ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။

2018 Mar စင်္ကာပူစခန်း ရှု့ကွက်များ

2018 Mar စင်္ကာပူစခန်း ရှု့ကွက်များ

[crazyplayer_narrow id="1" title="1.စကၤာပူစခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၁" artist="( March - 2018 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/wij94gu8v8a02lv/AACdxrghoEXhvtumoAu0MGiIa/577%20%202018%20Mar%20%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-1.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="2" title="2.စကၤာပူစခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၂" artist="(March - 2018)" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/wij94gu8v8a02lv/AAAUFnRjTAiG0cl3BriWmz4ba/578%20%202018%20Mar%20%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-2.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="3" title="3.စကၤာပူစခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - ၃" artist="( March - 2018 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/wij94gu8v8a02lv/AAAcl8Ic3oolsJeXrAgH3lYxa/579%20%202018%20Mar%20%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-3.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="4" title="4.စကၤာပူစခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - 4" artist=" ( March - 2018 ) " url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/wij94gu8v8a02lv/AAAIHHV4lw1zGx742bb5EThHa/580%202018%20Mar%20%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-%204.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download

[crazyplayer_narrow id="5" title="5.စကၤာပူစခန္း ရွဳ႕ကြက္မ်ား - 5" artist=" ( March - 2018 )" url="https://www.dl.dropboxusercontent.com/sh/wij94gu8v8a02lv/AAAoLzxik5ms7nj5o3Aq00NQa/581%20%202018%20Mar%20%E1%80%85%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B0%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%20-5.mp3?dl=1" thumb="/wp-content/uploads/2018/03/images-1.jpg" theme="#050a0d" bgcolor="#050a0d" autoplay="false"]
Download