%80%B1%E1%80%80%20%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="20" title="20. ၿပင္ဦးလြင္ ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( 10 )" artist="( 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AACaCUAw5Smn1aCZ2F2_chrta/532.%20%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%81%E1%81%80.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="21" title="21.ရုပ္ဇာတိ ၊ နာမ္ဇာတိ" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AADpmDsmA_Rs_QVBMcWl3JJHa/533.%20%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%20%E1%81%8A%20%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="22" title="22. ဆုေတာင္း" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AAD5zaKTpMzKDWSQuNGCFCvja/534.%20%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="23" title="23.မသိတာ...ရုပ္" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AADtYfGv8GH9yK5aZ0xxPLOUa/535.%20%E1%80%99%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%AC...%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%81%8A.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="24" title="24.ၿပင္ဦးလြင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၁၁ )" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AABHXnpqDNwLGp6rCD3Uiaxya/536.%20%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%81%E1%81%81.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="25" title="25. ေက ေမတၱာပို႔ အမွ်ေ၀" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AADs2zZ-C5tP0hFHLCF7HVafa/537.%20%20%E1%80%B1%E1%80%80%20%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%20%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%B1%E1%81%80.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="26" title="26.ၿပင္ဦးလြင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၁၂ )" artist="( 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/9t6n3ohjlyt03bt/AAAGhvG_dt38BqNeH74jrW8xa/538.%20%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%81%E1%81%82.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="27" title="27. စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၂၇ )" artist=" ( 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AAD_qm0jSqb4Gkvr_0_yLzXea/512.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%82%E1%81%87.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download