ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

2017 Jan တွံတေး လက္ခဏာ စခန်း ၂

2017 Jan တွံတေး လက္ခဏာ စခန်း ၂

[crazyplayer_narrow id="1" title="1.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္သာ - ၁ " artist="( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AAAc357Nz0HN4icf5OEVSgxha/373%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-2.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="2" title="2.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၂" artist="( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AAAc357Nz0HN4icf5OEVSgxha/373%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-2.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="3" title="3.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၃ " artist="( Jan - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AABVuHUsh1BrNBcgmJI8HQOba/374%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-3.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="4" title="4.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၄ " artist=" ( Jan - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AACwKHSnKAc48aNmjtO7-C4aa/375%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-4.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="5" title="5.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၅" artist=" ( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AACbX_IfjHv-CEuU8Li3jdYda/376%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-5.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="6" title="6.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၆" artist=" ( Jan - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AABBuNy9jtK167HWhpE5B1lra/377%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-6.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="7" title="7.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - 7" artist=" ( Jan - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AACtcC0Qx-nc7yHW52o5Z6z_a/378%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-7.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="8" title="8.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၈ " artist=" ( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AACcvPAPfzsZjPxsNH8DfMd3a/379%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="9" title="9.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၉ " artist="( Jan - 2017 )" url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AABqDWM8_kw0ccj7eK1ZC5a1a/380%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="10" title="10.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၁၀" artist="( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AADW0LHWScGQwsfRJdPn6HRYa/381%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-10.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="11" title="11.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၁၁ " artist=" ( Jan - 2017 ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AABQnzsNLnJB8p3yXOeBIUTza/382%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-11.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="12" title="12.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၁၂" artist="( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AABhJe680MPTrtiAAbW_o0WGa/383%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-12.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="13" title="13.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၁၃" artist="( Jan - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AADXUmnGqeVsaFYvYlhB4eHQa/384%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-13.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="14" title="14.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၁၄" artist="( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AAB09WQfhMO4mOxACNmdcLzsa/385%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-14.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="15" title="15.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၁၅" artist="( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AACKMNt27xq5hJJC3sNJVk9Va/386%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-15.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="16" title="16.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၁၆ " artist="( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AADHD6gUvUlvAd_QVQKTuJOga/387%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-16.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="17" title="17.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၁၇" artist=" ( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AABxPmWjEjWVOQdphQaJJIH6a/388%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-17.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="18" title="18.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၁၈ " artist="( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AADtK_oI9IwuviFYKODP-jwwa/389%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-18.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="19" title="19.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၁၉ " artist=" ( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AABE65ajV31ncIFnWINP_bLMa/390%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-19.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="20" title="20.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၂၀" artist="( Jan - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AADp60yiLuKBRjBHIQvf8vAba/391%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-20.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="21" title="21.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၂၁" artist="( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AAC9KwSUFfrSRNweDRZxejcZa/392%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-21.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="22" title="22.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၂၂ " artist="( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AADi3RonxHWfjLY12BfDeKFta/393%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-22.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="23" title="23.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၂၃ " artist="( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AAAoRepCPs3Dfqym_F8Xzg-Ma/394%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-23.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="24" title="24.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၂၄ " artist="( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AADq82x3nJ8MQx2f2nNR2pbma/395%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-24.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="25" title="25.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၂၅ " artist="( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AAA1qUbx6ABZKBoZljmetpqTa/396%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-25.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="26" title="26.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၂၆" artist="( Jan - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AABoI9vj8o88zDf_V8WWlWjFa/397%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-26.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="27" title="27.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၂၇ " artist=" ( Jan - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AAC23-621Nv9-CrKG8ZnGRXEa/398%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-27.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="28" title="28.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၂၈" artist="( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AADNCWEe-BnG3i4fxrHE2qHea/399%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-28.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="29" title="29.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၂၉" artist="( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AADz0R_TCWU_ol7yCs-BfH9Ma/400%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="30" title="30.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၃၀ " artist=" ( Jan - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AADiCoIKqHE4otCUDR6W07rwa/401%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-30.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="31" title="31.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၃၁ " artist="( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AAC0UnLWAkqhs8fWZjxB04jCa/402%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-31.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="32" title="32.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၃၂" artist="( Jan - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AAC6IxSNU2nraR71ClRWrn2Ya/403%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-32.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="33" title="33.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၃၃" artist=" ( Jan - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AAAZdp1GDCPpOtu1NJ25JsoWa/404%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-33.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="34" title="34.လကၡဏာစခန္း - ပါရမီရွင္သဲအင္းဓမၼရိပ္ - ၃၄" artist=" ( Jan - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/zpnlh3lbz7ndgse/AAB9O3h3srWWpZ3WFIhAtyxba/405%20%202017%20Jan%20%E1%80%9C%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%8F%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20-%20%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%20-34.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download