ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

2017 Jan တွံတေး ပါရမီ စခန်း ရှု့ကွက်များ

 

2017 Jan တွံတေး ပါရမီ စခန်း ရှု့ကွက်များ

[crazyplayer_narrow id="1" title="1.ကိုယ္တိုင္လြတ္မွ" artist="( Nov - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AADhzsZw9cjmBtPg-puZEDi5a/539.%20%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="2" title="2.ဖႆ" artist="(Oct - 2017)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AACrFEiaRwePUVx5pOkobSaua/540.%20%E1%80%96%E1%82%86.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="3" title="3.ပါရမီရွင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၁ )" artist="( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AABXiiDQGzZ38RkgiLkAebVXa/541.%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%201.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="4" title="4. ေက လကၡဏာပါမွ တရား" artist=" ( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AAAohL1-hZV5ow8vyn8UC5d8a/542.%20%20%E1%80%B1%E1%80%80%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%BD%20%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="5" title="5.ပါရမီရွင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၂ )" artist=" ( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AABAkYcxQEQKdlmfINmBe8-Ca/543.%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%202.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="29" title="29. ပါရမီရွင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၃ )" artist=" ( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AABbC5EhaYejsFIxOe2CClAfa/544.%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%203.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="6" title="6.၀ိမုတၱိ ယုဂ ေခတ္" artist=" ( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AAAPxrrAD0045st_Pz8y6mpTa/545.%20%E1%81%80%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%AD%20%E1%80%9A%E1%80%AF%E1%80%82%20%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%90%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="7" title="7. ပါရမီရွင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၄ )" artist=" ( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AAAC0aNRi-uDfNF0VVHte4HOa/546.%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%204.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="8" title="8. ေက အာနာပါန ႏွင္႔ ဓါတ္ေလးပါး" artist=" ( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AAA8FSre4Vw5b7wtUsTKL-zka/547.%20%20%E1%80%B1%E1%80%80%20%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%94%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%20%E1%80%93%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="9" title="9. ပါရမီရွင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၅ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AAD5S41lMUIOcvNc9OLgaMJ7a/548.%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%205.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="10" title="10. သိမွဴ႕ ဒုကၡသစၥာ" artist="( Oct - 2017 )" url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AACJppCg4o2gj5nG8wlodtNya/549.%20%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B4%E1%82%95%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%9E%E1%80%85%E1%81%A5%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="11" title="11. ပါရမီရွင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၆ )" artist=" ( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AAC4GiV7RNekbm-Xtt9WkCs6a/550.%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%206.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="12" title="12.သူရဲ ႏွင္႔ မဟာပလႅင္" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AACVsjsu5yKlSb9m74KUH5Vda/551.%20%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%9B%E1%80%B2%20%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%20%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%9C%E1%82%85%E1%80%84%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="13" title="13.ပါရမီရွင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၇ )" artist="( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AAB3A46BNwPKSjkwly8sS6TGa/552.%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%207.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="14" title="14. ခႏၶာ ရာဂ" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AAAFKshd4bofc18ErPRxChUia/553.%20%E1%80%81%E1%82%8F%E1%81%B6%E1%80%AC%20%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%82.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="15" title="15.ပါရမီရွင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၈ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AAB4kfh38HjlPfnJpEa29Hnca/554.%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%208.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="16" title="16.ပါရမီရွင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၉ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AADg0p-IfvKV-7CgPmWMMvJUa/555.%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%209.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="17" title="17. ၾသကာသေလာကႏွင္႔ ရေဇၹာ.mp3" artist=" ( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AABma5MLJ7ax1uid6znNNNVWa/556.%20%E1%81%BE%E1%80%9E%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%80%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%20%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%87%E1%81%B9%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="18" title="18. ပါရမီရွင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၁၀ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AAALmifLS06ZJcG8eWC4A-Jza/557.%20%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2010.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="19" title="19. ပါရမီရွင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၁၁ )" artist=" ( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AABJQTO7NdQkhIoQofto1bv2a/558.%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2011.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="20" title="20. ေက ဒုကၡကို အရင္းတည္" artist="( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AAAk6uwrqRhrkFx3O5XF3lSPa/559.%20%E1%80%B1%E1%80%80%20%20%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%20%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%8A%E1%80%B9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="21" title="21.ပါရမီရွင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၁၂ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AAByxHtYUqdblKre_ID3o7KPa/560.%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2012.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="22" title="22. ၿငိမ္တာ သတိထား" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AAAkJMSlvleznjvyecy9ujnca/561.%20%E1%81%BF%E1%80%84%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="23" title="23.ပါရမီရွင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၁၃ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AACvoRK75wQdhFhaSrspFnXva/562.%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2013.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="24" title="24. ေက သီလ၊သမာဓိ၊ ပညာ" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AAC6jKRW9Vbjz7b1xZPzchB7a/563.%20%20%E1%80%B1%E1%80%80%20%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%81%8A%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%93%E1%80%AD%E1%81%8A%20%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="25" title="25. ပါရမီရွင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၁၄ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AAAlY5ywhXDBmYnjVdlz0IG3a/564.%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2014.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="26" title="26.ပါရမီရွင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၁၅ )" artist="( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AACJaIFFpSAGkmUXy8pHqdz7a/565.%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2015.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="27" title="27. ေက အယူ ၊ အသိ ၊ သတိ" artist=" ( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AAAuOWxsijNPO06vNDLQviNsa/566.%20%20%E1%80%B1%E1%80%80%20%E1%80%A1%E1%80%9A%E1%80%B0%20%E1%81%8A%20%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AD%20%E1%81%8A%20%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="28" title="28. ပါရမီရွင္ ရွဳ႕ကြက္ ( ၁၆ )" artist=" ( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/ug6ph5dyejcogsc/AADRK295eLccqnWOSMROSKU_a/567.%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%20%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%2016.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download