ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

2017 Oct စစ်ကိုင်းလူသစ်စခန်းရှူ့ကွက်များ

2017 Oct စစ်ကိုင်းလူသစ်စခန်းရှူ့ကွက်များ

[crazyplayer_narrow id="1" title="1.စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၁ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AAB9cXxc_po2mG9YMr3WKW5ba/486.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%81.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="2" title="2.စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၂ )" artist="(Oct - 2017)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AABhU3UaZAKtVOMtXNVCy5sSa/487.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%82.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="3" title="3.စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၃ )" artist="( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AABrltafdR6kLoTGnRjTPQgOa/488.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%83.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="4" title="4.စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၄ )" artist=" ( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AABISMBzFXLriFZBh9Mk52Pla/489.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%84.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="5" title="5.စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၅ )" artist=" ( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AACzOrw2oDZu1umKUEDxIYH5a/490.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%85.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="6" title="6.စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၆ )" artist=" ( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AAAp2TxfDpoSMmwMXu6wfVKka/491.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%86.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="7" title="7. စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၇ )" artist=" ( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AAA2nkVM3ELTrKFgTlWyElAma/492.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%87.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="8" title="8.စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၈ ) " artist=" ( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AAAdd97ZDFWleL1dLlvEudfia/493.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%88.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="9" title="9. စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၉ )" artist="( Oct - 2017 )" url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AADarg0Er9giX4JdqSOb-cTQa/494.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%89.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="10" title="10. စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၁၀ )" artist="( Oct - 2017 )" url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AAB9Cd3a3aJv6myluNQcObnua/496.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%81%E1%81%81.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="11" title="11. စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၁၁ )" artist=" ( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AAB9Cd3a3aJv6myluNQcObnua/496.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%81%E1%81%81.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="12" title="12.စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၁ ၂ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AACvtlhLLJDk7NwiK8jp5lcCa/497.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%81%E1%81%82.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="13" title="13.စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၁၃ )" artist="( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AABHOYCQKM6gGeRF_j5yc-C5a/498.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%81%E1%81%83.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="14" title="14. စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၁၄ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AACj3sSuhOHNp4Sk00yaRGH6a/499.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%81%E1%81%84.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="15" title="15.စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၁၅ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AAA0UYw5IS_1X0o_vWUK02D7a/500.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%81%E1%81%85.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="16" title="16.စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၁၆ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AADcQvezjWwhL3Q_fausXqkga/501.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%81%E1%81%86.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="17" title="17. စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၁၇ )" artist=" ( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AAD0hKHo57woyJPTaWDs-A63a/502.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%81%E1%81%87.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="18" title="18. စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၁၈ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AADqH-o3xSt6UDiL-_lWm2eba/503.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%81%E1%81%88.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="19" title="19. စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၁၉ )" artist=" ( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AAC4Sg_twYikimLNc0E7ZSfJa/504.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%81%E1%81%89.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="20" title="20. စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၂၀ )" artist="( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AABb9zE6d9RQfhrAkGsK1HYja/505.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%82%E1%81%80.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="21" title="21.စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၂၁ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AADeL36_iveoBebhZyo_lCcfa/506.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%82%E1%81%81.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="22" title="22. စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၂၂ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AADc8s5HMcD6Q_5PZrjrQC4va/507.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%82%E1%81%82.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="23" title="23.စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၂၃ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AAB-GHMfAzJvIDyIuTCT3uwfa/508.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%82%E1%81%83.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="24" title="24. စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၂၄ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AADGiFA8_Qy9OMuyBLoz0CdTa/509.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%82%E1%81%84.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="25" title="25. စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၂၅ )" artist="( Oct - 2017 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AABGENfDDUag8ddZuWqfusY0a/510.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%82%E1%81%85.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="26" title="26.စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၂၆ )" artist="( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AABqA3jm_zVzyTpLVhf3sgJRa/511.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%82%E1%81%86.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="27" title="27. စစ္ကိုင္း ရွဳ႕ကြက္ - အပိုင္း ( ၂၇ )" artist=" ( Oct - 2017 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/w5i5ospo9p2ppvq/AAD_qm0jSqb4Gkvr_0_yLzXea/512.%20%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20%E1%81%82%E1%81%87.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download