ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

2017 April သံလျှင်စခန်း ရှု့ကွက်များ

(2017 ) April သံလျှင်စခန်း ရှု့ကွက်များ

[crazyplayer_narrow id="1" title="1. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁ " artist="( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AABKs3Xy35e8CpWln7orxdAga/429%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-1.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="2" title="2. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂" artist="( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AACKble4imTBR_Bgy_CtaS3Oa/430%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-2.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="3" title="3. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၃ " artist="( April - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AACm1JTNSNq-jQ8ZABDHWYNua/431%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-3.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="4" title="4. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၄ " artist=" ( April - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AAC5P1mMPiVIu7KToKA_C4NAa/432%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-4.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="5" title="5. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၅" artist=" ( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AAB7cNaZO-VKlBFZqv0qcq4ha/433%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-5.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="6" title="6. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၆" artist=" ( April - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AAAdWOFxI9muZm86I4pKkavia/434%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-6.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="7" title="7. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - 7" artist=" ( April - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AAAuh59BIYLjmidIK9KF9nwsa/435%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-7.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="8" title="8. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၈ " artist=" ( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AAAVvY46nxI-a1Pp93_ABtola/436%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="9" title="9. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၉ " artist="( April - 2017 )" url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AABczgYNpKUopHSxBh0kDFbpa/437%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="10" title="10. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၀" artist="( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AAAIWHW7ZWHV5Dw4mXh6cOFga/438%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-10.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="11" title="11. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၁ " artist=" ( April - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AAAnkuatA1W4MROjIaKUiTMra/439%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-11.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="12" title="12. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၂" artist="( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AABMhmQSclR-44_ExBQK__Tia/440%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-12.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="13" title="13. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၃" artist="( April - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AABJ6Jjm7J_GXUXYonw3n2sMa/441%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-13.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="14" title="14. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၄" artist="( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AAA5EZXBQcod38--w3ambqhKa/442%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-14.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="15" title="15. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၅" artist="( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AACwHMrUIslqe0JdrontXU4aa/443%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-15.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="16" title="16. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၆ " artist="( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AADn6tIyc_CJmeIwuyud1lbea/444%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-16.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="17" title="17. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၇" artist=" ( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AAAh-XIJlZG24f41iK3TzvEha/445%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-17.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="18" title="18. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၈ " artist="( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AADT0xXg-DrNtrtdxJ34nhNQa/446%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-18.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="19" title="19. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၉ " artist=" ( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AACMRfwdyg9D2pGXV3QC5X0ra/447%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-19.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="20" title="20. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၀" artist="( April - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AACNKeHtKV4XENOTX5B20Z3ta/448%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-20.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="21" title="21. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၁" artist="( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AAB488hm-7A9OvhPOGOytnMBa/449%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-21.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="22" title="22. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၂ " artist="( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AAA-1Z7XoFbx0es9VFlwquzIa/450%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-22.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="23" title="23. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၃ " artist="( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AABksaS0N8JYWgiMSCFQAdPBa/451%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-23.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="24" title="24. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၄ " artist="( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AABej4GercfO4CR8hq0_sUL4a/452%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-24.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="25" title="25. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၅ " artist="( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AACmDv9J4vTLiU5GuBjkPY3_a/453%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-25.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="26" title="26. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၆" artist="( April - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AACjCvviSC6CCt7zK6VWPlmYa/454%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-26.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="27" title="27. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၇ " artist=" ( April - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AAAkbVElD0Q5n8iPewN0na7Ma/455%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-27.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="28" title="28. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၈" artist="( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AAAy6g5BQXGycyP7sV6rxZ9Aa/456%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-28.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="29" title="29. သံလွ်င္စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂၉" artist="( April - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/smby3w68oyal9zy/AAB5qXw0BwHAUWX844RpqFtQa/457%20%202017%20April%20%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download