ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

2018 April ဓုတင်စခန်း ရှု့ကွက်များ

2018 April ဓုတင်စခန်း ရှု့ကွက်များ

[crazyplayer_narrow id="1" title="1. ရႈ႕ကြက္ - ၁" artist="(09.04.2018)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AAB9lloBcj-shGBBhVUTDJwQa/582.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%81%81%20%2809.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="2" title="2. ရႈ႕ကြက္ - ၂ " artist="(09.04.2018)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AACL69DcIL1UqVJicPlkREUDa/583.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%81%82%20%2809.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="3" title="3. ရႈ႕ကြက္-၁" artist="(16.04.2018)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AACCnpTuPVo7WNJebKLgbeCVa/583.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%81%81%20%2816.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="4" title="4. ရႈ႕ကြက္ - ၁ " artist="(10.04.2018)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AABaE25a_YZxiWVLoWOpic08a/584.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%81%81%20%2810.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="5" title="5. ရႈ႕ကြက္ - ၂" artist="(10.04.2018)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AACuLgroGPGxIRDoNTIiLRs4a/585.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%81%82%20%2810.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="6" title="6. ရႈ႕ကြက္ - ၁" artist=" (11.04.2018) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AAAar4C03_6JhvO1XyJH_KIha/586.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%81%81%20%2811.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="7" title="7. ရႈ႕ကြက္ - ၂" artist=" (11.04.2018) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AAD1lb5oKNRDKOYuhUbHxAZWa/587.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%81%82%20%2811.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="8" title="8. ရႈ႕ကြက္ - ၃" artist=" (11.04.2018) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AADOP4xuEdvkM8sV6GAGTUwia/588.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20-%20%E1%81%83%20%2811.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="9" title="9. ရႈ႕ကြက္-၁ " artist="(12.04.2018)" url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AABJFvr3I4k9Xp97QbZb0Ykba/589.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%81%81%20%2812.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="10" title="10. ရႈ႕ကြက္-၂" artist=" (12.04.2018)" url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AACFNnkxGU3jqBJdi_o5T_gca/590.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%81%82%20%2812.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="11" title="11. ရႈ႕ကြက္-၃ " artist="(12.04.2018) " url=" https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AADoj3Jg0gZokSCLUzDWFVXga/591.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%81%83%20%2812.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="12" title="12. ရႈ႕ကြက္-၄" artist=" (12.04.2018)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AADvgFGi1WQYh-kRsLhFWFFBa/592.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%81%84%20%2812.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="13" title="13. ရႈ႕ကြက္-၁ " artist=" (13.04.2018) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AAC34glW5qK2A4pKXshcmIVda/593.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%81%81%20%2813.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="14" title="14. ရႈ႕ကြက္-၁ " artist=" (14.04.2018) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AABvFvXWz3cnx1qPRa5Sy93Ha/594.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%81%81%20%2814.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="15" title="15. ရႈ႕ကြက္-၂" artist=" (14.04.2018) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AADXyhaP7GDY_wC1pyGwDbqea/595.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%81%82%20%2814.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="16" title="16. ရႈ႕ကြက္-၃" artist=" (14.04.2018) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AADj7hwhcFwDnGuF9AMDG3voa/596.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%81%83%20%2814.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="17" title="17. ရႈ႕ကြက္-၁ " artist="(15.04.2018)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AACT74gb8njFxqcogUYBW2zWa/597.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%81%81%20%2815.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="18" title="18. ရႈ႕ကြက္-၂" artist=" (15.04.2018) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AABV4a6Lv4kD-cv2kdxOPqh-a/598.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%81%82%20%2815.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="19" title="19. ရႈ႕ကြက္-၃" artist=" (15.04.2018) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AACl3WLIXEwl9F1mwCzK7EkWa/599.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%81%83%20%2815.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="20" title="20. ရႈ႕ကြက္-၂" artist=" (16.04.2018) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AABeuJojaIClLpNwsKlkYNiMa/600.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%81%82%20%2816.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="21" title="21. ရႈ႕ကြက္-၃ " artist="(16.04.2018) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/27rhetx7lrpbmpd/AADaz22GjA1Vptiyv8_vvwiQa/601.%20%E1%80%9B%E1%82%88%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%81%83%20%2816.04.2018%29.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download