ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

2017 Feb စင်္ကာပူစခန်း ရှု့ကွက်များ

(2017 Feb) စင်္ကာပူစခန်း ရှု့ကွက်များ

[crazyplayer_narrow id="1" title="1. စကၤာပူစခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - အပိုင္း(၁) " artist="( Feb - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/rnqv5j875z0dcnp/AABiWwrnXBxi4nHQuOaHRFEba/406%20%202017%20Feb%20%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-1.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="2" title="2. စကၤာပူစခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - အပိုင္း(၂)" artist="( Feb - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/rnqv5j875z0dcnp/AAASfsJwf_NwNTc4VOAw9Qk-a/407%20%202017%20Feb%20%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-2.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="3" title="3. စကၤာပူစခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - အပိုင္း(၃) " artist="( Feb - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/rnqv5j875z0dcnp/AACIqdeYAfG8fc8eSashpf9ca/408%20%202017%20Feb%20%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-3.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="4" title="4. စကၤာပူစခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - အပိုင္း(၄) " artist="( Feb - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/rnqv5j875z0dcnp/AAA0HPfUqvlQIbHTIpAEtED-a/409%20%202017%20Feb%20%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-4.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="5" title="5. စကၤာပူစခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၅ ) " artist=" ( Feb - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/rnqv5j875z0dcnp/AAAk1Lnmf4NzgsLEUJkiXemAa/410%20%202017%20Feb%20%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-5.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="6" title="6. စကၤာပူစခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - အပိုင္း( ၆ ) " artist="( Feb - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/rnqv5j875z0dcnp/AACdvzdInHzpn6mrJtHaM8hFa/411%20%202017%20Feb%20%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-6.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download