ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

2017 ဝါကြိုရှု့ကွက်များ

2017 ဝါကြိုရှု့ကွက်များ

[crazyplayer_narrow id="1" title="1. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁ " artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AAAnv-DOAib2N3fw9nPwBwHHa/458%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-1.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="2" title="2. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂ " artist=" ( 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AAAqCEk1MysryvaWYcMHcj9Ya/459%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-2.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="3" title="3. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၃ " artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AABSTn4NafXChVBdIy68XAiaa/460%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-3.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="4" title="4. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၄" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AABsHA9vu4z0OpFu0JByXp1_a/461%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-4.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="5" title="5. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၅" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AAC51yBnS6GVfIl7nFlfmcFRa/462%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-5.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="6" title="6. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၆ " artist=" ( 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AACVh1o6w2QghhUVPLb8fJlpa/463%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-6.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="7" title="7. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၇ " artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AAAlPUWauQwd-lmtBPl5cIe0a/464%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-7.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="8" title="8. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၈" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AACbH9jenznqMfwPZopOIJ0ca/465%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="9" title="9. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၉" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AADc-wpIHsZF-kLWBDfrSJbta/466%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="10" title="10. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၀ " artist=" ( 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AADpS5CwT6Vhh1200DcLuOQya/467%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-10.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="11" title="11. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၁ " artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AAAqZ7aR6qdIlfAykb6rp8KUa/468%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-11.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="12" title="12. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၂" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AAA9RehrAKJqwxwTtzUEKG-ga/469%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-12.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="13" title="13. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၃" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AADccMN7KFbOb46UHvu-sPBSa/470%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-13.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="14" title="14. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၄ " artist=" ( 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AAD_3mbSBWnpdmyPVMDS-y4Pa/471%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-14.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="15" title="15. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၅ " artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AABKmsXT5eCN2JNxT13f8rQAa/472%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-15.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="16" title="16. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၆" artist="( 00 - 6 - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AACU5BuaeZWLFxDTFLtnUiLma/473%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-16.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="17" title="17. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၇" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AAB4HWdauJEL2sv02hvs_zqHa/474%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-17.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="18" title="18. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၈ " artist=" ( 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AABpOznzax9xwXofGBo47JLaa/475%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-18.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="19" title="19. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၉ " artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AAAmTiRvmpTx2fxsHsbGRC53a/476%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-19.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="20" title="20. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၀" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AADYu3x8QMYfHfhGUP6qa4eda/477%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-20.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="21" title="21. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၁" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AAB2FNqo1J-kl4g0SMPx2EX9a/478%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-21.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="22" title="22. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၂ " artist=" ( 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AAD0hdz6N8vsOMdqbL31k6Z1a/479%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-22.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="23" title="23. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၃ " artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AAD32-GKpqahyrX27CkfHuxHa/480%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-23.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="24" title="24. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၄" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AACnmY98PLhYPLJBMjDwdU40a/481%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-24.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="25" title="25. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၅" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AAB1Ra215wA1OwDQ0zXW70eya/482%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-25.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="26" title="26. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၆ " artist=" ( 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AABaUljmDLMZPfDY_lQaUHnfa/483%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-26.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="27" title="27. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၇ " artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AAC1yBWuofFaF7o-nSFbZseja/484%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-27.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="28" title="28. ဝါႀကိဳရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၈" artist="( 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/agz0jqzigkob9rn/AAD-ng2utNmfT4bRG6SZoLJca/485%20%202017%20%E1%81%80%E1%80%AB%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%9B%E1%82%89%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-28.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download