ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

2017 May မင်းဓမ္မ စခန်း ရှု့ကွက်များ

2017 May မင်းဓမ္မ စခန်း ရှု့ကွက်များ

[crazyplayer_narrow id="1" title="1. မင္းဓမၼ စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁ " artist="( May - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/pulkhjgqe5ma9b8/AAC7XkjzSOF_iz8M1bASla_Fa/412%20%202017%20May%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-1.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="2" title="2. မင္းဓမၼ စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂" artist="( May - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/pulkhjgqe5ma9b8/AAB1iDf35zRnXTpuznVXkjKQa/413%20%202017%20May%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-2.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="3" title="3. မင္းဓမၼ စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၃ " artist="( May - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/pulkhjgqe5ma9b8/AACVpl_g6Cp_eR33IkXQIpWDa/414%20%202017%20May%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-3.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="4" title="4. မင္းဓမၼ စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၄ " artist=" ( May - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/pulkhjgqe5ma9b8/AAA08OnfN1ZQq28M2mCezi1Ra/415%20%202017%20May%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-4.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="5" title="5. မင္းဓမၼ စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၅" artist=" ( May - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/pulkhjgqe5ma9b8/AAAJiwzhoFzl6BdYtBXQHj4Ma/416%20%202017%20May%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-5.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="6" title="6. မင္းဓမၼ စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၆" artist=" ( May - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/pulkhjgqe5ma9b8/AACq9sO8zAjNM8Ogvj7-J2uIa/417%20%202017%20May%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-6.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="7" title="7. မင္းဓမၼ စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - 7" artist=" ( May - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/pulkhjgqe5ma9b8/AABHr6r7EPjiBF3Anv777hG1a/418%20%202017%20May%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-7.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="8" title="8. မင္းဓမၼ စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၈ " artist=" ( May - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/pulkhjgqe5ma9b8/AAAxCBwmHgs3GWN4YBmacK_Na/419%20%202017%20May%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-8.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="9" title="9. မင္းဓမၼ စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၉ " artist="( May - 2017 )" url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/pulkhjgqe5ma9b8/AACmheoJLVXNmHz3mfRkOwn_a/420%20%202017%20May%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-9.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="10" title="10. မင္းဓမၼ စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၀" artist="( May - 2017 )" url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/pulkhjgqe5ma9b8/AAA_3R857Y283P_ereizfbhla/421%20%202017%20May%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-10.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="11" title="11. မင္းဓမၼ စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၁ " artist=" ( May - 2017 ) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/pulkhjgqe5ma9b8/AAD7r1RPOdG29_4ugoi85ilFa/422%20%202017%20May%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-11.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="12" title="12. မင္းဓမၼ စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၂" artist="( May - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/pulkhjgqe5ma9b8/AABRjpt2oLutw2C71kveSlyra/423%20%202017%20May%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-12.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="13" title="13. မင္းဓမၼ စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၃" artist="( May - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/pulkhjgqe5ma9b8/AADTfmUakw41WTzIoZDLOkNNa/424%20%202017%20May%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-13.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="14" title="14. မင္းဓမၼ စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၄" artist="( May - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/pulkhjgqe5ma9b8/AAAeoPCPhY8LSfxILvC41fr5a/425%20%202017%20May%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-14.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="15" title="15. မင္းဓမၼ စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၅" artist="( May - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/pulkhjgqe5ma9b8/AAAf2dYXQOrQ7Bi2sgCZcqUda/426%20%202017%20May%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-15.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="16" title="16. မင္းဓမၼ စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၆ " artist="( May - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/pulkhjgqe5ma9b8/AACPYjRoT1pi21NA6iaVkKana/427%20%202017%20May%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-16.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="17" title="17. မင္းဓမၼ စခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁၇" artist=" ( May - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/pulkhjgqe5ma9b8/AACvI9CeAzYZKCCwEazwj4u_a/428%20%202017%20May%20%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%99%E1%81%BC%20%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-17.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download